(15.20 hodin)
(pokračuje Pilný)

Pokud se týká těch lidí, kteří už pobírají minimální mzdu, tak chápu, že stát má určité právo zasahovat do toho, když to vyplácíte ve sféře, která je mu podřízena, tak má určité právo vyjadřovat na to své mínění. Ale rozhodně to nemůže předepisovat zaměstnavatelům, a dokonce z nich dělat téměř gaunery za to, že takzvaně neplatí slušnou mzdu. Tyhle konsekvence mi byly zcela zřejmé, když jsem na zasedání vlády tu minimální mzdu odmítl.

A znova vás vyzývám, že i v dobách ekonomického růstu se stále musíme chovat zodpovědně. A já tu zodpovědnost prostě při tvorbě státního rozpočtu nevidím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud není další přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího ustanovení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě vás všechny odhlásím, protože je zde žádost o odhlášení. Prosím o novou registraci.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb., podle sněmovního tisku 1072/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 1072/5." To je tedy návrh usnesení. Hlasujeme tedy o senátní verzi.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 156, pro 88, proti 21. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní navrhovatelce. Pokud si přeje vystoupit, tak může.

 

Senátorka Miluše Horská: Chci moc poděkovat a chci vám popřát hodně štěstí, kdo jste se rozhodl jít do volebních klání. Hodně štěstí. A děkuji za dnešek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkujeme. Končím tento bod a otevírám bod

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/10/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako tisk 855/11. Vítám tady pana senátora Františka Bublana.

Nejprve prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil ve prospěch senátního návrhu, který nám byl postoupen sem do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že Senát navrhuje vypustit pozměňovací návrh, který byl přijat na půdě Poslanecké sněmovny a nebyl součástí vládního návrhu zákona, a vzhledem k tomu, že pokládám za poměrně nejisté, že by se v Poslanecké sněmovně našel dostatek hlasů na to, aby byl návrh Senátu přehlasován prostřednictvím 101 hlasu, domnívám se, že bude užitečné, abych podpořil senátní verzi.

Jenom připomínám, že návrh zákona, který posiluje kontrolu zpravodajských služeb, byl připravován v uplynulých letech za intenzivní diskuse se zástupci všech klubů zastoupených tady v Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčen o tom, že návrh, jak byl připraven, může být schválen na základě širokého politického konsenzu. Chci také připomenout, že jsme v rámci tohoto volebního období posílili pravomoci tajných služeb v České republice, a součástí onoho rozhodnutí o posílení pravomocí tajných služeb byl také apel Poslanecké sněmovny na vládu, aby vláda předložila právě tento zákon, který posiluje kontrolu zpravodajských služeb. Proto budu velmi rád, pokud se nám ještě v rámci tohoto volebního období podaří tento závazek vlády naplnit. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se chtějí vyjádřit k pozměňovacímu návrhu: nejprve zpravodaj garančního výboru pan poslanec Klučka - není tomu tak, zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Tejc - není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby jako první vystoupil pan senátor Bublan.

 

Senátor František Bublan: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jenom stručně odůvodnil rozhodnutí, nebo usnesení Senátu. Samozřejmě bych také byl velmi rád, kdyby ten zákon prošel. Čekalo se na něj mnoho let a znění, které nakonec bylo projednáváno jak ve Sněmovně, tak v Senátu, je celkem dobré a určitě prospěje ke kontrole a působnosti zpravodajských služeb. Nicméně k tomu, abych odůvodnil pozměňovací návrh, který je jednoduchý a v podstatě zachovává to původní znění § 5 odst. 3 písm. a), který říká, že Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky, tak důvod, aby toto bylo schváleno, není pouze taktický, jak naznačuje pan premiér, ale je věcný. Velmi stručně bych odůvodnil toto rozhodnutí.

Působnost jednotlivých zpravodajských služeb, která je v zákoně 153/1994 upravena v § 5, vychází z předchozího § 2, který říká, že zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky. Silnějším základem pro zachování původního znění § 5 odst. 3 písm. a), aby Vojenské zpravodajství mělo ve své působnosti zabezpečování informací ze zahraničí důležitých pro obranu a bezpečnost České republiky, je však znění ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z něhož vyplývá, že bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly a ozbrojené bezpečností sbory, což zahrnuje i všechny zpravodajské služby, tedy i Vojenské zpravodajství.

Senát svým usnesením vyjadřuje názor a přesvědčení, že bezpečnost je v naší legislativě vnímána jako pojem širší a zahrnuje v sobě i obranu a nelze ji od obrany oddělit. Vojenské zpravodajství nemá být omezeno výhradně na obranu ve vojenském smyslu, ale má spolupůsobit i v širším smyslu pro bezpečnost státu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat o podporu tohoto znění a věřím, že celý zákon pomůže nejenom našim zpravodajským službám, ale i celé veřejnosti, která má v tyto služby velkou důvěru, a tato důvěra bude tímto zákonem také velice posílena. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana ministra obrany a potom se hlásí pan poslanec Korte.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen ve vší stručnosti bych rád navázal na to, co tady bylo řečeno panem premiérem a panem předsedou Bublanem, čili rád bych plédoval za ten původní vládní návrh. Rád bych poděkoval Senátu za to, že se tou materií zabýval, a myslím, že to tady pan předseda i dokázal v několika větách, ale přesto dokázal podat jakési svědectví o tom, že se tím zabýval do hloubky a v souvislostech. Jsem plně přesvědčen, že senátní návrh vrací předlohu tam, kde byla vypracována vládou. Žádám vás o podporu. Děkuju.***
Přihlásit/registrovat se do ISP