(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Má. Máte tedy slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Jsem drahně nespokojen, paní ministryně, s tímto pojetím spravedlnosti. Jednak to popírá fakt, že jedině otevřením toho systému, jedině zpřístupněním těch informací zabráníme černému trhu. Ale nadřazování tohoto pocitu spravedlnosti nad tím, aby žáci měli příležitost k postupu ve vzdělávacím žebříčku, považuji za opak toho, o co by se měla ministryně školství starat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, musím pana profesora Zlatušku glosovat, protože se určitě shodneme na tom, že mezi jednotlivými koly přijímacího řízení na střední školy se nestane nikdo moudřejším, ani vzdělanějším, ani vhodnějším k té či jiné zkoušce, pokud se seznámí s testem z předchozího kola.

A také bych chtěla zdůraznit celé Poslanecké sněmovně, že samozřejmě s velkou nelibostí nesu pokusy o obchodování - já tomu říkám se strachem rodičů z hlediska přijímacích zkoušek nebo potom následně maturitních zkoušek a různých samozvaných testovacích společností a připravovacích na přijímací zkoušky nebo maturity.

Nicméně chci zdůraznit, že v letošním i minulém roce ministerstvo odeslalo základním školám zcela bezplatně a včas všechny testy z jednotných přijímacích zkoušek, které byly v předchozích pilotních ověřováních, a dokonce i takzvané testy na zkoušku, a to ty poslední v prvním týdnu v únoru, tak aby si žáci a studenti, kteří se následně ucházejí o přijímací zkoušky nebo o tu cestu na střední škole, toto mohli vyzkoušet, a to zcela zdarma a ve škole.

A při návštěvách mých škol jsem měla možnost se několikrát přesvědčit na základních školách v devátých třídách, že tyto testy byly opravdu využívány, že si je žáci zkoušeli, aby samozřejmě nebyli překvapeni například metodologií testu nebo něčím podobným. A také bych chtěla říci, že jednotné přijímací zkoušky mají obrovské množství otevřených odpovědí, to znamená, že se ustupuje od nějakého škrtání a, b, c a různých jiných vychytávek, protože by nám to nezajistilo znalost toho, jaké je vědění studentů. A samozřejmě i tyto otevřené otázky a odpovědi by měly přispět k transparentnosti.

Ale znovu smířlivě dodávám, že se zítra pokusím - (Předsedající: Váš čas.) Děkuji pane přesedající. Znovu smířlivě jenom dodávám, že se pokusím zítra zveřejnit nějaké vstřícnější stanovisko směrem k otevřenosti daných testů, tak jak pan profesor požaduje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Karel Šidlo. Bude interpelovat ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Poslanecké sněmovna přijala novelu zákona č. 56/2001 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 3. března letošního roku v části 21 jako předpis č. 63/2017 Sb. a její účinnost je od 1. června letošního roku. Novela zákona nově upravuje stanovení počtu stanic technických kontrol vozidel na rozdíl od současného platného znění zákona, kdy stanovení počtu STK bylo v pravomoci Ministerstva dopravy prostřednictvím prováděcí vyhlášky.

Ministerstvo dopravy připravilo v průběhu měsíce května změnu vyhlášky č. 302/2001 Sb., kde se mění podmínky pro výpočet rozsahu pokrytí správního obvodu stanicemi technických prohlídek. Konkrétně se jedná o přílohu č. 19. Tato novela vyhlášky úmyslně a v rozporu s novelou zákona snižuje kapacity stávajících stanic technických kontrol, čímž dojde k navýšení potřebného počtu stanic technických prohlídek zhruba o 50 %. Dle informací odborné veřejnosti Ministerstvo dopravy odmítlo vypořádat připomínky k tomuto bezdůvodnému ponižování kapacit stávajících stanic technických kontrol a přenést je do připravované změny vyhlášky, která bude stěží platná od 1. 6 2017.

Nyní dotazy. První. Proč došlo k vydání prováděcí vyhlášky ještě před platností novely zákona 56/2001 Sb.? Druhý. Z jakého důvodu byly změněny podmínky pro stanovení počtu STK ve správních obvodech? A třetí. Jaký bude postup ministerstva po účinnosti novely zákona č. 56/2001 Sb. od 1. 6. 2017? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní má slovo ministr dopravy Dan Ťok.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že v tomto případě pravděpodobně došlo k mírné dezinterpretaci toho, co se děje. Za prvé souhlasím, Poslanecká sněmovna se rozhodla, že věc, která byla řešena ve vyhlášce, povýší do zákona, a tudíž ten výpočet kapacity daného území, kolik tam má nebo nemá být, nebo může či nemůže být STK, je dneska v zákoně. To nikdo nerozporuje a to tam zůstává.

Vyhláška, o které se bavíme, což je novela vyhlášky 302/2001, nedělá nic jiného, než jenom zpřesňuje to, co ten zákon neudělal. To znamená, že ten vzorec platí, my ho nepřepisujeme, neměníme. Jediná věc, kterou jsme udělali, je, že jsme tam doplnili některé parametry a to, že pokud třeba ta linka není plně vybavena čtyřmi techniky, jednou asistentkou a jedním vedoucím, tedy pokud není obsazena plně, tím pádem nemá plnou kapacitu, tak se adekvátně snižuje kapacita té linky vzhledem k chybějícím lidem. Stejně tak to vyžaduje znění zákoníku práce. Takže jsem přesvědčen, že k ničemu takovému, že bychom vydávali vyhlášku, jež neguje zákon, nedochází. My tou vyhláškou pouze věci, které v tom zákoně jsou, doplňujeme tak, aby se to dalo spočítat, protože tam některé věci nebyly zcela jasné.

A třetí věc. Ta interpretace, která tady je, je podle mě úplně nesprávná, protože novela zákona, která je dneska, v podstatě zabetonovala možnost změny STK. Jestli se něco změní tímhle naším výpočtem, tak to bude možná 5-10 %. 50 % je úplně z oblasti futurologie.

Takže jsem přesvědčen, že to, co udělalo ministerstvo, je to, co byla jeho povinnost. Novelizace té vyhlášky je v podstatě zakotvena v zákoně, takže ona musí být vydána a novelizována v současné platnosti toho zákona. Tady to bude s nějakým měsíčním odstupem. Jsem přesvědčen, že jsme udělali všechno, co ministerstvo udělat mohlo, a není to nic z toho, co jste naznačoval, že bychom ať už chtěně, nebo nechtěně práci poslanců měnili vyhláškou. To nebylo a není v žádném případě touto vyhláškou činěno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo a děkuji za odpovědi, pane ministře. Ale omlouvám se, moje hlava to nebere. V současné době je provozováno v České republice 360 stanic technických kontrol. Jejich kapacita je v současné době využívána na 65 %. Nemohu pochopit, proč dochází k účelovému snížení kapacity STK, a tím k navýšení jejich počtu o 157. Pokud k tomu dojde, logicky bude sníženo využití STK na 30 %. To přece nemůže být vaším cílem, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP