Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

29.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 105/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 105/1. Já zde vítám jak paní senátorku Alenu Dernerovou, tak pana senátora Vladimíra Plačka a poprosím paní senátorku Dernerovou, aby nám předložený návrh uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní ministryně, páni ministři, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s návrhem senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Tento návrh zákona je naprosto jednoduchý. Vlastně vyjímá z tohoto zdravotnického zákona dvě profese, a to profesi terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Důvod, proč tomu tak je, je jednoduchý: proto, že tradiční čínská medicína není medicína jako taková. Medicína je jenom jedna. Je to ta medicína, která je postavena na vědeckých základech, a to tradiční čínská medicína není. Jsou to baňky, akupunktura, čaje.

Předem předesílám, že nejsme proti tradiční čínské medicíně jako takové, my ji nechceme zrušit, my jen říkáme, že nemůže být ve zdravotnickém zákoně. Je to nonsens. Stejné stanovisko sdílejí jednak všichni děkani lékařských fakult, sdílí Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně v čele s prof. Svačinou, vědecká rada České lékařské komory.

Musím říci, že jsme dělali i průzkum, zdali neexistuje nějaké akreditované pracoviště, které by vlastně vyučovalo už tuto TČM, toto léčitelství, a zjistili jsme, že nikoliv. To znamená, že my nerušíme něco, co je v běhu, ale něco, co je pouze na papíře.

Tradiční čínská medicína je vlastně léčitelský obor a jako takový musí být v podstatě posléze předána do zákona, který se připravuje, a to je zákon o léčitelích. Tam zcela patří a tam by jí to slušelo. Někdo by mohl namítnout, že je to věc starobylá. Ano, starobylá je astrologie a alchymie a také to z nich nedělá vědecké disciplíny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní senátorko. Vyzývám pány poslance a paní poslankyně k tomu, aby tady byl větší klid, abychom všichni, kteří o to máme zájem, mohli slyšet vaše zdůvodnění. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Už jen v krátkosti. Prosím vás o podporu tohoto návrhu zákona, který opravdu dává smysl. Prostě léčitelé patří do léčitelského zákona a nepatří do medicíny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní poprosím paní zpravodajku pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Jana Pastuchová, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Nemyslela jsem si, že zákon č. 96 se nám tady objeví tak brzy potom, kdy jsme ho v minulém volebním období uzavřeli, nicméně si dovolím jako zpravodajka nějaké doplnění.

Jak řekla paní předkladatelka, návrh odstraňuje obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Už jenom to samotné je vlastně důvodem. Tato povolání byla do zákona zařazena na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu novelou z roku 2017, která podle předkladatelů sněmovního tisku 105 nesystematicky vyčleňuje a zvýhodňuje čínskou medicínu oproti jiným léčitelským metodám. K včlenění oboru čínské medicíny do zákona o nelékařských zdravotnických povoláních zaujala negativní stanoviska Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně i děkani lékařských fakult, což už tady zmínila i paní předkladatelka.

Povolání terapeuta a specialisty čínské medicíny byla do zákona o nelékařských povoláních vložena bez vyhodnocení všech dopadů novely a bez vyjasnění, jak mají být zařazena do systému zdravotních služeb. Chybí zde například vymezení podmínek pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Čínskou medicínu považuji za obor spíše léčitelský nežli zdravotnický, a není tedy vhodné ji regulovat jako jedno ze zdravotnických povolání, které by mělo poskytovat zdravotní služby ve smyslu zákona o zdravotních službách. V České republice navíc existuje řada dalších léčitelských oborů, které je nutno též regulovat v zájmu bezpečí pacientů.

Vhodným řešením by byla komplexní zákonná úprava léčitelství. Taková úprava by měla transparentně vymezit, k jakým činnostem budou v České republice léčitelé včetně terapeutů čínské medicíny oprávněni, jaká bude jejich odpovědnost za činnost prováděnou v péči o zdraví, kdo stanoví, které léčitelské postupy jsou a které nejsou povoleny. Komplexní zákonná úprava léčitelství by měla projít transparentním připomínkovým řízením. Prostor k vyjádření by měly dostat odborné společnosti, lékařské fakulty, což se během přijetí dosavadní úpravy nestalo.

V současnosti má Ministerstvo zdravotnictví v úmyslu předložit zmíněnou komplexní zákonnou úpravu léčitelství. Jenom pro informaci, Ministerstvo zdravotnictví přijalo neutrální stanovisko, Ministerstvo práce a sociálních věcí neutrální a vláda neutrální stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek. Jen konstatuji, že zde jsou přihlášeny s faktickými poznámkami paní poslankyně Adámková a paní poslankyně Procházková, nicméně se přihlásily v době, kdy nebyla obecná rozprava otevřená, proto dám slovo panu poslanci Válkovi a po něm připustím faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, já se moc omlouvám, že budu zdržovat. Jednak jsem chtěl velmi poděkovat Senátu, že tuto normu vrátil zpátky a umožnil parlamentu se k ní znovu vyjádřit, a jednak bych chtěl vysvětlit, proč vystupuji.

Vystupuji proto, že v době, kdy parlament tuto normu přijal, tak já byl předseda Asociace akademických senátů lékařských fakult České a Slovenské republiky a tehdy všechny akademické senáty včetně studentských komor a akademický senát Karlovy univerzity napsaly naprosto jednoznačné vyjádření, které nekritizuje, nekritizuje to, že by tradiční čínská medicína, homeopatie, ájurvédská medicína či jiné paramedicínské a léčitelské postupy byly a priori podvodem, zločinem nebo něčím podobným, pouze kritizuje, že tyto metody nemohou být vyučovány na lékařských fakultách a že nemohou být řešeny stejným způsobem jako standardní západní metody, které se běžně učí na všech lékařských fakultách po celém světě. To byla ta hlavní námitka. Je potřeba si uvědomit, že pokud bychom tento návrh Senátu nepodpořili, tak se stane, že tito tradiční čínští terapeuti se budou učit na lékařských fakultách, ale tradiční západní fyziologii, tradiční západní anatomii, budou dělat tradiční západní státnice, poté budou moci, protože to bude magisterské studium, dělat PhD. studium podle našich podmínek, budou muset mít publikace v impaktovaných časopisech atd. atd.

To znamená, z mého pohledu toto zařazení tradiční čínské medicíny do systému standardní výuky na lékařských fakultách je nejenom velmi nešťastným krokem z hlediska vědy, ale je to i nešťastným krokem pro ty tradiční čínské léčitele, kteří tu práci dělají kvalitně. Já myslím, že většina z nás chodí na thajské masáže, a přesto se neučí bakalářský nebo magisterský obor thajská masáž - fyzioterapie. Myslím si, že řada z nás, když hledala vodu a byla v zoufalé situaci, pozvala odborníka s virgulí, a přesto se na stavebních fakultách neučí obor hledání nerostných zdrojů pomocí virgule. A totéž je s tradiční čínskou medicínou.

To znamená, já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad dvěma body. Ten první bod je ten, že bychom měli, a to velmi silně a jasně, podpořit stanovisko Senátu. Ten druhý bod je ten, že bychom současně měli otevřít velmi intenzivní debatu o nelékařských oborech. Jsem přesvědčený, že je řada léčitelů - a teď nemyslím jenom dámy a pány, kteří chystají různé typy čajů, nemyslím jenom ty, kteří provádějí různé varianty masáží, nemyslím jenom ty, kteří dělají akupresuru, ale myslím i třeba ty, kteří dělají akupunkturu, homeopatii atd. A můj osobní názor člověka, který učí na Fakultě jaderné fyziky, který učí biomedicínské inženýry a který je velmi v tomto směru, řekl bych, technicky zaměřený, přírodovědecky zaměřený a všechna data a všechna fakta opakovaně zvažuje a nevěří sám sobě a pomocí občanky si ráno ověřuje, když se chce holit nebo umývat, jestli je on on, tak nemyslím tohoto Válka, myslím toho Válka, který je otevřený různým názorům a který říká dobře, třeba na tom něco je, třeba si řekneme za deset let, za patnáct let ano, tam se posunula věda. Ale dneska tam věda není a i tyto profese, tyto obory musí být korigovány, protože mezi těmito léčiteli je celá řada velmi slušných lidí, kteří se snaží, upřímně se snaží pomoci pacientům, nemocným, našim spoluobčanům, dělají svoji práci, jak nejlépe umějí, jak je to naučili v různých kurzech, v různých - nevím, jak to říct - oborech jejich učitelé, ale jsou mezi nimi taky podvodníci. A dneska není chráněn pacient proti těmto podvodníkům, není žádná legislativa, která by ho chránila. Já jako soudní znalec jsem sem tam žádán, abych psal posudky, jestli ta nebo ona metoda byla správně využita. Nemohu psát posudky na léčitele.

A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Ano, je to zasahování do jakýchsi práv, pokud takovouhle legislativu, která se bude týkat léčitelů, přijmeme, ale člověk, který je v těžké životní situaci, který má příbuzného, na kterém mu záleží, jestli má dítě, je to o to horší, a tento člověk hledá jakoukoli variantu, je náchylný věřit čemukoli. Proto bychom pro tyto obory, které ale nejsou medicínské, přírodovědecké obory, a proto nemohou být učeny podle systému výuky na přírodovědeckých fakultách, na lékařských fakultách, na nelékařských vysokých školách, aby tyto obory měly nějaká jasná pravidla, která definují, kdo je dělat může, za jakých podmínek je může dělat, kdo jsou ti, kteří je dělají opravdu s nejlepším vědomím a svědomím, a kdo jsou ti podvodníci, kvůli kterým umírají zbytečně naši spoluobčané.

Takže vás velmi prosím o podpoření tohoto zákona a chci říct, že tehdy to stanovisko bylo naprosto jednomyslné. Dokonce, a teď to berte jako nadsázku, lékařská společnost uvažovala, že kolegy z našich řad, kteří ten zákon podpořili, ze svých řad vyloučí, což mi přišlo jako šílené a byl jsem zásadně proti tomu. Ale prostě opravdu to nebyl šťastný krok a bylo by špatné, kdybychom tímto krokem dostali tradiční čínskou medicínu někam, kde vlastně ani sama nechce být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Adámková, po ní paní poslankyně Procházková a paní poslankyně Gajdůšková s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, léčitelství a tradiční čínská medicína jsou velmi pěkné pro média, ale uvědomte si, že máme tradiční thajskou medicínu, máme medicínu jihoamerických indiánů a severoamerických indiánů a máme i naši lidovou medicínu. Nutno říci, že opravdu to v současné době nemá již tam místo, byť to bylo přijímáno řekněme s dobrými úmysly. Domnívám se, že senátní návrh to řeší elegantně, nikomu se neubližuje, a počkejme si na data. Problém je v tom, že jakákoli tradiční, lidová medicína, abychom byli přesnější, nikdy nepodstoupila žádné validní srovnání s medicínou takzvaně západní, čili my se k tomu opravdu vyjádřit nemůžeme. Jistě je tam velký podíl umění vtáhnout pacienta do svého světa, je tam velké umění hovořit s pacientem, ale bohužel nemá to opravdu místo v moderní medicíně. Kdybychom chtěli být úplně přesní, tak největších výsledků na českém území dosahovaly žítkovské bohyně a také je nemáme v úhradové vyhlášce. Čili je třeba si opravdu počkat a poté rozhodnout.

Domnívám se, že senátní návrh je správně a máme ho podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Procházková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Já mám jen krátké vyjádření k paní senátorce prostřednictvím pana předsedajícího. Akupunktura má vědecky ověřené základy, je vyučována jako součást specializace pro léčbu bolesti a je i provozována takto. Takže to je jenom takové upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková a její faktická poznámka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Já musím přiznat, že znám lékaře, vystudované lékaře našich medicínských fakult, kteří používají postupy alternativní a speciálně čínské medicíny. A musím říct, že ten celostní pohled je velmi úspěšný. Na druhou stranu je potřeba říct, že zařazení čínské medicíny do tohoto zákona, o kterém se bavíme, je skutečně nesystémové. Já velmi podporuji senátní návrh a bavme se potom o zákoně o léčitelích, který je také potřeba, tak jak o tom mluvil pan profesor Válek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážená paní senátorko, vážení kolegové, já mám takový zdvořilý dotaz. Poslouchal jsem svého předřečníka a dodnes jsem nepochopil, jaký je rozdíl mezi západní anatomií a východní anatomií. Tam jsou nějaké rozdíly, nebo ne? Já si myslím, že stavba lidského těla je úplně stejná. Nerad bych něco zatracoval. V minulosti jsem jako každý člověk, když jsem dostal chřipku, šel a dostal jsem nějaká antibiotika. Poslední tři roky používám zázvorový čaj, med, citron a popřípadě rakytník. Znamená to, že jsem také léčitel, i když léčím sám sebe?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jako celoživotní učitel jsem trpělivost sama a prostřednictvím pana předsedajícího se pokusím zodpovědět oba dva dotazy.

Ne, nejste léčitel, ale pokud za úplatu budete ten rakytník nabízet svým spoluobčanům, tak se léčitelem v té chvíli stanete. A pokud za úplatu budete nabízet svým spoluobčanům a tvrdit, že jim tím vyléčíte rakovinu, tak se stanete podvodníkem a měli by vás za to zavřít. To bohužel současná legislativa jaksi neumožňuje.

Co se týče té anatomie, ano, není rozdíl mezi západní, východní ani severní a jižní anatomií, ale je mezi anatomií, kterou vnímá tradiční čínská medicína, a která se učí na lékařských fakultách a přírodovědeckých fakultách, zásadní problém. Tradiční čínská medicína vychází z meridiánů drah. Meridiány drah nejsou anatomicky a fyziologicky definované, tím pádem je těžko může určit profesor anatomie nebo fyziologie. Ty může určit profesor tradiční čínské medicíny. V tom je ten problém. Tradiční čínská medicína vychází z čchi a cang, z dvou sil, které ale nemají oporu v tom, co se učí na fyziologii, patofyziologii.

To znamená, já budu bojovat o to ze všech sil, aby existovala fakulta tradiční čínské medicíny, ale nemohu připustit, aby tradiční čínská medicína byla učena na lékařských fakultách a přírodovědeckých fakultách, protože to technicky není možné. To prostě nejde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do rozpravy je přihlášen pan ministr Vojtěch. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si také se stručně vyjádřit k tomuto senátnímu návrhu zákona, jehož cílem je tedy přehodnotit existenci oněch zdravotnických povolání terapeut čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny v zákoně č. 96/2004 Sb. Jsem toho názoru, že skutečně schvalování této úpravy, které bylo navrženo pozměňovacím návrhem, nebylo úplně uvážené. Nebyly vlastně zváženy všechny dopady této změny, zejména pokud jde o systém poskytování zdravotních služeb. Ta kodifikace nebo začlenění do toho zákona v zásadě implikuje, že poskytovatel těchto služeb bude skutečně poskytovatelem zdravotních služeb, ale to nebylo nikterak vyhodnoceno, jak bude integrován do systému zákona o zdravotních službách, jak budou vymezeny podmínky pro poskytování těchto zdravotních služeb. Takže z toho pohledu považuji toto začlenění skutečně za nedomyšlené, nepromyšlené a předčasné a souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že je to poměrně nesystémové.

My jako Ministerstvo zdravotnictví souhlasíme s tím, že ty metody skutečně spíše než metodami klasickými, evidence based medicine, metody zdravotních služeb náležející pod zdravotní služby, jsou metodami léčitelskými. To myslím, že asi tady panuje shoda.

Víme, že ovšem není pouze tradiční čínská medicína. Ty léčitelské metody jsou různé. Máme tady homeopatii, máme tady akupunkturu a podobně. I proto jsme se tedy rozhodli řešit to systémově a připravit nový zákon o léčitelstvích, chcete-li, možná o komplementární medicíně, který jednoznačně definuje podmínky pro poskytování takovýchto služeb. Je pravdou, že dnes tyto služby obecně jsou v šedé zóně, v zásadě nevíme, kdo tyto služby poskytuje, za jakých podmínek. Není žádná podmínka například vedení aspoň nějaké základní dokumentace, co tomu konkrétnímu klientovi, pacientovi je poskytováno za služby.

Nechci tady poukazovat na teď velmi medializovaný případ té pofidérní společnosti Aktip. Nechci to srovnávat s čínským léčitelstvím. Přesto to ukazuje na to, že skutečně tyto různé služby tady existují, a my o nich zkrátka nemáme jako Ministerstvo zdravotnictví, a myslím že nikdo, přehled. Funguje to tak, že si někdo zřídí živnostenské oprávnění, otevře si nějakou kancelář a tam léčí nebo poskytuje tyto léčitelské služby.

Proto právě chceme předložit onen zákon o léčitelství, který by měl tyto léčitelské služby, komplementární medicínu kodifikovat nebo jí nastavit pravidla. Měl by nastavit nějakou jasnou evidenci, vedení dokumentace a podobně. Ten zákon už je připravován. I na základě tohoto návrhu budeme mít první verzi do konce června připravenou k nějaké prvotní diskusi a doufám, že se nám ho podaří do konce roku dostat do Sněmovny. Takže v tomto směru nechávám na uvážení, samozřejmě, každého, zda podpoří tento senátní návrh, ale myslím si, že skutečně lepší variantou je tyto alternativní metody, komplementární metody mít specifikovány ve zvláštním zákonu než je směšovat s těmi řekněme evidence base metodami, které pak podléhají zákonu o zdravotních službách, což je skutečně jiný systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Adámková a pan poslanec Kasal. Do rozpravy je přihlášen pan senátor Plaček. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, několik doplnění ke kolegovi tady kvůli tomu léčitelství. Abych mohla hovořit o věcech, mám v tom ráda jasno, a proto jsem sama certifikovaný homeopat. Nikdy by mě ale nenapadlo chtít zařadit toto do hrazených služeb medicínských. To tam opravdu nepatří.

Na druhou stranu pro vaši informaci je fytoterapie čili léčba rostlinami. Česká republika v tom má úžasný primát, protože jeden z našich lékařů vyhrává velké celosvětové soutěže přes tu ájurvédu a podobně. Je to náš (nesrozumitelné), původně lékař, a nikdy by ho nenapadlo chtít toto zařadit do systému poskytované zdravotní péče. Čili tady se domnívám, že se nikomu nic neděje. A jinak jestliže používáte vitamín C a rakytník, je v pořádku. Víte, že léčba infekcí má i nefarmakologická opatření, kde je zvýšený přísun vitamínu C, čili je to vlastně naprosto v pořádku. To není léčitelství, to je nefarmakologická léčba chorob. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Kasal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já jenom pár poznámek na předchozí řečníky. Já bych byl velmi rád, aby se používala adekvátní data. Není pravda, že minimálně u akupunktury nejsou evidence based. To bych chtěl, aby tady zaznělo.

Za další. Jsem zvědav, jak bude pohlíženo na lékaře, protože tuto metodu, konkrétně akupunkturu, používá 1 500 lékařů v České republice. Takže když to budou používat, tak budou léčitelé? Když to nebudou používat, tak to budou lékaři? V tomhle bychom si měli udělat jasno. A jestliže je to bráno jako pavěda, tak se stačí podívat, na jakých univerzitách se to vyučuje, ať je to v Londýně, ať je to v Los Angeles, ať je to ve Francii na Sorbonně, ať je to ve Španělsku. Takže já neříkám, že je dobře, že to je v zákoně o nelékařských profesích, ale tam se to dalo z toho důvodu, že to nepřijali lékaři do devadesátpětky.

A ještě poslední poznámka. Je tady strach z toho, aby se to nehradilo ze zdravotních služeb. Tak se podívejte do zákona 48, kde je jasně řečeno, že akupunktura se nehradí. Je to v zákoně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V rozpravě vystoupí pan senátor Plaček. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo. Dovolte mi, abych vás také požádal o podporu tohoto zákona. Myslím, že z těch vystoupení zcela jednoznačně vyplývá, že jsme přesvědčeni o tom, že se jedná opravdu o léčitelství, co se týká tradiční čínské medicíny. Mrzí mě trochu, že tady zazněla akupunktura, což samozřejmě toto vůbec neřeší, tento náš návrh. Opravdu se pouze jedná o tradiční čínskou medicínu.

A chtěl bych tedy vyzdvihnout aktivitu pana ministra zdravotnictví, protože už při projednávání tohoto návrhu v Senátu, v našich výborech, prezentoval to, že má zájem vytvořit zákon o léčitelích a tyto obory do tohoto zákona zavzít. A začíná to být opravdu docela aktuální záležitost, alespoň pro nás senátory, protože veřejnost se začíná ozývat a opravdu dostáváme i maily v tom smyslu, že je třeba léčitelství nějakým způsobem řešit. Chtějí znát svá práva, povinnosti a také pravidla. Takže ještě jednou moc děkuji panu ministrovi a my jsme samozřejmě v Senátu panu ministrovi, co se týče zákona o léčitelství, nápomocni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já bych jenom chtěl poprosit o odpověď, jak to bude vypadat s těmi lékaři. Jestli budou léčitelé, nebo co budou? Patnáct set lékařů to používá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášena paní senátorka Dernerová. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Asi takto. Ti lékaři, kteří provozují akupunkturu, a znám jich hodně a můžu říct, že pacienti, kteří mají třeba parézu lícního nervu a nejde, tak na tu akupunkturu pošlu. Ale pošlu je nikoliv k léčiteli, ale k lékaři, který má základní šestileté vzdělání studia medicíny a na to si udělal někde nástavbu, nebo se vyučil tu akupunkturu. Ty možnosti tady jsou. Mluvila jsem i s panem doktorem, který má institut v Praze. A jsou tam tito lékaři, kteří potom provozují akupunkturu a jsou to lékaři.

Je pravdou, že třeba v některé zemi Německa, nějaké bundesrepublice, či ve Švýcarsku některé pojišťovny hradí homeopatii nebo akupunkturu. Ale pozor, hradí ji pouze těm, kteří jsou lékaři, mají vystudovanou klasickou medicínu a pak si udělají nějakou nástavbu či kurz. Ale těmto jediným ji hradí. A v podstatě musím říct, že tyto systémy jsou na tom finančně trošku jinak.

Jinak musím říci, že to, co mi právě vadí, je to, že ta tradiční čínská medicína je ve zdravotnickém zákonu. Ta tam prostě nemá co dělat. Nechme ji tady, ale ať je tedy v zákonu o léčitelích. Proto ji musíme odstranit, vyjmout, z toho zdravotnického zákona, abychom ji potom mohli dát do zákona, do kterého patří. Jak říkáme, neodsuzujeme ji, neříkáme, ať tu není, ať tu je, ale nesmí být ve zdravotnické zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom dvě krátké poznámky. První. Myslím si, že se zde už ztrácíme v diskuzi o léčitelství. Důvod, proč vlastně tento návrh je předkládán, je to, že v minulosti byl terapeut čínské medicíny nesystémově zařazen mezi zdravotnická povolání, nebo jak bych to nazval.

A druhá věc je, co se týká akupunktury. Já si naopak myslím, že je dobře, že ji provádějí lékaři, protože při akupunktuře - nebo měli by ji provádět z mého pohledu jenom lékaři - protože při akupunktuře dochází k porušení celistvosti tělní bariéry, což je kůže, a k tomu jsou oprávněni právě oni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášené do obecné rozpravy nemám. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Takže obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Ani paní navrhovatelka, ani paní zpravodajka zájem nemají. V tom případě, protože nezazněl žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, se budeme zabývat přikázáním tohoto návrhu výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat tento návrh ještě jinému výboru jako výboru garančnímu? Takový návrh zde není. Takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 154. Přihlášeno 171 poslanců, pro 139, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím návrh na nějaký jiný výbor, aby se zabýval tímto návrhem? Není tomu tak. Tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Děkuji oběma přítomným zástupcům Senátu, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

Z dnešního jednání se v čase od 14.30 do 16 hodin omlouvá pan poslanec Antonín Staněk. Pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 14.30 do 16.30 z důvodu přijetí na výboru pro bezpečnost. Pan poslanec Radim Fiala se omlouvá dnes od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Ze členů vlády se omlouvá pan předseda vlády Andrej Babiš v době od 14.00 do 16 hodin a paní ministryně Jaroslava Němcová z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá od 14.30 do 15.30.

 

Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP