(9.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Druhá moje otázka na výboru vznesená a nezodpovězená byla: Co bude dělat resort Ministerstva obrany, když si všichni vojáci, kteří budou sloužit, protože je nebude mít možnost nikdo nahradit, protože vojáků stejně jako policistů není moc, vezmou a budou čerpat náhradní volno? Protože tady jsou vlastně dvě možnosti. Jedna možnost je buďto finanční kompenzace, že za to dostanou zaplaceno, anebo že si budou čerpat volno. Ten podstav je přece známý. Podstav musí být známý panu ministrovi obrany, stejně tak jako je známý panu ministrovi vnitra v případě policie. Takže to nebudou lidé chodit na cvičení? To nebudou piloti lítat? To nebudou na Generálním štábu vojáci pracovat, protože budou čerpat volno? Nic proti tomu nemám. Samozřejmě i já považuji za správné, když se toto navrhuje u policie, že se to navrhuje i u vojáků. Ale jakým způsobem bude pan ministr obrany zajišťovat to, že tady skutečně v těch hotovostech bude dostatek lidí? Budu se na to samé ptát pana ministra vnitra Chovance, takže jsem ráda, že tady je a že to slyší, že si bude moci připravit odpovědi na tyto otázky na příští středu.

Dále bych se chtěla zeptat pana ministra - skutečně se omlouvám, že otravuji ve třetím čtení, ale pokud nedostanu na svoje otázky odpovědi řádně na výboru, tak mi nic jiného nezbývá, protože tam skutečně kolegové mohou potvrdit, že jsem řekla, že chci odpovědi na tyto otázky před třetím čtením. Nedostala jsem nic.

Takže bod 14 § 159 odst. 2. Ve stávajícím znění se uvádí: "Nárok na náhradu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby, za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, náhradu nákladů na výživu pozůstalých a výsluhový příspěvek se nepromlčují." Konec citace. V novelizovaném znění má zmizet výsluhový příspěvek. Znamená to tedy, pane ministře, že pokud nebude někdo schopen sloužit, nebude se mu tato doba započítávat do výsluhy? Proč se to tam dává? To by mě zajímalo. Prosím o odpověď. Jaké konkrétní případy a četnost případů k tomu ministerstvo vede? Tady bych upozornila, pokud tak neučinil pan zpravodaj, na možnou kolizi, prostřednictvím pana předsedy kolego Chalupo, s pozměňovacím návrhem D3.

Dále jsem se chtěla zeptat u bodu 16 § 102: Voják neodpovídá za škodu. V tisku výboru 958/3 je to uvedeno jako B. Navrhuje to pan kolega Seďa. Ve stávajícím znění je, že "voják neodpovídá za škodu, a) která vyplývá z rizika řádného výkonu služby, b) kterou způsobil při odvracení nebezpečí, které hrozilo životu nebo zdraví, nebo škody, která hrozila majetku, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem, c) kterou způsobil ve stavu, kdy bez vlastního zavinění nebyl schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky".

Je v pořádku, že pan kolega Seďa navrhuje rozšíření, které zní: Počínal-li si voják při plnění služebního úkolu způsobem přiměřeným okolnostem a povaze v době plnění služebního úkolu, neodpovídá za škodu, kterou způsobil - je to a) až e). Nebudu to tady číst, abych zdržovala. Ale opět se chci zeptat na důvody. Proč se tento pozměňovací návrh dělá, pane ministře? Přijde mi to zbytečné rozšíření, protože původní formulace tam je "řádný výkon služby". Ta mi přijde, že je dostatečně exaktní. Ale třeba mi někdo vysvětlí, že je zapotřebí to takto explicitně tam uvést, že tam je nějaký nesoulad a že se skutečně situace v tomto zlepší.

Další věc, která mě zarazila, je formulace "ve prospěch míru a bezpečnosti". Včera tady nad slovem bezpečnost dlouhou dobu polemizoval pan zpravodaj ve vazbě na jinou normu, a to normu, která se týkala kontroly zpravodajských služeb, a tady vlastně dáváme do tohoto návrhu zákona 221 "ve prospěch míru a bezpečnosti". Je skutečně, pane ministře obrany, nezbytné, aby tam tato formulace byla? Nevyplývá to z jiných norem?

U zbytkových návrhů kolegy Sedi jsem jenom chtěla ještě ubezpečit, že se skutečně zjednodušují i v těch ostatních případech původní formulace. V dalších ustanoveních, která se týkají náhrady škody. Chtěla bych se zeptat, jestli odstavec 2 pozměňovacího návrhu kolegy Sedi nekoliduje s paragrafem 111 odstavec... (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já znovu prosím o klid. Prosím usaďte se na svá místa... Pane poslanče Foldyno. A už jste tam.

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže prosím o odpověď na otázku, jestli navrhovaný odstavec 2 nekoliduje s paragrafem 111 odst. 1 a 2, které stanovují, kdo rozhoduje o náhradě škody. Opět dotaz na pana zpravodaje, případně na navrhovatele pana kolegu Seďu.

K bodu C, co navrhuje pan poslanec Stropnický a pan poslanec Chalupa, tady to navrhuje jako poslanec, nikoliv za resort Ministerstva obrany. V C1 se za termín "bezúhonný" dává slovo "trestně bezúhonný". Možná to tady pan kolega Chalupa vysvětlil, ale nevím, jestli to vysvětlení je úplně dostatečné v tom, co se skutečně tady mění, že se to nezměkčuje, že naopak se to zpřísňuje. Jestli se tedy bezúhonnost bude opravdu týkat trestných činů, nebo přestupků, což by změkčovalo původní verzi. Takže na to bych se chtěla zeptat pana kolegy Chalupy, jestli se to bude týkat i přestupků.

U C2, který navrhují poslanci Stropnický a Chalupa, tady skutečně, jak už jsem o tom hovořila v úvodu, se jedná o nejzásadnější změnu, kdy se doba služby konaná nad týdenní dobu mění z těch 300 na oltář vlasti na 150. Původní znění paragrafu 29 odst. 3 zní: "Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než osm hodin týdně. Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 300 hodin v kalendářním roce a za službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno."

Navrhovaná změna zní: "Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než osm hodin týdně. Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 150 hodin v kalendářním roce a za službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno."

Znamená to, že se... (Poslankyně se opět odmlčela kvůli hluku.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, opět prosím o klid. (Poslankyně Černochová ukazuje za sebe do vládních lavic.) To se omlouvám, ale to tady nahoře neslyším. Prosím pana poslance Krákoru, aby nerušil paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Skutečně bych poprosila, vím, že pan premiér - ale ministrů je tady dost - pan premiér mlčel, ale kolega Krákora povídá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan premiér jenom poslouchal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP