(10.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Víte, ocituji slova prezidenta Rúháního, navážu na to, co říkal pan Miroslav Kalousek, on tu teď zrovna není. A on řekl jenom tu jednu větu, že říkáme světu, že vyrobíme nebo zakoupíme jakoukoli zbraň, které budeme potřebovat, a nebudeme čekat na svolení. Vzkazujeme sousedním státům, že - a teď to už necitoval pan Kalousek - vzkazujeme sousedním státům, že tyto zbraně nejsou zaměřené proti nim. Jejich cílem je odradit od útoku na Írán. Nežijeme v normálním regionu a vidíme, jak kolem nás vybudovaly základny okupující mocnosti. Vměšují se do regionálních záležitostí, napadají jiné země bez ohledu na základní principy mezinárodního práva, bez souhlasu OSN.

Tak prosím, když citujeme, citujme to celé! Kdo zaútočil z pátku na sobotu v noci na jiný suverénní stát OSN? Byl to snad Írán? Nebyly to náhodou Spojené státy americké, Velká Británie a Francie? Tak prosím, přestaňte už s tou demagogií! Tohle je zákon, který se týká ekonomických zájmů České republiky a ekonomických zájmů Evropské unie, jejíž jsme součástí.

Tak jestli chcete být součástí Spojených států amerických, tak to řekněte nahlas! A nevymlouvejte se tady na naše spojenectví s Íránem. Já nemám žádný problém. Už jsem tady řekl včera, že část mé rodiny se musela vystěhovat v roce 1938 do Spojených států amerických, když utíkala před Hitlerem. Tak mě tady nepoučujte! Děkuju vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a dodatečně se omlouvám, že jsem neposkytl prostor pro závěrečné slovo. Já jsem na to v tom nadšení, že se podařilo ukončit rozpravu, zapomněl. Tak a končím tento bod, definitivně. Děkuji. Vypořádali jsme se s prvním čtením.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona obsahující dvě významná opatření v oblasti důchodového pojištění, která jsou též realizací záměru programového prohlášení vlády. První opatření se týká základní výměry důchodů a spočívá ve zvýšení této výměry z 9 % průměrné mzdy na 10 % průměrné mzdy. Toto zvýšení základní výměny důchodů se bude týkat všech důchodů, to jest jak nově přiznávaných důchodů, tak důchodů vyplácených. Účelem tohoto opatření je přispět ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, neboť všechny důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy. U zvýšení vyplácených důchodů je třeba upozornit ještě na přechodné ustanovení obsažené v článku 2 bodu 1 návrhu zákona, jehož účelem je při zvýšení důchodů v lednu 2019, tj. při prvním zvýšení podle nových pravidel, zajistit, aby se u části důchodců s vyššími důchody neprojevila nová úprava nepříznivě.

Druhé opatření, které je navrženo, se týká důchodců, kteří dovršili věk 85 let, a spočívá ve zvýšení procentní výměry jejich důchodu o tisíc korun měsíčně. V případě, že důchodce bude pobírat více důchodů, zvýší se takto procentní výměra starobního důchodu. Přechodné ustanovení zajišťuje, aby zvýšení o tisíc korun bylo od splátky důchodu splatné v lednu 2019 poskytnuto i těm důchodcům, kteří věk 85 let dovršili již před účinností navrhovaného opatření, tedy před 1. lednem 2019. V tomto případě se důchod zvýší o tisíc korun měsíčně od splátky důchodu splatné v lednu 2019, a to bez žádosti. Účelem tohoto opatření je posílit životní úroveň nejstarších občanů, kteří mají zpravidla zvýšené nároky spojené se stářím, zejména pokud se jedná o sociální a zdravotní služby, a vzhledem ke svému věku si již své příjmy nemohou zvýšit výdělečnou činností.

Prosím o vaši podporu předloženého návrhu zákona, který se bude týkat všech důchodců a přinese posílení jejich příjmů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na paní ministryni a doplnil, případně připomenul dosavadní cestu tohoto předloženého návrhu. Tak jak bylo řečeno, předložená novela obsahuje dvě části. Za prvé zvedá základní výměru důchodu ze současných 9 % průměrné mzdy na 10 % a za druhé zvyšuje o tisícikorunu důchody lidem, kteří překročili hranici věku 85 let. Navrhovaná opatření se budou týkat jak nově přiznaných důchodců, tak i těch, kterým jsou již důchody vypláceny. Navýšení základní výměry důchodů i penzí lidí nad 85 let je navrhováno nad rámec pravidelné valorizace důchodů. Nový upravený rámec výpočtu důchodů relativně více pomůže těm, kteří pobírají nízké důchody.

Možná překvapivě rychle se důvodová zpráva vypořádává s výpočtem dopadů, které budou mít navrhovaná řešení do státního rozpočtu. Tady bych chtěl připomenout, že jen v roce 2019 dle důvodové zprávy bude dopad prvního opatření představovat přibližně dodatečných 12 miliard a výdaje porostou i v příštích letech. Navýšení penzí u nejstarších seniorů, tzn. nad 85 let, si vyžádá v roce 2019 náklady ve výši 2,2 mld. korun a tyto výdaje vzhledem k demografickému vývoji logicky porostou i v následujících letech. Vysoké nároky na výdajovou stránku státního rozpočtu nakonec konstatuje i samotné Ministerstvo financí, které se k předložené novele v minulosti již vyjádřilo. Podle něj návrh zvyšuje mandatorní výdaje nejen v krátkém období, ale i v delším horizontu s dlouhodobými dopady do veřejných financí České republiky.

Vážené dámy a pánové, sluší se také připomenout, že předložená novela zákona prošla pouze zkráceným připomínkovým řízením, které z rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády z 30. ledna letošního roku trvalo pouhých šest dnů. Předseda Legislativní rady vlády současně vyslovil souhlas s tím, že k návrhu zákona nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace RIA.

Dámy a pánové, je zřejmé, že předložený návrh nepředstavuje žádnou koncepční materii, která by nabízela trvalý rámec vývoje a zvyšování důchodů v příštích letech, ani nepřináší řešení pro vyplácení důchodů budoucím generacím. Nejde o žádnou reformu, ale pouze o dílčí zásah do penzijního systému. Proto pokud rozhodnete o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení, jistě nás i vás čeká živá debata, a to zejména o tom, zda tento návrh neadekvátně zmenšuje princip zásluhovosti ve vyplácení důchodů na úkor těch, kteří pracovali a odváděli do systému vyšší částky na důchodové pojištění, a také debata o tom, jaké dopady budou mít navrhovaná opatření na státní rozpočet.

Chtěl bych také připomenout, že organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro sociální politiku. Pokud během následující debaty padne návrh na přiřazení tisku i dalším výborům, např. rozpočtovému výboru, tak jsem připraven takovýto návrh podpořit. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a v obecné rozpravě s přednostním právem jako první vystoupí pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, na úvod mi dovolte říct, že zvyšování důchodů SPD dlouhodobě prosazuje a vždy i do budoucna ho budeme podporovat a bude to naše priorita. Proto vždy také podpoříme návrhy na jeho zvýšení. Jsme rádi, že se konečně lidem zvýší výrazněji důchody a že tady takový návrh je a vypadá to, že bude mít většinovou podporu i od ostatních stran.

Muži mají státní starobní důchod v průměru vyšší než ženy o 22 %, neboť průměrný měsíční starobní důchod mužů za první čtvrtletí letošního roku činil 13 011 korun, zatímco průměrný měsíční důchod žen je 10 707 korun. Podobně jako na průměrnou mzdu na průměrný důchod nedosáhnou téměř dvě třetiny populace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP