(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. Jestliže se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, nikoho nevidím, není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, příp. paní zpravodajky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Ptám se, jestli má někdo návrh na jiný garanční výbor. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu, zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 366, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 101, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Ptám se, kdo má návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání.

 

Jestliže nikdo nemá návrh, zazněl tady v obecné rozpravě návrh na zkrácení lhůty k projednání o třicet dnů na třicet dnů, říkám-li to dobře. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na třicet dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 367, přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu a lhůta k projednání byla zkrácena na třicet dnů. Končím projednávání prvého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

41.
Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1069/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane mistře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o elektronické identifikaci.

Prvním cílem navrhovaného zákona je dokončení adaptace právního řádu České republiky na přijetí unijního nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu pod názvem nařízení eIDAS. Druhým cílem navrhovaného zákona je stanovení obecných pravidel pro využití elektronické identifikace v situacích, kdy povinnost prokázat či ověřit totožnost ukládá stát, event. nadstátní subjekt.

Návrh zákona zakotvuje obecné pravidlo elektronické identifikace, které spočívá v užití tzv. kvalifikovaného systému elektronické identifikace při prokazování či ověřování totožnosti elektronickou cestou v případě, kdy povinnost prokázat či ověřit totožnost ukládá, jak jsem již říkal, stát, příp. nadstátní subjekt. Návrh zákona pak definuje požadavky, které musí kvalifikovaný systém elektronické identifikace splňovat, a dále povinnost kvalifikovaných správců systému elektronické identifikace a kvalifikovaných poskytovatelů a držitelů prostředků pro elektronickou identifikaci. Návrh zákona stanoví působnost Ministerstva vnitra a Správy základních registrů, která je správcem státního informačního systému pro elektronické identifikaci označovaného jako národní bod pro identifikaci a autentizaci.

Za účelem vynucování případného dodržování povinností kvalifikovaných správců systému elektronické identifikace nestátní povahy se konstruují skutkové podstaty přestupků, které již respektují novou koncepci správního trestání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Věru Kovářovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr ve svém úvodním slově popsal návrh zákona označený jako sněmovní tisk 1069. Budu tedy ve svém vystoupení stručná.

Návrh zákona o elektronické identifikaci představuje národní právní úpravu reagující na část nařízení eIDAS, která se týká elektronické identifikace. Návrh má za cíl položit základy státem garantované identity osob prokazované elektronicky a co nejvíc využít stávajících informačních systémů veřejné správy, zejména systému základních registrů. Vedle toho otevírá možnost pro prokazování elektronické identity dalšími komerčními prostředky.

Obecně se dá tento zákon popsat jako definování hřiště s pravidly hry, kde lze různými prostředky prokazovat identitu osob, a s tou nejvyšší důvěryhodností je to prostřednictvím minulý týden schválené elektronické občanky. V dalších případech by se mohlo jednat např. o identifikaci na základě využití přihlašování se do elektronického bankovnictví a konče komerčními prostředky typu moje ID, a to na základě podmínek stanovených tímto zákonem. Těmito prostředky by se výrazným a masovým způsobem mohla rozšířit nejenom tolik žádaná elektronická komunikace občana se státem, ale také se samosprávami a v konečné fázi i s komerčními subjekty. Dovolila bych si však zdůraznit, že je zde třeba součinnost se všemi subjekty veřejné správy, aby na tento způsob komunikace byly včas a řádně připraveny.

Organizační výbor navrhl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční a zároveň navrhuji z titulu provázanosti nechat hlasovat o sloučené rozpravě s následujícím sněmovním tiskem 1070, kterým se mění zákony související s přijetím výše uvedeného návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem velice rád, že do Sněmovny dospěl tak důležitý zákon, jako je zákon o elektronické identitě, protože ten má opravdu obrovské dopady ve všech možných oblastech. Nejsem ovšem šťasten z toho, že nejdřív byl projednán zákon o občanských průkazech s čipem, protože ten zákon, sám pan ministr to musel přiznat, bude po přijetí tohoto zákona pravděpodobně nutné novelizovat. Na druhou stranu paradoxně to vytvořilo pro ty, kteří se tím příliš nezabývají, aspoň představu o tom, co takový prostředek identifikace elektronické může vůbec být.

Já bych chtěl jenom upozornit na pár problémů, které v tom zákoně jsou a které se budou muset vyřešit.

První věc. Jsou tam stanoveny tři úrovně identifikace - nízká, značná a vysoká. Není v tom zákoně zřejmé, kdo bude rozhodovat o tom, pro který způsob identifikace, třeba pro kterou část veřejné nebo státní správy bude která identifikace příslušná. To není jenom problém toho, kdo za to je zodpovědný, ale je to také problém nákladů. Ve studii RIA, která tam je, se odhadují náklady na zavedení elektronické identity 140 mil. plus 58 mil. To jsou naprosto abstraktní vymyšlená čísla, protože ty náklady můžou být nulové, když někdo tu elektronickou identitu nebude měnit, anebo můžou být astronomické a můžou být v řádech stovek milionů až miliard a to je číslo, které je daleko představitelnější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP