(14.20 hodin)

 

Poslanec Petr Sadovský: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Všechno podstatné, co k tomuto návrhu mělo být řečeno, bylo řečeno z úst poslankyně paní Věry Kovářové a myslím, že není potřeba k tomu víceméně nic doplňovat.

Dovolte, abych vás informoval o usnesení ústavněprávního výboru, který navržený zákon projednal a doporučil jej schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, s nímž jste se podrobně seznámili ve sněmovním tisku 33/2.

Jenom pro úplnost uvádím stručné zdůvodnění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. V podstatě se jedná o technické propojení Ministerstva spravedlnosti s katastrem nemovitostí, které již v okamžiku přijímání a evidence (oznámení) učiněných veřejnými funkcionáři umožní využívat data z katastrů. Dále jsou víceméně zpřesněny a upraveny podmínky a okruh veřejných funkcionářů při nahlížení do registrů.

Za mě všechno, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který návrh tohoto zákona projednal na své 6. schůzi a doporučil jej schválit s přijatými pozměňovacími návrhy. Bylo přijato usnesení č. 22, s nímž jste se mohli seznámit prostřednictvím sněmovního tisku 33/3.

Jen v rychlosti, v návaznosti na mého předřečníka. Je navrhováno, aby oznámení uvedená v § 7 zákona byla i v případě osob uvedených v § 2 odst. 1 zpřístupněna veřejnosti za stejných podmínek jako v případě osob uvedených v § 2 odst. 2, tedy pouze na základě individualizované žádosti a nikoliv prostřednictvím volného přístupu do veřejné datové sítě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji dvě přihlášky. Poprosím pana poslance Marka Výborného, aby vystoupil v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil trochu popsat genezi vzniku komplexního pozměňovacího návrhu, jak vám byl představen panem zpravodajem a paní předkladatelkou, protože on nemá vlastně nic společného s tím původním nosičem.

Víte - a bylo to tady diskutováno na půdě Poslanecké sněmovny - že tady probíhaly diskuse napříč poslaneckými kluby v otázce novely zákona o střetu zájmů. Následně se celé věci ujala pracovní skupina pana předsedy Sněmovny Vondráčka, kde jsme na několika jednáních tuto věc také diskutovali, a to i se zástupci Ministerstva spravedlnosti, které je správcem registru oznámení, a logicky z těch důvodů technických potom je důležité, aby se jednání a diskusí účastnilo.

Na základě jednání zástupců všech poslaneckých klubů na této pracovní skupině jsme došli ke kompromisnímu řešení, které jsem následně zpracoval a podal na jednání ústavněprávního výboru. Tento návrh byl přijat jako komplexní pozměňovací návrh a v tuto chvíli je tedy tím sněmovním tiskem.

Protože ve znění paragrafů, jak je komplexní pozměňovací návrh formulován, věřím, se můžeme všichni velmi lehce ztratit, tak jsem si dovolil připravit jednoduchou tabulku, která není o paragrafech, ale je o jasném formulování toho, co je součástí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Já vám ji s dovolením přepošlu teď po druhém čtení, všem poslancům, abyste se na to mohli podívat a seznámit se s tím velmi jednoduše.

Vznikají tady u veřejných funkcionářů tři kategorie, když nechám stranou úředníky - to je ta čtvrtá, ale tu opravdu neřešíme. Jednou kategorií jsou vrcholní političtí funkcionáři, poslanci, senátoři, až po úroveň hejtmanů, členů rad krajů a také po úroveň Rady hlavního města Prahy. Potom je druhá kategorie, to jsou starostové a veřejní funkcionáři, kteří jsou ve svých funkcích uvolněni, to znamená, vykonávají to jako zaměstnání. Potom je třetí kategorie, řekněme ta nejmírnější, a to jsou neuvolnění starostové, místostarostové a radní měst a obcí, s výjimkou statutárních měst, včetně městských částí a obvodů.

Logika komplexního pozměňovacího návrhu je taková, že podávat údaje do registru budou nadále všichni veřejní funkcionáři bez ohledu na to, jestli to je starosta obce, která má sto obyvatel, nebo ministr, premiér, senátor, poslanec, nicméně část těch údajů bude zneveřejněna, to znamená, bude k dispozici pouze orgánům činným v trestním řízení nebo kontrolním orgánům, dozorovým orgánům apod. Veřejnost se k nim bez čehokoliv nedostane.

To je rozděleno právě mezi ty tři kategorie. To znamená, u té nejvyšší, u vrcholných politických funkcionářů, se nic nezmění, to znamená, že veškeré údaje, včetně příjmů, závazků, oznámení o činnosti, o majetku movitém i nemovitém, budou nadále veřejně přístupné.

Naopak v té nejmírnější kategorii, u veřejných funkcionářů, kteří jsou ve svých funkcích neuvolnění, tak tam budou de facto veřejně přístupné pouze ty údaje, které už dnes stejně veřejné jsou, protože do katastru nemovitostí se každý může podívat, čili je nesmysl zneveřejňovat údaje, které už dnes jsou veřejné. Týká se to katastru nemovitostí, týká se to oznámení o činnostech. To je také zásadní, aby každý hlásil, že je členem dozorčí rady nějaké společnosti v případě, že se hlásí o veřejnou zakázku apod. Nicméně ty citlivé údaje, to znamená movitý majetek, to znamená oznámení o příjmech včetně darů, nesplacených závazcích, u těchto v této nejmírnější kategorii, tak ty by byly neveřejné, to znamená, veřejnost by se k nim automaticky nedostala tak, jak je to i dnes.

A v té prostřední kategorii, to znamená u členů zastupitelstev obcí a měst, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, tak tam bude jakýsi kompromis. To znamená, údaje, které budou neveřejné, to bude movitý majetek, nesplacené závazky, a všechno ostatní bude veřejné, a to bez žádosti.

To je smysl a logika tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, který byl nějakým kompromisem.

Protože jsem zvyklý držet dohody, které jsou, tak říkám, že my jako poslanci KDU-ČSL tento návrh podpoříme. Pokud tady budou vznikat nějaké další návrhy, tak samozřejmě my i toto řešení, které tady vzniklo na půdě Poslanecké sněmovny, vnímáme jako jakýsi průnik a kompromis, a nakonec i z jednání pracovní skupiny jasně vzešlo to, že diskuse by nadále pokračovala v rámci řešení zákona o střetu zájmů. Pokud vzniknou nějaké další návrhy, tak my jsme připraveni o nich diskutovat. Budou-li rozumné a půjdou ve prospěch komunální sféry a komunálních politiků, tak jsme připraveni je podpořit, ale to bude záležitost až jednání na garančních výborech a potom třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další se do diskuse přihlásil pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den všem. Proti tomu, co jsme slyšeli, mám relativně drobnost, která se týká v podstatě zápisu veřejných funkcionářů z vysokých veřejných škol, potom funkcionářů z Technologické agentury, z TAČR, z GAČR a z akademií.

Podle současného stavu znění zákona o střetu zájmů je zápis veřejných funkcionářů z veřejných škol a z dalších institucí obtížně realizovatelný, s velkou administrativní zátěží a zvůlí jak na straně veřejných funkcionářů a MŠMT, tak na straně vysokých veřejných škol, které nejsou na základě současného znění zákona ani dotčeným subjektem ve vztahu veřejný funkcionář a podpůrný orgán.

Navrhuji v podstatě to, aby evidenční registr těchto veřejných funkcionářů, kteří spadají pod režim zákona o střetu zájmů a týkají se vysokých škol a těch dalších institucí, aby novým podpůrným orgánem byla sama veřejná škola, event. ty konkrétní instituce, o kterých jsem mluvil. Akceptací tohoto pozměňovacího návrhu dojde ke vzniku nového podpůrného orgánu, kterým budou veřejné vysoké školy ve vztahu k veřejným funkcionářům, a pracovníci Akademie věd, Grantové agentury a Technologické agentury budou spadat pod kompetence tohoto nového podpůrného orgánu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP