(9.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu potvrdili pana poslance Václava Klause.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 173 poslanců, pro 158, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj potvrdili pana poslance Ivana Bartoše.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno je 173 poslanců, pro 168, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro životní prostředí potvrdili paní poslankyni Danu Balcarovou.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 69, přihlášeno je 173, pro 169, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zemědělského výboru potvrdili pana poslance Jaroslava Faltýnka.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, přihlášeno je 172 poslanců, pro 152, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme potvrdili všechny předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavujících schůzích výborů, a všem těmto předsedům blahopřeji. Končím bod číslo 18.

 

Vzhledem k tomu, že jsme vyřadili body 19 až 29, budeme pokračovat bodem 30. Tím je

30.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky
na léta 2019 a 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Tento materiál vám byl doručen jako sněmovní dokument 15. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Karla Raise, aby se ujal slova a předložený návrh nám uvedl.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Rozpočtový výbor na své první a druhé schůzi projednal a schválil Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 tady v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech a přijal příslušné usnesení k tomu návrhu.

Po úvodním slově předsedajícího výboru poslance Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu doporučuje, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky a rok 2018 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech podle přílohy 1 tohoto usnesení a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením vás seznámil, což tímto činím. Děkuji.

Ten časový harmonogram je poměrně rozsáhlý. Je napjatý, aby bylo naprosto zřejmé. Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání návrhu zákona v následujících termínech.

Vláda zaslala návrh zákona Poslanecké sněmovně 30. října.

Poslancům návrh zákona byl rozeslán 22. 11.

Předseda Poslanecké sněmovny přikázal neprodleně návrh zákona rozpočtovému výboru.

Rozpočtový výbor projednal návrh zákona v přípravě na první čtení 28. listopadu a dnes, 30. listopadu.

Rozpočtový výbor připraví podklady k usnesení Poslanecké sněmovny pro první čtení včetně návrhu na přikázání kapitol dnes.

Poslanecká sněmovna v obecné rozpravě projedná v prvním čtení základní údaje návrhu zákona. Bude to 5. prosince.

Výbory projednají jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předají své usnesení rozpočtovému výboru do 10. 12.

Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, resp. oponentní zprávy 11. 12.

Dále rozpočtový výbor projedná střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky také do 11. 12.

Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, aby mohlo být rozdáno 24 hodin před druhým čtením, a současně předloží návrh usnesení střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020, to bude do 12. 12. resp. do 13. 12. To bude ten návrh usnesení k střednědobému výhledu.

12. bod časového harmonogramu. Poslanecká sněmovna jedná v druhém čtení o návrhu zákona a o usnesení rozpočtového výboru k němu v podrobné rozpravě od 15. 12.

Poslancům budou rozmnoženy a rozdány pozměňovací návrhy po ukončení rozpravy s ohledem na technické lhůty zpracování.

Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona od 19. 12.

A Poslanecká sněmovna jedná o střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 a návrhu usnesení k němu po ukončení třetího čtení návrhu zákona.

Toto je usnesení našeho výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů a sledoval se mnou rozpravu. Tu tímto otevírám. Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do této nemám v tuto chvíli žádnou přihlášku. Ptám se, zda nemá někdo zájem o vystoupení. Není-li tomu tak, končím i podrobnou rozpravu s tím, že usnesení zaznělo již ve všeobecné rozpravě a není potřeba jej přednášet znovu. Ptám se pana zpravodaje na nějaké závěrečné slovo. Nemá zájem? Nemá.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení dle sněmovního dokumentu 15, kterým je schválen časový harmonogram projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím bod číslo 30.

 

Otevírám bod číslo 31, kterým je

31.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání
poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

Prosím, aby se slova ujal předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Stanislav Grospič, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. A poprosím o klid v sále! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP