(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, s přednostním právem za klub KDU-ČSL pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji všem, že podpořili můj návrh usnesení, jsem tomu velmi rád. A také děkuji všem, kteří pochopili, že mou práci si chce přivlastnit někdo jiný. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Z jednání Poslanecké sněmovny z dnešního jednání v době od 12.25 do 19 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Prosím, paní ministryně, máte slovo,

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Na úvod druhého čtení, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jen připomenu, že návrh zákona obsahuje dvě významná opatření v oblasti důchodového pojištění, a to za prvé zvýšení základní výměry důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy a dále zvýšení důchodu o tisíc korun měsíčně důchodcům, kteří dovršili věk 85 let. Zvýšení základní výměry důchodu se bude týkat všech důchodů, tj. jak nově přiznávaných důchodů, tak důchodů vyplácených. Zvýšení důchodu o tisíc korun bude od splátky důchodu splatné v lednu 2019 poskytnuto i těm důchodcům, kteří věk 85 dovršili již před účinností navrhovaného opatření, tedy před 1. lednem 2019. Tato navrhovaná zvýšení jsou jen dílčími, byť významnými opatřeními v rámci důchodového pojištění, která směřují ke zvýšení životní úrovně důchodců.

V návaznosti na diskusi ve výborech bych chtěla ještě zdůraznit, že návrh zákona neznamená oslabení principu zásluhovosti při výpočtu rozhodující části důchodu, tzn. procentní výměry. U nově přiznávaných důchodů se nijak nezmění způsob výpočtu této procentní výměry důchodu na základě celoživotních příjmů, jen se zvyšuje všem stejně výše základní výměry, což povede ke zvýšení celkové výše důchodu u všech nově přiznávaných důchodů počínaje rokem 2019. V roce 2019 se bude jednat o částku cca 320 Kč měsíčně, tzn., že každý důchod přiznávaný v roce 2019 bude o tuto částku vyšší, než kdyby platila pravidla stanovená současnou právní úpravou.

U vyplácených důchodů se rovněž nemění pravidla celkové valorizace. A také u těchto důchodů nová právní úprava přinese prakticky u všech důchodů vyšší navýšení důchodů všem o stejnou částku než podle současné právní úpravy. Přitom v důsledku přechodného ustanovení dojde v lednu 2019 k razantnímu zvýšení vyplácených důchodů. Poznámka: U průměrného důchodu se bude jednat o více než 900 Kč měsíčně, neboť kromě zvýšení stanoveného podle dosavadní právní úpravy se všechny důchody bez ohledu na jejich výši zvýší navíc o cca 320 Kč.

Po roce 2019 budou podle navrhované úpravy také zvyšovány vyplácené důchody více než podle současné úpravy, byť již v závislosti na výši důchodu bude rozdíl menší, jen v řádu deseti korun až korun. Podle podrobných propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí jen v ojedinělých případech u velmi vysokých důchodů může v některých letech v závislosti na vývoji jednotlivých parametrů rozhodných pro stanovení výše valorizace důchodů nastat zcela nepatrné oslabení celkové částky zvýšení, která by náležela podle současné a podle navrhované úpravy. K tomu může dojít při zvýšení v roce 2020, kdy u důchodů vyšších než 22 tisíc korun by rozdíl zvýšení mohl činit řádově jen několik korun, např. u důchodů vyšších než 32 tisíc korun by tento rozdíl činil deset korun, přičemž při zvýšení v roce 2021 by ani u těchto vysokých důchodů tento negativní dopad nenastal, neboť i tyto důchody by byly oproti dnešnímu stavu zvýšeny více, tj. více než o devět korun.

Z uvedeného je jednoznačně zřejmé, že navrhovaná úprava princip v zásluhovosti nijak nenarušuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Jenom připomínám, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Další výbor, který se tímto návrhem zabýval z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, byl rozpočtový výbor. Nám všem byla usnesení výboru doručena jako sněmovní tisky 12/1 až 3.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy výboru zde odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, vážená paní ministryně, výbor tento vládní návrh projednal 10. května na své 12. schůzi a přijal následující usnesení.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tzn. sněmovní tisk č. 120, a za další zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy, to je za pravé.

Za druhé, a tady bych vás požádal o pozornost, výbor pro sociální politiku za druhé žádá Poslaneckou sněmovnu, aby přijala následující usnesení, a to zní tímto způsobem: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému.

Myslím si, abych zavdal znění současného jednacího řádu, abych krátce okomentoval to druhé usnesení, které přijal výbor pro sociální politiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP