(16.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Znám případ, kdy dlouhodobě onemocněl otec rodiny a sourozenci řešili, jak se postarat o tatínka. Dcera se rozhodla nakonec nejdříve pro kratší úvazek, posléze uvěřila, že to není možné, a musela zůstat doma. Ošetřující lékařka jí vystavila neschopenku, a tak se mohla starat o tatínka, který byl vlastně popletený. Nebyl schopen se o sebe vůbec postarat. Samozřejmě můžete namítnout, že na to jsou dávky příspěvku na péči. Ale pokud si vezmete, jak se vyřizuje třeba příspěvek na péči, můžu říct, že dávka se vyřizovala půl roku. Bylo tam i přerušení řízení, protože byla opakovaná hospitalizace a podobně. Stalo se, že tatínek této rodiny zemřel dříve, než byl příspěvek na péči vyřízen. To znamená půl roku poté, co se začal vyřizovat.

Myslím si, že tento nástroj je velmi rozumný a nebude muset docházet k tomu, že třeba dotyčný člověk, aby se mohl postarat, bude hledat cestu vyřízení nemocenské, nebude muset hledat cestu zkráceného úvazku a může se naplno postarat o svého rodinného příslušníka. Vnímám to jako velice humánní nástroj. To, že to může způsobit problémy menším zaměstnavatelům, je pravda. Ovšem na druhé straně pokud rodinný příslušník nemá možnost se postarat, tak zbývá jediné, a to tohoto člověka, který je mu blízký, odvézt buď do léčebny dlouhodobě nemocných, anebo do ústavu sociální péče. To asi úplně nechceme.

Vnímám toto jako potřebné a připojuji se ke svým předřečníkům, že požadavek na předchozí sedmidenní hospitalizaci, například v nemocnici následné péče, mi nepřipadá šťastný. Je to zatěžující pro léčebny dlouhodobě nemocných nebo nemocnice následné péče, protože už dneska jsou většinou velmi přeplněné, a pokud mají kompetence praktičtí lékaři, tak si myslím, že je zbytečné jenom pro ověření zdravotního stavu nechat člověka nuceně hospitalizovat dalších sedm dní předtím, než se rozhodne o dlouhodobém ošetřovném.

Podporuji tento zákon a samozřejmě jsem připraven podpořit návrh, který by předchozí hospitalizaci sedm dní vyňal z tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než půjdeme dál, přečtu omluvy. Dnes od 16 do 18 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Anna Putnová, dále dnes od 16.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr životního prostředí Richard Brabec a dále dnes od 15.45 do 16.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel.

Já se táži, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda paní ministryně nebo zpravodajka chtějí závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 294. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

71.
Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
/sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Než vám udělím slovo, paní ministryně, omlouvám se, ale přehlédl jsem s přednostním právem předsedu vašeho poslaneckého klubu. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si dovolím v tuto chvíli vznést procedurální návrh, protože ambice je taková, abychom projednali dnes tento i následující dva body, minimálně, které svítí na tabuli, takže navrhuji jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině. (V sále je neklid a hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Po 19. hodině. To zde zaznělo, tento a následující dva body, to znamená všechny tři body, které svítí na tabuli, by měly být dnes projednány. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Poslanec Marek Benda: To je právě to, o co jsem prosil, aby bylo vyjasněno. Pan předseda Sklenák řekl dva následující, což je sociální bydlení a zaměstnanost. Na tabuli svítí ještě památkový fond, takže proto jsem chtěl, aby bylo jasně řečeno, do projednání kterého bodu to je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan navrhovatel upřesňuje svůj návrh, aby byly dnes projednány všechny, tento bod plus další tři, které svítí. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Zopakujte tedy přesně, které body chcete, aby byly dnes projednány.

 

Poslanec Roman Sklenák: Navrhuji, aby dnes Sněmovna jednala tak, vynechávám formální slova, abychom projednali bod, ve kterém se nyní nacházíme, dále bod 72 a bod 75. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to procedurální návrh. Ten zazněl, já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy. Jestli chcete dát protinávrh, prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já dávám protinávrh, aby Sněmovna doprojednala body, jak tam svítí, to znamená 72, 75 a bod 6. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě se táži, zda ještě někdo má protinávrh proti navržené proceduře. Není tomu tak. Jedná se o procedurální návrh. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana ministra Hermana. Táži se, zda je potřeba, abych ho zopakoval. Všichni víme, o čem hlasujeme. Nejprve vás tedy všechny odhlásím na základě žádosti. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počet se ustálil.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana ministra Hermana, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 295. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 52. Tento návrh neprošel.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka. Táži se, zda ho mám zopakovat. Ne.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro procedurální návrh pana předsedy Sklenáka, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 296. Přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 46. I tento návrh byl zamítnut.

 

Můžeme pokračovat v jednání. (V sále je stále veliký hluk!) Nejprve vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení.... Opět vás požádám o ztišení. V případě, že máte něco důležitého, co potřebujete prodiskutovat, jděte do předsálí.

A nyní požádám paní ministryni, aby uvedla tento bod. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. (Hluk v sále trvá.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP