Pátek 19. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

256.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr dopravy Dan Ťok a také zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 747/6, který byl doručen dne 12. dubna 2017. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 747/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. Já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Znovu se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není o to zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Nacházíme v opakovaném třetím čtení daného zákona. Já vás seznámím s procedurou, kterou necháme schválit, a potom budeme hlasovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Procedura daného návrhu zákona je: Za prvé bychom schválili legislativně technické připomínky, pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B1, B3 a B13. Další hlasovací bod by byl pozměňovací návrh B2. Pokud nebude B2 odhlasováno nebo neodhlasováno, je pozměňovací návrh A1 nehlasovatelný, neboť se jedná o totožný text. Ve čtvrtém kroku bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu B4, B5, B6, B11 a B12. Pokud pozměňovací návrh B4, B5, B6, B11 a B12 bude odhlasován nebo neodhlasován, jsou pozměňovací návrhy A7, A8, A9, A10, A11 nehlasovatelné. Jedná se o totožný text. V pátém kroku bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B7, B8, B9 a B10. Šestý krok by byl pozměňovací návrh B14. Pokud by pozměňovací návrh B14 byl odhlasován, je pozměňovací návrh A12 nehlasovatelný. Pokud pozměňovací návrh B14 nebude odhlasován, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu A12. V sedmém kroku bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1, C2, C3, C4 a C5. Pokud by pozměňovací návrh C1, C2, C3, C4 a C5 byl odhlasován nebo neodhlasován, jsou pozměňovací návrhy A2, A3, A4, A5 a A6 nehlasovatelné, opětně se jedná o totožný text. V osmém kroku bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh k proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Není jiný návrh, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla právě přednesena. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak byla přednesena. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 80, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Snopek: Tak nejprv bychom v prvním kroku odhlasovali legislativně technické připomínky, které vyplynuly ze schválení sněmovního tisku 929. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak byl přednesen. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 81, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Dalším krokem bude hlasování o pozměňujících návrzích B1, B3 a B13. Jedná se o výkonné letce. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích B1, B3 a B13. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 82, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Dalším krokem bude hlasování o pozměňujícím návrhu B2. Jedná se o váhu leteckých modelů. Stanovisko výboru kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se stal pozměňující návrh A1 nehlasovatelný, neboť se jedná o totožný text.

Ve třetím kroku budeme hlasovat o pozměňujících návrzích B4, B5, B6, B11 a B12. Je to otázka Eurocontrol, § 71, 71c a § 92. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B4, B5, B6, B11 a B12. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 84, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se staly pozměňující návrhy A7, A8, A9, A10 a A11 nehlasovatelné, neboť se jedná o totožný text.

V dalším kroku bychom hlasovali o pozměňujících návrzích B7, B8, B9 a B10. Jsou to legislativně technické úpravy v souvislosti s přijetím sněmovního tisku 929. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B7, B8, B9 a B10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 85, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Dalším krokem je pozměňující návrh B14. Jedná se o účinnost daného zákona. Stanovisko kladné. (Stanovisko ministra: kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu B14. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 86, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se stal pozměňující návrh A12 nehlasovatelný.

Šestým krokem budou pozměňující návrhy C1, C2, C3, C4 a C5. To jsou ty definice letiště. Stanovisko záporné. (Stanovisko ministra: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích C1, C2, C3, C4 a C5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 87, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 22, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Snopek: Tím se staly nehlasovatelnými pozměňující návrhy A2, A3, A4, A5 a A6. Jednalo se o totožný text.

Jako poslední usnesení je hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku číslo 747, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

(Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 88, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný. Návrh byl přijat, s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP