(9.30 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Jedná se v podstatě o překlopený poslanecký návrh zákona, který jsem připravila a připravili jsme spolu s kolegy z naší strany TOP 09. Jedná se o to, pokud někdo zemře bez dědiců, tak v tom případě se stane takzvaná odúmrť, tedy i náhrobek se stává majetkem státu, který ale v některých konkrétních případech hospodařil tak, že sice musel hospodařit s péčí řádného hospodáře, nicméně podle našeho názoru v rozporu s dobrými mravy. Proto jsme předložili návrh, který by za § 17 vložil další § 17a, který zní: Vlastník náhrobku nesmí odstranit z hrobového místa ten náhrobek do uplynutí všech lhůt, na které bylo hrobové místo pronajato, nejdříve však do uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo do hrobky. To neplatí, má-li být náhrobek bezprostředně nahrazen novým náhrobkem. Dále je tam také vysvětlený postup, jaký by byl v případě zrušení veřejného pohřebiště. To je jedna část našeho návrhu.

A v druhé části ještě žádáme vložit další část jedenáctou za část desátou, kde § 2a zní: Při veškerém hospodaření s majetkem České republiky a při vystupování státu v právních vztazích stát a jeho organizační složky vždy postupují v souladu s dobrými mravy. K tomu bych se ještě chtěla vyjádřit. Za tuto neoddělitelnou součást návrhu považuji tuto novelu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která výslovně stanoví, že i pro stát platí povinnost jednat v souladu s dobrými mravy. Jakkoliv je to samozřejmé a mělo by to plynout i z nového občanského zákoníku, dosavadní praxe dražeb náhrobků ukazuje, že stát se svým majetkem v souladu s dobrými mravy nenakládá, a je proto žádoucí tuto zásadu zavést přímo do zákona o majetku České republiky. Takové ustanovení pak bude pro státní zaměstnance užitečnými vodítkem a bude korigovat jinou důležitou zásadu, totiž, že stát má se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, jejíž extrémně materialistický výklad může v praxi vést k velmi neetickému chování státu.

V podrobnostech se pak odkazuji na důvodovou zprávu k poslaneckému návrhu novely zákona, jak jsem již řekla, zákona o pohřebnictví, která byla v systému pod číslem sněmovního tisku 707. Chtěla bych k tomu ještě říci, že bylo řečeno z úst paní ministryně, že tato problematika je ošetřena metodickým pokynem. Mě takto informovali i zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přesto se domnívám, že nic nebrání tomu, aby tato záležitost byla řešena touto úpravou přímo v zákoně. Pokud se jedná o jednání na výboru pro veřejnou správu, tak tento náš pozměňovací návrh sice nebyl doporučen, nicméně v poměru sedm ku šesti. Takže se domnívám, že by nic nebránilo tomu, aby se takto jednoduchá úprava dala přímo do zákona.

Dámy a pánové, prosím vás o podporu pro svůj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to bylo vystoupení paní poslankyně Chalánkové. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koubek. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Ještě upozorňuji, zapomněl jsem na to na začátku, že zpravodajem ústavně právního výboru, který má právo závěrečného slova, je také pan kolega Pleticha. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající, faktickou poznámkou zareaguji na úvodní vystoupení paní ministryně, a to k tomu pozměňovacímu návrhu G19, který tady zmínila, který se týká vlastně omezení přepravy pozůstatků na maximální čtyři lidské pozůstatky do jednoho automobilu. TOP 09 to podpoří, protože pokud paní ministryně mluví o tom, že celý ten zákon je o tom, abychom nastavili etická pravidla, tak to je právě jedno z těch pravidel, které potřebujeme. Protože problémem nejsou hromadné nehody, bouračky, problémem je to, že dneska se s těmi pozůstalými kšeftuje, vozí se v těch autech přes celou republiku podle těch jednotlivých krematorií a to prostě víme. A tohleto to je jedno z těch pravidel, které můžeme nastavit. Pokud nechceme do toho zasahovat, jak vy jste řekla, že to má být věcí těch pohřebních služeb a že to je jejich boj, tak proč ten zákon vlastně vůbec měníte, když do té oblasti nechcete zasahovat? Naopak, toto je nesmírně důležité a já prosím celou Sněmovnu: G19 podpořme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koubkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Tomio Okamura v rozpravě ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, aktualizace zákona o pohřebnictví je skutečně na místě. Nikoliv ovšem lobbing za velké pohřební ústavy, nikoliv lobbing za monopolizaci odvětví, nikoliv kritéria, která zdražují službu, tedy pohřeb, ale pravý opak je dnes potřeba řešit. Připadá mi, že mnozí z vás, jak tady sedíme, netušíte a nemáte představu, jak velký problém pohřebnictví je pro stále rostoucí část našich občanů. Každým rokem přibývá lidí, kteří nemají na svůj pohřeb. Každým rokem přibývá pohřbů, přesněji kremací na účet pověřených obcí za lidi a rodiny, které nemají na to, aby se důstojně rozloučili se svými blízkými. To je problém. A v této souvislosti mi bohužel připadá, že vládní novela přispívá k dalšímu zdražení už tak nekřesťansky drahých pohřbů. Pro informaci: zpopelnění a jednoduchý obřad je výdaj zhruba okolo 20 tisíc korun. A v zemi jsou desetitisíce lidí, kteří ani tuhle, pro nás jistě marginální částku, navíc prostě nemají a ani jejich rodiny. Moje konkrétní výtky jsem zmínil ve svém projevu v rámci předešlého projednávání. Já sám jsem kdysi pomáhal řešit kauzu bývalého romského vězně, který si z odškodnění za holokaust odložil na účet 30 tisíc korun. Ale ty mu vzápětí vyfoukl exekutor za to, že zapomněl zaplatit třicetikorunový poplatek v nemocnici, kam ho odvezli tuším s infarktem.

Dámy a pánové, nejsme tu, abychom zvyšovali zisky lobbistům, ale pomáhali lidem. Mysleme na to při každém hlasování o tomto zákoně a o konkrétních pozměňujících návrzích. Není třeba lidem jen zvyšovat sociální dávky. Ideální je jim nezdražovat život a v tomto případě ani smrt.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Ještě než budeme pokračovat, došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od ministra Roberta Pelikána, a to na celý dnešní jednací den.

Žádnou jinou písemnou přihlášku nemám do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Pleticha také nemá zájem. V tom případě můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil nejdříve s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko, vyjádření tak, jak je v garančním výboru přijato. O totéž požádám paní ministryni. Ale nejdřív, než vám dám slovo, pane zpravodaji, požádám Sněmovnu znovu o klid. Já jsem přesvědčen, že při hlasování ve třetím čtení je potřeba dobře vědět, o čem hlasujeme. Tak já počkám, až se usadíte. Děkuji.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, máme před sebou hlasování o zákonu, kterým se mění zákon číslo 256/2001 o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 954. Navržená procedura z výboru pro veřejnou správu je: za prvé musíme hlasovat jako první krok o návrhu na zamítnutí. Pokud tento návrh na zamítnutí nebude přijat, budeme dále hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy bychom hlasovali v pořadí: za prvé případné pozměňovací návrhy a legislativně technické úpravy, dále bychom hlasovali společně pozměňovací návrhy A1 až A10, následně bychom hlasovali jedním hlasováním pozměňovací návrhy A11 až A17. Dalším krokem hlasování o pozměňovacím návrhu B, dále pozměňovací návrh C, následně C2. Omlouvám se, za páté, pátý krok by bylo C1, ne C, ale C1, šestý krok C2 a potom sedmý krok C.3.1, osmý krok C.3.2, devátý krok C.3.3, desátý C.4, jedenáctý C.5, dvanáctý C.6, třináctý D1 a D2. Čtrnáctý krok bychom hlasovali návrh E1 a E2, potom patnáctý krok E3, šestnáctý E5, sedmnáctý krok E6 a E7, osmnáctý krok E8, devatenáctý krok F, dvacátý krok G1, G4, dvacátý první krok G2.***

 
Přihlásit/registrovat se do ISP