Středa 30. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

83.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
/sněmovní tisk 66/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, což byl rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Skopeček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, takže se táži paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Ano, takže paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. (V sále je rušno.)

Vláda v srpnu minulého roku rozhodla, že Česká republika vyhoví žádosti Mezinárodního měnového fondu o poskytnutí nové bilaterální zápůjčky, jejímž účelem má být zajištění dostatečné likvidity Mezinárodního měnového fondu v případě nepředvídaných událostí. Ministerstvo financí navrhlo poskytnout zápůjčku ve výši 1,5 mld. eur z devizových rezerv České národní banky. Ta požaduje, aby tato -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní ministryně. Podmínky zde nejsou takové, abyste mohla pokračovat ve svém vystoupení. Dámy a pánové, znovu vás, tentokrát již důrazněji, žádám o to, aby byl ve sněmovně klid a byly zde podmínky pro to, abychom mohli projednávat navrhovaný bod. Jsme ve třetím čtení, za chvíli budeme hlasovat, je proto potřeba, aby zde bylo možné slyšet to, co nám paní navrhovatelka říká.

Paní ministryně, prosím, pokračujte.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Česká národní banka požaduje, aby tato zápůjčka byla zajištěna státní zárukou. Zákon o rozpočtových pravidlech opravňuje Českou republiku poskytovat státní záruky pouze na základě zvláštního zákona. Smlouva o poskytnutí bilaterální půjčky mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem již byla uzavřena ve Washingtonu v říjnu minulého roku v rámci výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu, smlouva však vstoupí v platnost až po vstupu v platnost zákona o státní záruce.

Ke znění návrhu zákona nebyly uplatněny žádné připomínky ani doplňky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Nyní otevírám rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Máme zde ale problém, který vyvstane za chvíli, když se budeme blížit k hlasování, a to je, že zde není přítomen zpravodaj rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Jan Skopeček.

Prosím pana předsedu klubu Zbyňka Stanjuru o návrh řešení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abychom nezdržovali, já za něj klidně zaskočím. Není žádný pozměňující návrh a rozpočtový výbor doporučil svým usnesením hlasovat pro tento návrh zákona, takže se vlastně hlasuje o návrhu zákona, kde je podstatné stanovisko paní ministryně, ale mohu říci, že výbor doporučil schválení, nebyl podán žádný pozměňující návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Takže pan předseda Stanjura zde jako člen rozpočtového výboru informoval za výbor o stavu, který máte všichni před sebou, to znamená, že nemáme žádný pozměňovací návrh. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Má paní ministryně zájem o závěrečné slovo? Ne. Zájem o závěrečné slovo není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Jak jsme slyšeli, nejsou zde žádné pozměňovací návrhy.

 

Návrh usnesení bude znít takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond podle sněmovního tisku 66." Nyní o tomto návrhu usnesení budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno 152 poslanců, pro 117, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 11. 7. 2018 v 10:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP