(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tolik přihlášky do obecné rozpravy. Pokud další není, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Návrh na vrácení nepadl, to znamená, otevírám podrobnou rozpravu. Paní zpravodajka se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již avizovala ve svém úvodním slovu, navrhuji dle § 94a odst. 4, aby se garanční výbor návrhem tohoto zákona dále nezabýval a zákon byl tak přesunut do třetího čtení. Zároveň bych chtěla znovu podat návrh na zkrácení lhůty, a to tak, aby bylo třetí čtení tisku číslo 15 zařazeno na program schůze dne 11. 4. jako pevný bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že to první je hlasovatelné. O tom můžeme hlasovat, aby se garanční výbor zákonem nezabýval. Nicméně lhůtu mezi druhým a třetím čtením lze zkrátit nejvýše na 7 dní, to znamená, na zítra to asi nepůjde.

Pan poslanec Vácha. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já se omlouvám. Asi neznám dostatečně jednací řád, ale pokud by tomu tak bylo, tak bych navrhl, aby se tím nezabýval ani ten druhý výbor, to znamená školský.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já si myslím, že to se týká pouze garančního výboru, takže podle mě z hlediska školského výboru je to vyřešeno. Ale já se zeptám paní zpravodajky, zda chce modifikovat svůj návrh tak, aby to vyhovovalo jednacímu řádu, to znamená možnost je zkrátit na 7 dní. Ještě na mikrofon.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Navrhuji zkrácení lhůty na 7 dní mezi druhým a třetím čtením. Takže by to bylo na příští středu zařazeno jako pevný bod.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ale o tom my nemůžeme rozhodnout. My můžeme zkrátit lhůtu.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Tak dobře, bez té poslední věty.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Až bude projednáván pořad schůze, tak může někdo navrhnout, že to pevně zařadíme, ale teď bychom se vypořádali s tím, co můžeme. To znamená, zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Také ne.

Já tedy přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Budeme hlasovat tak, jak návrhy byly předneseny, to znamená, nejprve rozhodneme o návrhu, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Všechny odhlašuji, prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, aby se garanční výbor návrh zákona již dále nezabýval. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 8, přihlášeno je 139, pro 132, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 9, přihlášeno je 139, pro 136, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

To byly všechny hlasovatelné návrhy a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám bod číslo 4, což je

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 91/ - druhé čtení

Z pověření vlády prosím paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou a žádám ji, aby tento tisk uvedla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s obsahem vládního návrhu zákona, který máte před sebou, jste byli seznámeni již v prvním čtení. I přesto mi dovolte, abych znovu připomněla, co je účelem tohoto návrhu.

Jedná se o zpřesnění ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce tak, aby nedocházelo k nedůvodnému rozdílnému postupu při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nedosahuje z důvodu nezaměstnanosti a následného vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání žádný výdělek, který je pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v ostatních případech rozhodnou veličinou, a proto se mu ve smyslu uvedeného ustanovení za dosahovaný výdělek zohledňuje výdělek ve výši minimální mzdy.

Při výpočtu uvedené náhrady totiž pojišťovny, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, což je v naší republice je Česká pojišťovna, a. s., a Kooperativa pojišťovna, a. s., uplatňují rozdílný postup. Zatímco Česká pojišťovna započítává jako dosahovaný výdělek aktuální výši minimální mzdy, Kooperativa pojišťovna vychází z výše minimální mzdy platné v době, kdy se poškozený uchazeč stal uchazečem o zaměstnání. Uvedený rozdílný postup při výpočtu náhrady má za následek, že v případě, kdy náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje Česká pojišťovna, dochází při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení poskytované náhrady právě o tu částku zvýšení minimální mzdy, zatímco v případě, kdy náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje Kooperativa pojišťovna, ke snížení poskytované náhrady nedochází.

Vládní návrh zákona tedy směřuje k tomu, aby nedocházelo při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení uvedené náhrady, tedy aby napříště bylo postupováno podle postupu, který i dnes uplatňuje pojišťovna Kooperativa, nikoliv Česká pojišťovna. Předmětný návrh zákona byla vypracován jako reakce na návrh poslanců pana Kaňkovského a pana Nachera, kteří předložili obdobný návrh. Byl to sněmovní tisk číslo 22, který však není komplexní, neboť neobsahuje úpravu výpočtu náhrady mzdy za ztrátu na výdělku u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, tedy osob, které se stejně jako zaměstnanci, kterým vzniká nárok na uvedenou náhradu podle zákoníku práce, ocitají ve stejné situaci, kdy je jim po skončení služebního poměru jako uchazečům o zaměstnání zohledňována jako dosažený výdělek minimální mzda. Z tohoto důvodu zaujala vláda k poslaneckému návrhu negativní stanovisko a vládní návrh zákona výše uvedené nedostatky poslaneckého návrhu již odstraňuje a neobsahuje.

Výbor pro sociální politiku, který byl určen jako garanční výbor pro tento návrh zákona, jej dne 29. března projednal a doporučil, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto vládním návrhem souhlas. Na tomto výboru se rovněž projednával pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Kaňkovský. Vzhledem k tomu, že tento návrh jde nad rámec předpokládaného návrhu zákona, jehož jediným účelem je sjednocení postupu dvou pojišťoven, tak k tomuto návrhu zaujímám negativní stanovisko. Toto negativní stanovisko zaujalo i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany, kterým byl pozměňovací návrh mým rezortem zaslán k vyjádření, neboť i jich se věcně a legislativně týká.

Aby bylo dosaženo hlavního účelu zákona, budu ve třetím čtení podporovat jeho schválení ve vládou předložené podobě. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP