(15.50 hodin)
(pokračuje Fialová)

Nejsou dané náklady na to přesně, kolik by stálo vybudování nových tepláren a případně omezení anebo přestavení těchto elektráren pouze na tepelné zdroje. Navíc tento návrh, neudělování výjimek, nezohledňuje již problematické látky a polutanty, které emitují tyto elektrárny, což je rtuť a chlór, do kterých nejsou do dnešního dne ani stanoveny pořádně způsoby měření atd. Nikdo se neptal krajských úřadů, které mají tuto kompetenci udělování výjimek, jestli vůbec ti provozovatelé o to požádali. A když tady byly vytýkány některé stížnosti, já bych také jednu pozvedla. Byl uspořádán seminář na obhajobu zrušení těchto výjimek, kde nebyla pozvána velice důležitá strana, což byli samotní provozovatelé a výrobci.

Dále bych chtěla reagovat, proč jsem předložila další návrh zákona, což je k programu zlepšování kvality ovzduší. Jsem z Ústeckého kraje, kde byl program také zrušen. Bylo tady řečeno, že programem má být nejkratší možná doba. Ale právě ty soudy a ten proces, který tomu podléhal, tak je jeden z nejdelších možných a nikdy nedojde k tomu, aby došlo k efektivnímu opatření, nejrychlejší cestě aplikovat tyto opatření. Proto jsme s ministerstvem konzultovali, jaké by bylo nejlepší možné řešení a dospěli jsme k vyhlášení, k věstníku, který by už obce zavazoval opravdu stavět obchvaty, vzdělávat svoje obyvatele a mnoho dalších jiných věcí, čím by opravdu dosáhli ke snížení.

Poslední z mých návrhů, které bych ráda tady představila, bylo určení ceny a vůbec proces kontroly kotlů, který byl prodloužen z doby dvou na tři léta, a hlavním důvodem bylo tzv. snížení ceny, protože v médiích jsme byli často informováni o tom, že cena je neúměrná atd. Byl vytvořen mechanismus, kde by garantoval nejvyšší možnou cenu, a občané by nebyli nuceni platit nehorázné částky za kontrolu svých kotlů. Na základě tady toho musím předložit pozměňovací návrh k návrhu, který jsem sama předložila na základě upozornění Ministerstva financí, že uvedené není stanovenou cenou, není v souladu se zákonem o cenách, a proto po diskusi byla přeformulována tato možnost na referenční finanční limit. Tento návrh přečtu v podrobné rozpravě.

Děkuji, na shledanou.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední řádná přihláška do obecné rozpravy. Nicméně jsou tady dvě faktické. Paní poslankyně Balcarová a po ní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych reagovat na vystoupení - ústy pana předsedajícího - k paní Evě Fialové, co se týká pozměňovacích návrhů a také co se týká semináře, který jsme uskutečnili v Poslanecké sněmovně. Mně přijde právě, že konání seminářů na různá témata, která jsou svázána třeba s novelami, které se projednávají v Poslanecké sněmovně, je velmi žádoucí. Myslím si, že ten seminář měl velmi dobrou kvalitu. A to, co vlastně byla výhrada, že zástupci Svazu průmyslu a dopravy chtěli vystoupit v úvodním bloku, ale vzhledem k tomu, že - já jsem tedy ten seminář organizovala a ten úvodní blok byl určen pro zástupce veřejné správy, já jsem ho uváděla jako předsedkyně výboru, potom tam mluvila náměstkyně ministra životního prostředí paní Peštová a potom tam mluvil hejtman Moravskoslezského kraje, tady náš kolega Vondrák, a podle mě to bylo jako akorát, abychom tam mluvili jako zástupci veřejné správy, a potom v té debatě mohl mluvit kdokoliv. Zástupci průmyslu se tam hlásili často do té debaty a ten hlas dostali. Myslím, že mohli říct veškeré názory, které měli, a bylo na ně reagováno. Takže za mě to bylo naprosto v pořádku.

Tu výtku dostávám opakovaně, ale vlastně vůbec nevím, na čem je založena. Co někomu vadí, že průmysl byl nějak opomenut. I jsem se Svazem průmyslu samozřejmě na základě jejich požadavku sešla okamžitě poté, co o tu schůzku požádali, tak asi do dvou dnů jsem se s nimi sešla a věnovala jsem jim podle mě dost prostoru a vyslyšela jsem jejich názory a připomínky. Takže podle mě je to docela v pořádku. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Richterovou.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně, vážení kolegyně, já děkuji za tu diskusi. Myslím, že je vidět, že ovzduší není malé téma, protože se tady skutečně míchají zájmy průmyslu a toho, jak velkou cenu za čistý vzduch chceme zaplatit.

A já bych opravdu ráda zdůraznila, že u toho pozměňovacího návrhu, který jsem kritizovala já, a jsem ráda, že tady ta diskuse byla, že na to paní poslankyně, paní předkladatelka Fialová reagovala, že u toho jde o to, že my musíme jako občané a jako politici umožnit řešit bezzubost přijatých dokumentů, které splní věc pouze formalisticky čistě, prázdně, a ty programy pro zlepšování kvality ovzduší lze samozřejmě realizovat hned, jak jsou napsány. To, jestli běží nějaký soud, nebo neběží, vůbec neovlivňuje to, že jsou-li ta navržená opatření dobrá, tak se jimi ty obce, aglomerace, kterých se týkají, protože je tam ten vzduch prostě špatný, tak se jimi už můžou řídit. Tam vůbec není potřeba vyjmout to z té úrovně dnešní, z toho, že je to opatření obecné povahy a že je to soudně přezkoumatelné.

O co ale jde, je, že uděláme-li to a vyjmeme-li to, tak už nebude možné řešit právě tu bezzubost. Dnes bylo možné účinněji než v tom veřejném projednávání, které nepomohlo, tak až tím soudem bylo možné řešit, že tam chybí konkrétní opatření, prioritizace, že chybí časový harmonogram. Pokud pouze uložíme, že musí být přijatý dokument s nějakým časovým harmonogramem, ale skutečně nebude možné se zasadit o to, aby to bylo k něčemu, aby to nebyl, jak jsem říkala, papír pro papír, tak nemáme šanci. A jak už zaznělo, ten pozměňovací návrh byl předložen po konzultaci (upozornění na čas) s Ministerstvem životního prostředí. Děkuji. Tady se najednou otáčí ten proces - ministerstvo si říká, co by si přálo. Tak to mějme také prosím na paměti.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pan poslanec Zahradník fakticky.

 

Poslanec Jan Zahradník: Já se pane místopředsedo, s dovolením, ujmu slova opravdu k faktické poznámce, abych vyjádřil to, k čemu slouží. Abych reagoval na to, co říkala paní kolegyně předřečnice Richterová.

Nesmíme tady nabýt dojmu anebo tady mluvit o tom, jako by průmysl byl nějaký svět nám cizí, který znečisťuje naše ovzduší a proti kterému musíme zavile bojovat až do těch hrdel a statků i za cenu soudního jednání. Průmysl je ta nejvýznamnější oblast naší ekonomiky. Dává práci statisícům lidí. Vytváří značnou část našeho hrubého domácího produktu a bez něj si fungování naší ekonomiky, tedy i života nás všech, nedokážeme představit. Proto bych tedy byl rád, abychom vždycky mluvili vyváženě nejenom o zájmech občanů a čistého ovzduší, ale také o zájmu občanů na ekonomické prosperitě naší země.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak, děkuji. To bylo poslední faktická poznámka. Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. A zeptám se paní zpravodajky, protože jsem přebíral řízení v polovině, zda tady padl návrh na vrácení garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP