(11.30 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Zajímavá byla formulace pana Cikrta, že ho tady beru do úst zde na plénu, který ve Zdravotnických listech nebo nějakých takových novinách napsal, velmi podrobně popsal celou mou argumentaci a mou řeč v Poslanecké sněmovně při druhém čtení tohoto zákona, což mě potěšilo, a citoval tam také, nebo říkal tam, že upozorňuje, že pozměňovací návrh poslankyně Chalánkové je velmi nebezpečný. Tak to vzbudilo mou pozornost. A velmi nebezpečný je proto, že společnost se začíná obracet ke konzervativním hodnotám, a nebezpečí spočívá v tom, že by tento návrh mohl být přijat.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych předně chtěl požádat, aby v rámci legislativně technických změn bylo hlasováno, že moje pozměňovací návrhy budou pozměňovacími návrhy k pozměňovacímu návrhu A1, protože původně byly podány k původnímu tisku, a pokud by zůstaly hlasovány, tak se stanou nehlasovatelnými potom, co by prošel A1, ale vzájemně se nevylučují. Takže tady bych chtěl požádat, aby se z nich staly pozměňovací návrhy ideálně B1, B2, B3 k pozměňovacímu tisku A1. Berte to prosím jako návrh legislativně technických změn, o kterých by se mělo na začátku hlasovat.

K jednotlivým pozměňovacím návrhům pouze krátce. První se týká odpovědnosti za nežádoucí účinky očkování. Já bych ho nepodával, pokud by Ministerstvo zdravotnictví splnilo své sliby. Od roku 2015 docházím do pracovní skupiny pro problematické očkování při Ministerstvu zdravotnictví a ty zápisy jsou veřejné, tak se můžete podívat, že 2. června 2015 přislíbil zástupce Ministerstva zdravotnictví, že problematiku odpovědnosti státu předloží, legislativní řešení, do září 2015. Nic se nestalo. Dne 23. června roku 2016 na této pracovní skupině zástupce Ministerstva zdravotnictví přislíbil, že předloží řešení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování do konce listopadu roku 2016. Opět se nic nestalo, přestože jsem žádal, psal, interpeloval i s dalšími kolegy z Poslanecké sněmovny, tak mi nezbylo než ve chvíli, kdy je tady otevřený tisk, navrhnout řešení, které tady už bylo před dvěma lety projednáváno a kde se zavádí objektivní odpovědnost státu za nežádoucí účinky očkování. V podstatě převrací důkazní povinnost. Není na rodičích nebo zákonných zástupcích nebo přímo poškozených, aby dokazovali příčinnou souvislost, ale naopak je na pediatrovi, aby stanovil diagnózu a s touto diagnózou se potom vyrovnalo Ministerstvo zdravotnictví.

Těch případů, kdy jsou už dnes nějakým způsobem v různé intenzitě samozřejmě nežádoucí účinky zachyceny, těch případů jenom v loňském roce bylo více jak 1 100. Určitě ne všechny z nich by byly ty, za které by přicházelo odškodnění, ale zároveň není možné nad nimi jenom mávnout rukou a říkat: opět jsme nestihli. Ale já bohužel od Ministerstva zdravotnictví opakovaně slyším, jak to nejde, co je špatně na návrzích, ale myslím, že od Ministerstva zdravotnictví a vlády očekáváme, že budou říkat, jak problémy budou řešit, a ne že budou říkat, že to nedokážou vyřešit. Proto mi nezbylo než ten návrh podat. A pořád si myslím, že ten návrh i po proběhlých diskusích je validní, funkční, a žádám vás o jeho podporu.

Další pozměňovací návrh je B2, ten je, řekněme, přísnější v tom, že by ti, kteří vysílají své děti na tábory a různé ozdravné pobyty, nemuseli chodit pro potvrzení o zdravotní způsobilosti k lékaři, ale u těch dětí, které nejsou sledovány, nejsou nějakým způsobem nemocné, by toto potvrzení, to, že jsou schopny přežít tábor, vydávali jejich zákonní zástupci, rodiče, tam, kde by se dohodli pořadatelé těchto táborů nebo ozdravných pobytů a rodiče, kde by nevyžadovali vstup lékaře. Já jsem tady v roli jak pořadatele tábora, tak rodiče, a i jak jsem to debatoval s Českou radou dětí a mládeže a dalšími, tak by toto hodně ulehčilo.

Ten třetí pozměňovací návrh, a tady děkuji zdravotnímu výboru, že se vyjádřil kladně k tomuto návrhu, protože myslím, že i kdyby prošel z těchto tří, byť bych byl rád, kdyby se podařilo prosadit všechny tři, tak i kdyby prošel jen tento jeden, bude to znamenat, že nějakých 200 tisíc rodičů, 200 tisíc dětí ročně nebude muset navštívit praktického lékaře pro toto potvrzení, protože bude nově platit dva roky, pokud se nezmění zdravotní stav. Ušetříme tím administrativu, ušetříme tím dovolenou, ušetříme tím hotové výdaje a myslím si, že i tak to stojí za to. Takže děkuji zdravotnímu výboru, že alespoň v tomto pozměňovacím návrhu se vyjádřil pozitivně. Rád bych požádal o zvážení ještě té odpovědnosti, protože to je dluh, který tento stát ke svým občanům má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo, vážená vládo. Dovolte mi, abych načetl legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu načteného ve druhém čtení ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu.

Bod 5A mého pozměňovacího návrhu zní: V § 8 odst. 1 se za slova "povinen podat" vkládají slova "neprovdané ženě" či dále se slova "neplodný pár" nahrazují slovy "neprovdaná žena či neprovdaný pár" a za slova "záznam o podání informace podepíše" se doplňují slova "neprovdaná žena".

Jedná se o legislativně technickou úpravu, která aktualizuje znění bodu 5A tak, aby odpovídalo v současnosti platnému znění § 8 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adámkovi. Zatím posledním řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka, poté pan zpravodaj, s dovolením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr tady řekl, proč nepodporuje pozměňovací návrhy paní poslankyně Chalánkové a proč nepodporuje pozměňovací návrh pod písmenem F, který jsem předložil já. Řekl, že by to způsobilo problémy v centru asistované reprodukce apod.

Já bych chtěl požádat pana ministra, aby řekl, aby vysvětlil, jak v dnešní době je efektivně bráněno tomu, že děti počaté z asistované reprodukce nemohou ve věku, kdy dospějí, kdy se mohou stát rodiči, jak je efektivně zabráněno tomu, aby se děti z asistované reprodukce nesetkaly jako biologičtí sourozenci při plození dětí. Ty pozměňovací návrhy, které předložila paní poslankyně Chalánková, a podobné, které jsem předložil já, určitým způsobem tuto možnost omezují a případně se snaží, aby se riziko, že se setkají biologicky příbuzní, tedy sourozenci, omezilo. Myslím si, že toto je věc, která je poměrně zásadní, protože jak jistě víte, děti počaté z příbuzenského vztahu mohou vykazovat různé defekty a může nastat velký problém, pokud se takto stane. Současná právní úprava podle mě toto vůbec neřeší. Že k tomu nebyla větší diskuse, no tak pochopitelně, protože ministerstvo takový návrh dosud nepředložilo, a proto byly předloženy ony pozměňovací návrhy.

Snažím se okomentovat některé části svého pozměňovacího návrhu. Tak například pozměňovací návrh F1 říká, že zárodečné buňky jednoho anonymního dárce lze použít k vytvoření nejvýše čtyř lidských embryí.

Jenom napravujeme v tom pozměňovacím návrhu F2, aby věk pro umělé oplodnění zůstal na původních 45, protože ministerstvo navrhuje zvýšení na 49. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP