(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další v tom případě chce ještě vystoupit v rozpravě. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. I v tomto případě se táži, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane ministře? Není tomu tak. Ani pan zpravodaj nechce závěrečné slovo.

Nyní se tedy budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Ještě jednou přečtu, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh nevidím, dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru jako garančnímu výboru. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 161. Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru jakožto garančnímu výboru.

 

Táži se, zda jsou další návrhy k projednání v jiných výborech. Nevidím, v tom případě se budeme zabývat lhůtou na zkrácení projednávání.

 

V rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 162. Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 11. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

Přečtu omluvy. Dnes, ve dnech 25.5. a 26. 5., z důvodu pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Jan Farský, dnes od 11.00 do 11.45 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Dobešová a dnes od 11 hodin do 14 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je bod

228.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti,
přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013
/sněmovní tisk 968/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře Zaorálku, já vám děkuji a nyní bude pokračovat pan ministr životního prostředí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Ale já budu rád, pokud to kolega vezme za mě, bude to mít z Afghánistánu do Japonska, tak určitě to je možné. V každém případě budu velmi stručný, protože jsem obsáhle tu ratifikaci uváděl v rámci prvního čtení, a tak mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, jenom opravdu velmi krátce zrekapitulovat.

Je to nejnovější globální smlouva v oblasti ochrany životního prostředí, jejíž vstup v platnost se očekává nejpozději v srpnu až září letošního roku, a proto je také první konference smluvních stran plánovaná na termín 24. září. Z tohoto důvodu je důležité, aby Česká republika dokončila ratifikaci Minamatské úmluvy o rtuti tak, abychom se mohli účastnit tohoto prvního jednání nebo první konference smluvních stran, protože se tam budou samozřejmě projednávat a také rozhodovat důležitá rozhodnutí, která budou následně definovat implementaci základních ustanovení úmluvy a bude důležité, aby Česká republika byla takzvaně u toho.

Chci jenom zopakovat to, co jsem říkal v lednu v rámci prvního čtení, že Minamatská úmluva o rtuti nebude znamenat pro Českou republiku z pohledu zacházení se rtutí jako toxickou látkou nějaké nové zásadní povinnosti. Je tam jenom jedna změna, která se nás bude týkat a která se týká tzv. nedózovaného zubního amalgámu a jeho použití, které bude nějakým způsobem limitováno, ale k tomu se pozitivně vyjádřilo i Ministerstvo zdravotnictví, že v této věci nevidí žádný problém. Takže o jinou restrikci by se jednat nemělo, a já bych vás tedy chtěl požádat o ratifikaci.

Prošlo to oběma výbory a jenom připomínám, že ratifikaci schválil 8. března letošního roku i Senát. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane vicepremiére. Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 968/1, usnesení výboru pro zdravotnictví bylo doručeno jako sněmovní tisk 968/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Václav Zemek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji, já bych vás seznámil s průběhem projednávání. Tento sněmovní tisk byl projednán na zasedání zahraničního výboru na jeho 30. schůzi dne 24. ledna a víceméně to usnesení je standardní, kdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Minamatské úmluvy o rtuti, přijaté v Kumamoto dne 10. října 2013, s tím, že bude učiněno prohlášení při ukládání ratifikační listiny k uvedené úmluvě v tomto znění - tady je doplnění, které právě bylo schváleno v zahraničním výboru. Dovolil bych si tedy citovat přesně: V souladu s článkem 30 odst. 5 Minamatské úmluvy o rtuti Česká republika prohlašuje, že pro ni vstupuje kterákoli změna přílohy úmluvy v platnost pouze po uložení její listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu vztahující se k této změně.

Tolik usnesení, které bylo přijato na zahraničním výboru.

Dále potom zahraniční výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje, tedy mne, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Pavla Holíka, aby se ujal slova. Pan poslanec Pavel Holík je omluven, proto požádám nějakého zástupce z výboru pro zdravotnictví, aby přednesl návrh usnesení. Pan poslanec Běhounek. Děkuji. (Poslanec sděluje z místa, že poslanec Vyzula to má a přečte to.) V tom případě prosím, pan předseda Vyzula, přečtěte usnesení výboru.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobré odpoledne, dovolte mi, abych vám přečetl naprosto standardní usnesení ze 46. schůze ze dne 23. března tohoto roku, kdy po odůvodnění zástupcem ministra životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc., zpravodajské zprávě poslance pana dr. Pavla Holíka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Minamatské úmluvy o rtuti přijaté v Kumamoto dne 10. října 2013;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního výboru na schůzi výboru pro zdravotnictví - což jsem učinil já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní otevírám rozpravu. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Svoboda a poté pan poslanec Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezký dobrý den, děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jen několika slovy doplnit to, o čem v tuto chvíli tento zákon hovoří. Týká se to problematiky stomatologie a problematiky výplně zubů.

Jak víte, amalgámové výplně zubů byly věc, kterou jsme v letech minulých měli standardně. Každý, když se usmál, měl takovou tu černou pusu.

Problém amalgámu spočívá v tom, že obsahuje rtuť a její likvidace a zpracovávání přináší celou řadu problémů. Evropská unie v současné době vlastně nebude dovolovat, nebo nedovoluje použití tzv. nedózovaného amalgámu, tzn. varianty, kdy zubní lékař nebo laborantka smíchá dohromady amalgám s další komponentou, čímž nelze zaručit, že ty poměry budou stejné, a samozřejmě to přináší některá rizika pro pacienty a některá rizika při likvidaci toho odpadu. Proto se bude moci používat jenom tzv. dózovaný amalgám, kdy to je kapsle, která už je udělaná a obsahuje přesně dávku rtuti, která je potřebná pro to zavedení. To je tedy ta stránka, která se týká ministra pro životní prostředí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP