(17.30 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Dovoluji si tedy načíst tři pozměňovací návrhy. Ten první je v systému veden pod číslem 794 a řeší nabytí účinnosti, které se podle tohoto pozměňovacího návrhu vztahuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Dále si dovoluji načíst a přihlásit se k pozměňovacímu návrhu číslo 795 v systému, který zmíněnou mezeru v případě odloženého vzniku společenství vlastníků řeší převodem závazků na budoucí subjekt, jak o tom jednal právě garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

A konečně si dovoluji načíst poslední pozměňovací návrh, nejnovější, vedený v systému pod číslem 797, který se s tím zmíněným problémem vypořádává tak, že tam, kde opravdu jde o ještě nesplacený závazek na straně správců bytových družstev, tak se na ně právě ten institut odloženého vzniku nevztahuje do doby, než buď splatí, nebo než tam jejich podíl klesne pod jednu čtvrtinu.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pane zpravodaji? Není tomu tak. Kolega Benda? Také ne. Mohu tedy ukončit i druhé čtení tohoto návrhu, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli ve druhém čtení hlasovat. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajům a končím tento bod.

 

Pokračovat budeme bodem

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

U stolku zpravodajů vítám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Pan zpravodaj Dominik Feri je také u stolku zpravodajů. Ještě konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 57/1.

Nyní požádám, aby z pověření vlády předložený návrh zákona ministr spravedlnosti Robert Pelikán uvedl. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás nebudu dlouho unavovat. Jedná se o poměrně jednoduchou transpoziční novelu, kterou chceme do našeho právního řádu implementovat směrnici o evropském vyšetřovacím příkazu. Ta je už poměrně stará, je z 3. dubna 2014 a bohužel i implementační lhůta už uplynula, a to dne 22. května 2017, takže slavíme první výročí prodlení, čehož už si také všimla Evropská komise. Není to úplně způsobeno liknavostí Ministerstva spravedlnosti. Ten návrh byl již v minulém volebním období předložen Poslanecké sněmovně, bohužel na něj tehdy nedošlo, takže jej tu máme nyní znovu.

Pokud jsem informován, tak projednávání ve výborech proběhlo bez větších zádrhelů. O tom se asi ještě zmíní kolega zpravodaj. Za mě podpora toho pozměňovacího návrhu, který zatím byl předložen, prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti České republiky. Žádám zpravodaje pro druhé čtení pana poslance Dominika Feriho, aby přednesl zpravodajskou zprávu a informoval nás o projednání ve výboru. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, sněmovní tisk 57 projednal ústavněprávní výbor na svém jednání dne 28. března a doporučuje Sněmovně schválit návrh ve znění pozměňovacího návrhu, který z ústavněprávního výboru vzešel. Ten vám byl rozeslán 5. dubna pod číslem 57/1. Myslím, že už to uvedl dostatečně pan ministr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za předloženou zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. O závěrečná slova v tom případě asi nebude zájem. Mohu tedy otevřít rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Podle § 95 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty pro zahájení třetího čtení návrhu zákona ze 14 na 7 dnů. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že implementační lhůta pro provedení směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech uplynula již 22. května 2017 a Česká republika je jedním z posledních států, které to nemají přijato. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sadovskému. Jde o návrh na zkrácení lhůty podle § 95, o kterém můžeme hlasovat po skončení podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí dále do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Máme před sebou jedno procedurální hlasování, a to o zkrácení lhůty pro třetí čtení. Já ještě zagonguji, abych přivolal kolegy a kolegyně z předsálí. Rozhodneme v hlasování číslo dvacet dva. Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 22 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 22, z přítomných 149 pro 115, proti 17. Návrh byl přijat a lhůta pro projednání ve třetím čtení byla zkrácena.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 14.

 

Pokračovat budeme bodem

15.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
/sněmovní tisk 66/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová, která už jde ke stolku zpravodajů. Já požádám kolegu Skopečka, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Jiný výbor nebyl určen. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 66/1.

Nyní tedy požádám paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby tisk 66 uvedla. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.

Vláda v srpnu minulého roku rozhodla, že Česká republika vyhoví žádosti Mezinárodního měnového fondu o poskytnutí nové bilaterální zápůjčky, jejímž účelem má být zajištění dostatečné likvidity Mezinárodního měnového fondu v případě nepředvídatelných událostí. Ministerstvo financí navrhlo poskytnout zápůjčku ve výši 1,5 mld. eur z devizových rezerv České národní banky ve stejné výši, jako byla předchozí zápůjčka z roku 2013.

Česká republika doposud poskytla Mezinárodnímu měnovému fondu dvě půjčky, resp. zápůjčky, v celkové výši 2,53 mld. eur, přičemž obě byly zajištěny státní zárukou podle zvláštního zákona č. 216/2013 Sb. První půjčka poskytnutá v roce 2010 byla zcela splacena v roce 2016, druhá půjčka z roku 2013 nebyla v průběhu celého období ze strany Mezinárodního měnového fondu čerpána a dle dohody její platnost skončila v srpnu 2017. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP