(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nezbývá mi nic jiného než vás přerušit, protože jste vyčerpal dvě minuty.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za vaši reakci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budete mít ještě šanci minuty, protože pan ministr je přítomen a připraven vám odpovědět na vaši interpelaci. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem pana poslance Šidla prostřednictvím pana předsedajícího nechtěl nijak nadzvednout nebo rozčilit. A myslím si, že je potřeba fakta trošku zreálnit.

Za prvé, ta vyhláška ještě nenabyla platnosti a je stále vypořádávána v meziresortním připomínkovém řízení, takže těm výpočtům, které byly prováděny, nerozumím, protože ty mohou být prováděny na základě něčeho, co zatím neplatí, a je potřeba počkat, až to bude platit. Nicméně jestli můžu sdělit to, co mně připravil můj úřad a jaké jsou naše informace, Ministerstvo dopravy je zákonem pověřeno vést registr STK a současně je i správcem neveřejného informačního systému stanic technických kontrol. Tento systém byl zaveden 1. prosince 2008. V České republice je celkový počet STK, kterým bylo uděleno oprávnění, 374. Z toho je 40 samostatných STK na traktory, které nikdy nepodléhaly regulaci zákonem a tomu výpočtu kapacity. V současné době je reálně provozováno zhruba 320 STK, které podléhají regulaci.

Zásadně odmítám, že novela vyhlášky č. 302/2001 Sb. by vedla cíleně ke snížení stávající kapacity STK. Prováděcí předpis vychází ze zmocnění uvedeného v zákoně, kdy výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek STK a počtu skutečně provedených technických prohlídek má právě stanovit prováděcí předpis. Stanovení těchto výpočtů odráží reálnou a skutečnou potřebu činností spojených s STK.

Tvrzení, že dojde k navýšení počtu STK o 157, které bylo tady minule řečeno, neodpovídá realitě. Předpokládané navýšení provozoven STK je maximálně do 10 %, což je 32 provozoven STK celkově. Předpokládané navýšení vychází z těchto skutečností: Dnes je teoretická kapacita linky o čtyřech stáních 10 600 technických prohlídek za rok. Novým výpočtem odrážejícím realitu skutečné potřeby ve vztahu k propustnosti stávajících kontrolních linek a časové pracnosti vyjádřené v novele zákona dochází u stejné linky ke snížení propustnosti na 10 035 technických prohlídek za rok, tzn. maximální pokles o pět procent. Přitom jsou zohledněny faktory týkající se kontrolních techniků, provozní doby a dalších požadavků vyplývajících z novely zákona.

Novela zákona nově zavedla povinnost zohlednit časovou pracnost v rámci výpočtu potřebné kapacity technických prohlídek, kdy z hodnot koeficientu 0,506 potřebné kapacity v rámci počtu registrovaných vozidel, kterým se upravuje vztah mezi pracností jednotlivých druhů technických prohlídek a jednotlivých kategorií vozidel, došlo k navýšení na hodnotu 0,521, což je nárůst o 1,5 %. Ke snížení využití STK tak v žádném případě nemůže dojít ve vámi uváděné výši.

Cílem zákona v provedení novely vyhlášky je zajištění zlepšení dostupnosti služby poskytovaných STK pro širokou motoristickou veřejnost, kdy v některých okresech, kde po účinnosti platné novely dojde k překročení 80procentní stávající kapacity kontrolních linek, může vzniknout další provozovna STK. V okresech, kde využití stávající kapacity po účinnosti platné novely zákona nedosáhne 80 %, nová provozovna STK vzniknout nemůže.

Závěrem tedy uvádím, že příprava vyhlášky č. 302/2001 Sb. je procesem, který pouze naplňuje platnou zákonnou úpravu plně v souladu s podmínkami v tomto zákoně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za dodržení času k odpovědi. Nyní doplňující otázka pana poslance Karla Šidla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za odpověď, pane ministře. Moje interpelace byla směřována k jedné prosté věci a to je to, že snaha legislativy, resp. Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona číslo 56 směřovala k tomu, aby nevznikaly zbytečně stanice technických kontrol jako komerční nástroj souboje mezi provozovnami, které mohou mít tvrdý dopad do bezpečnosti silničního provozu a do technického stavu vozidel.

Připravovaná vyhláška, která chápu, že není ještě platná, tak ale by měla být jasným signálem, co se bude dít z hlediska aplikace zákona. A v podstatě jestliže chci uplatnit v praxi zákon, tak bych měl mít u vyhlášky také jednoznačně počítáno, co to pro mě bude znamenat z hlediska např. počtu linek a stanic STK. Ta čísla, která jsem použil, jsou čísla, která vznikla v rámci pracovní komise a komunikace asociace stanic technických prohlídek společně s vašimi zaměstnanci nebo úředníky na ministerstvu. A mně to trochu opravdu vadí. Ta vaše argumentace samozřejmě vychází ze znalostí, které máte, a toho, co vám úředníci dali. (Předsedající: Pane poslanče, netrapte mě...) Ale na druhé straně já jsem s tím stále nespokojen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr má čas na odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, to je mně líto, že jste nespokojen. A já vám navrhuji, že udělám jednání s našimi specialisty, protože tento výpočet, který jste říkal, že je odsouhlasen našimi pracovníky, našimi pracovníky odsouhlasen není. Takže pojďme si říct, co jsme v té vyhlášce změnili, proč jsme to změnili.

V podstatě šlo o úplně jinou záležitost. Šlo o to, aby se zpřesnily věci, které ten zákon vůbec nepojmenovával. A nám jde o to, aby se dodrželo to, co jsem tady říkal. Pokud kapacita v území je 80 % a výše, tak se nic nového stavět nebude. Pokud je menší, tak se o tom může debatovat a rozhodne krajský úřad v takovém případě. Ale podle našich zkušeností víc než 5-10 % tady nehrozí, že by se zvyšovala kapacita. To znamená, mělo by to zůstat na podobných číslech.

Můj návrh platí, jste zván k nám, abychom to s odborníky probrali. A jsem přesvědčen, že vás uspokojíme tentokráte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Interpelace končí. Nyní je interpelace pana poslance Petra Bendla na nepřítomného ministra zemědělství. Připraví se paní kolegyně Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane ministře a zároveň první místopředsedo KDU-ČSL, chci se vás zeptat, proč jste na rozdíl od několika vašich kolegů nepodpořil vznik vyšetřovací komise k úniku vyšetřovacích spisů. Zdali se něčeho bojíte, nebo spíše sloužíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vaši interpelaci. Věřím, že do 30 dnů odpověď přijde.

Paní poslankyně Pavla Golasowská na nepřítomnou ministryni Michaelu Marksovou. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená stále nepřítomná paní ministryně, interpeluji vás ve věci vyjádření posudkové komise MPSV - průkaz pro osoby se zdravotním postižením a určením stupně závislosti.

Detašované pracoviště MPSV, posudková komise Ostrava, obdrželo požadavky na posouzení zdravotního stavu pana Jiřího Urbana pro účely odvolacích řízení správních ve věcech "průkaz osoby se zdravotním postižením a stupeň závislosti". Výše zmíněným pracovištěm bylo panu Urbanovi sděleno: "Z důvodu mimořádně vysokého počtu žádostí o podání posudku není možné zařadit na program jednání posudkové komise MPSV ve lhůtě stanovené pro podání posudku. Případ bude zařazen neprodleně po odpadnutí uvedeného závažného důvodu. Velmi se vám za tuto situaci omlouváme. Závěrem vám sdělujeme, že jakmile bude znám termín projednávání vašeho případu, s časovým předstihem obdržíte informaci o dalším postupu." Tato zpráva byla panu Urbanovi zaslána posudkovou komisí 21. prosince 2016 - a nyní máme 25. května 2017 a pan Urban nemá dodnes žádnou zprávu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP