Úterý 16. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

5.
Vládní návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
(zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
/sněmovní tisk 991/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh by měl uvést pan předseda vlády podle poznámek, které mám k dispozici. (Předseda vlády není v sále.) Dívám se na pana předsedu (klubu) sociální demokracie a zdá se, že chce vystoupit. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano. Já jsem dostal informaci, že tento bod by měl přednést pan ministr Pelikán. Ale vzhledem k tomu, že zde není, tak pan premiér se dostaví za malý okamžik. Tak já prosím malou chvíli strpení, minutu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Kdybych měl nějaké omluvy, které bych mohl přečíst, přečetl bych je. Nemám. (Pobavení v sále.) Na ty dvě minutky přeruším do 18.41, ať se... (Poslanec Sklenák: Už jde! Už je za rohem!) Nebo už jde pan premiér? A máme ho zde. (Premiér vchází do sálu.)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Jedná se o druhé čtení návrhu zákona. Cílem novely je především jednotně stanovit pravidla nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení - právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži - a zajistit tak rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane premiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 991/1. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Michal Kučera a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a o případných pozměňovacích návrzích.

Vzhledem k tomu, že ho nevidím, poprosil bych některého ze zástupců klubu, zda by se nenašel náhradník z řad hospodářského výboru, který by byl schopen nám přednést závěry z usnesení. Tisk 991. Bez zpravodaje bychom opravdu nemohli ten tisk projednat. (Ohlasy zprava, že zpravodaj už je na cestě.) Tenhle bod má na to štěstí. Takže zase chviličku počkáme. I pan zpravodaj už je na cestě. Mám tu s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Marka Černocha, ale... (Posměšné ohlasy z pléna, že není v sále a je určitě taky na cestě. Poslanec Černoch volá od tiskárny, že se hlásí do podrobné rozpravy.) Do podrobné rozpravy, ano? Ne s přednostním právem. Výborně.

Tak a pan zpravodaj se již blíží. (Poslanec Kučera vchází do sálu.) Poprosím ho, aby zaujal své místo a přednesl nám usnesení garančního výboru.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předložil usnesení hospodářského výboru ze 49. schůze ze dne 22. března roku 2017 k vládnímu návrhu zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a změně zákona č. 143 o ochraně hospodářské soutěže, sněmovní tisk 991.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova prvního místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pana Hynka Broma a zpravodajské zprávě poslance Michala Kučery a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 991 ve znění předloženého vládního návrhu, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný dosah navrhovaného zákona, za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s písemnou přihláškou doposud nikdo nepřihlásil. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit a přihlásit se z místa. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Nemají. Žádný hlasovatelný návrh podán v této fázi nebyl.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Marek Černoch, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 6368. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova v této fázi po podrobné rozpravě. Ani navrhovatel, ani zpravodaj. Žádný z dalších návrhů - na vrácení zákona či zkrácení lhůty - nebyl podán, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu, končím tento bod. Děkuji.

 

Otevírám další bod.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP