(15.30 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Doplňuje se zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým budou upraveny v ustanovení uvedené podmínky pro poskytování sociálních služeb. Minimální materiální a technický standard bude stanoven pouze pro pobytové sociální služby poskytované v rámci odlehčovací služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářích, domovech sociální péče, chráněném bydlení a domovech pro děti na přechodnou dobu. Základem personálního standardu je stanovit nepodkročitelný počet personálu sociální služby pro zajištění bezpečí klientů sociální služby. Mám s tímto velký problém, zda budou vůbec finanční prostředky na to, aby tato práce byla ohodnocena. Chci se při této příležitosti také zeptat paní ministryně, jak to vypadá s naším usnesením, které jsme tady přijali na posledním jednání v Poslanecké sněmovně k platům zaměstnanců v sociálních službách. Mám obavy, aby tento nepodkročitelný počet personálu sociální služby nebyl právě tím standardem a kvalita sociálních služeb se pak ještě více nezhoršovala.

V zákoně se navrhuje umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí rozhodnout o zrušení registrace. Cílem návrhu je reagovat na akutní zjištění porušování lidských práv a svobod, nebo jiného život a zdraví ohrožujícího porušení povinností poskytovatele inspekcí poskytování sociálních služeb. Tato úprava má za cíl zvýšit ochranu práv klientů. To vše je v pořádku, ale co zařízení neregistrovaná? Ptám se, jak se bude řešit zařízení bez registrace. Neměla by tu být žádná taková zařízení. Předpokládala jsem, že to bude v tomto zákoně upraveno. Bohužel změny se týkají pouze zařízení registrujících.

Mezi další změnu patří změna ustanovení o opatření omezujícím pohyb osob, zdůrazňuje užití opatření jako krajního prostředku ve specifické situaci. Aplikace § 89 na situace dlouhodobé, trvající, nebo dokonce jako preventivní zajištění běžného bezpečí klienta je při stávající konstrukci ustanovení nevhodná. Stanovené kontrolní mechanismy jsou v případě takto extenzivního pojetí restriktivního opatření nedostatečné. Proto se navrhuje nahlížet do zdravotnické dokumentace. Myslím si, že by zde měla být větší spolupráce mezi lékaři a sociálními pracovníky v rámci zařízení.

Mezi závažné považuji stanovení nezbytného souhlasu soudu se smlouvou o poskytování pobytové sociální služby dítěti mladšímu 15 let bez doprovodu dospělé osoby na dobu přesahující šest měsíců, rovněž směřuje k zajištění rovného přístupu k dětem, které se bez doprovodu dospělé osoby mohou ocitat v různých zařízeních kolektivní pobytové péče. V této souvislosti není bez významu, že umístění dítěte do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy za účelem zajištění jeho zaopatření lze realizovat jedině na základě rozhodnutí soudu, nikoliv na základě smlouvy uzavřené zákonnými zástupci dítěte, případně jinou osobou oprávněnou k zastupování dítěte. To znamená, že děti, které jsou mimo systém a jsou nyní umísťovány v těchto zařízeních na základě smlouvy, zde už nebudou moci být. Vím, je to hrozné, ale kam vlastně půjdou?

Nově vložená povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností informovat krajský úřad o skutečnostech nasvědčujících poskytování sociálních služeb bez oprávnění má za cíl účinněji bojovat proti poskytování nelegálních sociálních služeb, a zajistit tak vnější pomoc osobám, které tyto služby využívají. Já to považuji za nedostatečné. V současném znění zákona je sice stanovena povinnost obcí spoluvytvářet podmínky pro zajištění potřeb osob na území obce, je však nutné specifikovat, že se jedná především o možnost podílet se na financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Konkrétní dohoda o míře spolufinancování a o tom, které služby budou spolufinancovány z obecních zdrojů, je vždy mezi krajem jakožto tvůrcem krajské sítě a jednotlivými obcemi.

Doplňuje se tedy § 94 písm. g) a h) a souvisí s tím, že podle § 3 písm. h) je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb strategický dokument obce nebo kraje. Jestliže tedy může střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vytvářet podle zákona i obec, měla by možnost také vytvářet obecní síť sociálních služeb a vést záznamy poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují služby do této sítě zařazené. Navrhovaná změna navíc představuje obdobu ustanovení týkající se sítě sociálních služeb a seznamu poskytovatelů sociálních služeb na krajské úrovni. Já se v tuto chvíli ptám - budou mít na to obce dostatek finančních prostředků a zaměstnance?

Další velká změna je v oblasti standardu kvality. Kvalita poskytování sociálních služeb je definována povinnostmi, které jsou upraveny v § 88. Ty jsou základní definicí pro kritéria standardu kvality sociálních služeb, které jsou nadále součástí prováděcí vyhlášky. Kritéria jsou nově rozdělena do pěti oblastí: garance sociální služby, proces poskytování sociální služby, lidskoprávní oblast, vedení dokumentace a spolupráce. Proto je nezbytné upravit definici standardu kvality. To znamená, že by současná zařízení musela všechny současné standardy přepracovat, aby vlastně vyšla vstříc tomuto ustanovení.

V úvodu jsem vás informovala o návrhu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí může zavést nucenou správu na poskytovatele sociálních služeb, pokud dojde při inspekci poskytovatele sociálních služeb k závažným zjištěním porušení povinností poskytovatele. Pro zajištění ochrany práv klientů je podle ministerstva nezbytné razantnější opatření, které současně právní úprava neumožňuje. Zavedení nucené správy bude možno použít v případě, kdy jsou zjištěny nedostatky v takovém rozsahu, že ohrožují život nebo zdraví klientů poskytovatele, a současně není možné rozhodnout o zrušení registrace poskytovatelem. Nuceným správcem je zaměstnanec ministerstva, k výkonu této činnosti může přibrat další osoby. Tyto osoby vykonávají činnost při nucené správě na základě pracovněprávního vztahu, popřípadě na základě občanskoprávní smlouvy uzavřené s ministerstvem. Z pohledu klienta je to důležité opatření na ochranu jeho práv a důstojnosti, ovšem po zkušenostech z praxe o kontrole inspekce to může být ohrožující, protože když si to vezmeme z obou stran, přece jenom hodnocení inspektorů je subjektivní záležitost. (V sále je velký hluk.)

K ekonomické otázce tohoto zákona. Kvalifikovaný odhad Ministerstva práce a sociálních věcí k navýšení výdajů ze státního rozpočtu činí 1,8 mld. Já si myslím, že to bude dvojnásobek.

Vážené dámy a vážení pánové, já jsem si vás dovolila informovat o všech těchto změnách, které považuji za velmi důležité. Chtěla jsem to sdělit na plénu této Poslanecké sněmovny. Řada bodů je přínosná pro sociální služby, ale je tu řada bodů, které velmi zkomplikují život zaměstnancům v sociálních službách a jejich poskytovatelům.

Ráda bych slyšela odpovědi na dotazy, které jsem vznesla v rámci zpravodajské zprávy, a za to paní ministryni předem děkuji. Vám děkuji za pozornost.

Pane předsedající, požádala bych vás, abych mohla potom vystoupit v obecné rozpravě se svým příspěvkem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To určitě můžete, paní zpravodajko. Děkuji za vaši stručnou zpravodajskou zprávu.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP