(11.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Zdravotnictví se týká jiná stránka, protože amalgámové výplně jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, čili ten zákon musí upravit ještě otázku veřejného zdravotního pojištění. Znamená to, že vlastně on v tom bodu, kdy hovoří o dózovaných kapslích a kdy hovoří o dětech do 15 let atd., atd. musí nabýt účinnosti k 1. lednu příštího roku. Prostě proto, že účinnost evropských zákonů bude od léta 2018. Ale pokud je to hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tak rozpočet veřejného zdravotního pojištění se dělá na celý rok. Je od ledna do prosince. Kdyby tam byla účinnost od poloviny toho roku, vyvolalo by to celou řadu problémů při tom rozúčtovávání veřejného zdravotního pojištění a jeho aplikace do oblasti stomatologie. Proto je tam ta klauzule, abyste tomu rozuměli, že platnost bodu Y - jestli se nemýlím, že to je Y - tak je od 1. 1. 2018.

Je to krok určitě správným směrem. Ta problematika neměla žádné dobré řešení, protože všechny ty odlučovače, které se používaly v zubních ordinacích, zdaleka nezaručovaly to, že ty odpady jsou zlikvidovány tak, jak by zlikvidovány býti měly. Čili myslím si, že není žádný problém okolo toho z hlediska zdravotního, pokud se vyřeší otázka toho pojištění, což je v tom doplňovacím návrhu uděláno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vždycky když nás pan ministr ujišťuje, že musíme něco schválit, abychom byli u toho, abychom se mohli zúčastňovat nějakých jednání a prosazovat naše zájmy, a když zároveň tvrdí, že nároky, požadavky onoho dokumentu, který máme schválit, plníme na 150 % a že nás to ničím absolutně neohrozí a že můžeme být naprosto klidní, tak bychom naopak měli zbystřit svoji pozornost, být mimořádně bdělí. Jeden ten aspekt tady zmínil pan kolega Svoboda, který se týká zdravotnické problematiky.

Je možné, že to bude mít i dopad do problematiky energetické. Evropská komise připravuje další zpřísněné normy a limity pro exhalace z tepelných elektráren, kde by např. rtuť jako prvek velmi přísně sledovaný s velmi nízkými limitními hodnotami pro obsah ve spalinách mohl být docela problematický pro vybavení tepelných elektráren. Ne pro odsíření, ale pro odstranění všech těchto škodlivých látek, které budou muset být naprosto eliminovány, což naši energetiku může zatížit velmi významnými dodatečnými náklady. Proto by bylo dobře, aby tady zazněla výzva k vládě a panu ministrovi, aby všechny aspekty, které by tato dohoda mohla přinést pro naši ekonomiku, zdravotnictví, všechny ostatní součásti života společnosti, byly sledovány s maximální opatrností a aby případně, jak tady vyzývá rozpočtový výbor, byly všechny dopady předem pečlivě projednány a na půdě Parlamentu schváleny.

Takže asi proti té ratifikaci není možné nějak teď namítat a něco bojovat, je druhé čtení, závěrečné. Ale jenom ta výzva, se kterou se k panu ministrovi obracím, jsem chtěl, aby tady takhle otevřeně na plénu zazněla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nikdo další do rozpravy není přihlášen. Pouze se zeptám pana ministra. Vzhledem k tomu, že zahraniční výbor přijal usnesení nejenom, že dává souhlas s ratifikací, ale má tam ještě doplněný návrh na usnesení, a vzhledem k tomu, že o usnesení budeme dávat hlasovat, tak bych vás požádal, pane ministře, o vaše stanovisko, které z navržených usnesení doporučujete přijmout. Abychom se vyhnuli tomu, že pak se bude různě otevírat rozprava zase znovu.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já jsem přesvědčen, že to lze schválit s tím doporučením, resp. doplňkem, který dal zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To znamená, dám o něm hlasovat jako o první variantě. Děkuji.

Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím a v tom případě rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tuto chvíli. Zájem o závěrečné slovo nevidím.

Nejprve tedy budeme hlasovat o navrženém usnesení, přičemž z vyjádření pana ministra vyplývá, že pan ministr navrhuje, abychom jako o prvním hlasovali o usnesení, které doporučuje zahraniční výbor. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji žádost na vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej předložil zahraniční výbor. Táži se, zda je nutné opakovat celý text toho znění. Eviduji žádost o zopakování. Požádám tedy pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení zahraničního výboru. Poté o tom dám hlasovat.

 

Poslanec Václav Zemek: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Minamatské úmluvy o rtuti, přijaté v Kumamoto dne 10. října 2013, s tím, že bude učiněno prohlášení při ukládání ratifikační listiny k uvedené úmluvě v tomto znění: V souladu s čl. 30 odst. 5 Minamatské úmluvy o rtuti Česká republika prohlašuje, že pro ni vstupuje kterákoli změna přílohy úmluvy v platnost pouze po uložení její listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu vztahující se k této změně."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 163, přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu vicepremiérovi, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Další bod, který je zařazen na program, je vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé. Ale vzhledem k tomu, že máme před sebou pouze dvě minuty, kdy ve 12 hodin je pevně zařazen bod vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, tak bych tento bod již neotevíral a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na dvě minuty a ve 12 hodin začneme projednávání pevně zařazeného bodu.

 

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP