(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, ctění kolegové a kolegyně, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Takže já vezmu ten odstavec znovu. Ostatní pozměňovací návrhy týkající se zprostředkovatelů v taxislužbě či zavedení dalšího druhu taxislužby, přepravy na základě předchozí elektronické objednávky prostřednictvím digitálních platforem, nejsou doporučovány Ministerstvem dopravy ani hospodářským výborem.

Na závěr bych rád uvedl, že návrh novely ve znění předloženém vládou výslovně neřeší příchod moderních technologií, nicméně již dnes je možné v taxislužbě podnikat s využitím moderních technologií, a to v souladu se zákonem. Ministerstvo dopravy se do budoucna novým pojetím taxislužby aktivně zabývá a možné koncepční změny jsou projednány na jednáních pracovní skupiny, kterých se účastní zástupci příslušných úřadů i odborné veřejnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 998/1 a 2.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Šidlo a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Já vás požádám, kolegyně a kolegové o strpení, protože pan zpravodaj se dostaví v řádu minut. Šel pro nějaký podkladový materiál k projednávání tohoto bodu. (Vyčkává se.)

Tak, pan zpravodaj se dostavil, můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy k tomuto tisku odůvodnil. V klidu se vydýchejte a prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající, a vám všem za chvilku strpení, protože to bylo na mě velmi rychlé. Nechal jsem jeden z legislativně technických návrhů v kanceláři, takže jsem pro něj musel běžet.

Nyní k usnesení hospodářského výboru. Hospodářský výbor tisk 998 projednával na své 53. schůzi dne 31. května letošního roku. Jeho usnesení zní, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tisku 998/2, máte je k dispozici na databázi Poslanecké sněmovny.

Takže to je zatím vše ke zprávě zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, je to pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já jsem do systému načetl dva pozměňující návrhy, jeden pod číslem 6423 a jeden pod číslem 6624. Takže potom v podrobné se k tomu přihlásím.

Jenom krátce. Sami víte, že na trh přicházejí sdílené služby, už tady o tom byla řeč, velké diskuse na hospodářském výboru. Předchůdce před chvilkou potvrzeného předsedy se snažil nějakým způsobem komunikovat i s poskytovateli těchto nových forem podnikání, k žádnému výsledku nedospěli. Já se přiznám, že oba pozměňující návrhy jsou vedeny snahou, že jestliže chceme, aby nevypukl chaos v tomto oboru podnikání, tak by měly být přijaty zákonné úpravy. Jsem velmi vstřícný k diskusi na hospodářském výboru příští úterý 4. června, což je i legislativně zcela v pořádku, s čím Ministerstvo dopravy má a s čím nemá problém. Takže to nechci vyhrocovat.

Na druhou stranu, dámy a pánové, nejenom v této záležitosti jde samozřejmě o všem známý Uber. Budou sem přicházet jak v bankovním sektoru, tak v dopravě, to už tady je v bankovním sektoru, v ubytování už to běží, prostě tyto sdílené služby. Ale nemůžeme na jedné straně klasické podnikání v tomto oboru zatěžovat obrovským množstvím regulací, povinností a tak dále a na druhé straně že tady bude zcela bez regulace, bez dohledu a na volné noze někdo dělat víceméně totéž, ale bez jakékoliv regulace s jinými, se zlomkem nákladů a podobně. Takže tímto jsou motivovány ty dva moje návrhy.

Vy jste zřejmě dostali od AAA nějaké vyrozumění nebo stanovisko k těm pozměňujícím návrhům. Já si to nechám na diskusi v úterý na hospodářském výboru. S něčím to, co tam navrhuji, souhlasí a s něčím ne. Bude to zcela na rozpravě a pak hospodářský výbor k tomu zaujme nějaké stanovisko.

Takže já se potom k těm dvěma číslům ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám taktéž pozměňovací návrh a ráda bych jej drobně odůvodnila.

Předkládám návrh, který si klade za cíl posunout trh dopravních služeb do 21. století. V době, kdy je drtivá většina automobilů vybavena GPS technikou, nepovažuji za odůvodnitelné, aby byla zájemcům o vykonávání povolání řidiče taxislužby při vstupu na trh kladena bariéra v podobě prokázání znalostí místopisu. Domnívám se, že v současné době je trh dopravních služeb až příliš regulovaný. Pravidla, která zákon po řidičích taxi vyžaduje, vznikala v době, kdy nikdo netušil, jakou rychlostí se technologický pokrok posune vpřed. Nyní to ale již víme a máme příležitost k tomu některá z těch dnes již nesmyslných pravidel ze zákona vypustit. Uvolněme poskytovatelům přepravy ruce, odstraňme nesmyslnou překážku při vstupu na trh dopravních služeb a vytvořme zdravé konkurenční prostředí.

Místo rozvolňování pravidel nám Ministerstvo dopravy předkládá zpátečnický návrh, který trh dopravních služeb ještě více svazuje. To je vizitka této vlády. Regulovat, vytvářet nové a nové překážky, které ztěžují budoucím podnikatelům vstup na trh. Proto předkládám pozměňovací návrh, který reaguje na nově navrhovanou povinnost pro řidiče taxislužby podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření jako podmínku pro zahájení nebo nabízení taxislužby na území obce. Tuto podmínku považuji za neodůvodnitelnou překážku v právu na svobodné podnikání, která komplikuje řidičům taxislužby vstup na trh. V rozporu se svobodou podnikání se jeví býti také nová pravomoc obcí mluvit řidičům taxislužby například do toho, jakou mají mít jejich auta barvu karosérie. Domnívám se, že tato nová regulace může určité subjekty připravit o možnost zúčastnit se soutěže na trhu.

Prosím vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který zmírňuje překážky při vstupu na trh osobní přepravy a zároveň ochraňuje tento trh před novými nesmyslnými pravidly. Prosím vás o podporu návrhu, který nemá za cíl posouvat se zpět do minulého století, ale naopak se konečně odrazit a posunout se do 21. století.

V podrobné rozpravě bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, takže se tímto do ní hlásím, a ten má číslo 6634, takže jej najdete ve svých systémech. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP