(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. A ještě pan poslanec František Laudát za hospodářský výbor.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já to zkrátím. Usnesení hospodářského výboru jste dostali jako sněmovní tisk 984/5 a vynechám formální náležitosti. Hospodářský výbor to doporučuje ve znění, jak to bylo předloženo, bez pozměňovacích návrhů, a připouští případné legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan poslanec Novotný. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, slibuji, že budu stručný, jenom v obecné rozpravě velmi stručně popíšu pozměňovací návrh, ke kterému se poté přihlásím v rozpravě podrobné.

Konkrétně se pozměňovací návrh několika formulačními úpravami týká jedné z konkrétních oblastí, ve kterých jde o kybernetickou bezpečnost, a to konkrétně oblasti poskytování služeb cloud computingu, to znamená, česky řečeno, když služby jsou poskytovány prostřednictvím serverů dostupných prostřednictvím internetu vzdáleným přístupem. Můj pozměňovací návrh přesněji upravuje v tom vzájemném vztahu orgánů veřejné moci, který tu službu zajišťuje prostřednictvím nějakého poskytovatele pod dohledem úřadu, jaké jsou vzájemné povinnosti těchto jednotlivých tří subjektů. Orgány veřejné moci jsou zavázány, aby bezpečnostní pravidla pro poskytování služeb cloud computingu zajistily smluvně. Jakýsi základní rámec bezpečnostních pravidel pak má dát prováděcí právní předpis, který stanoví obsah a rozsah těchto bezpečnostních pravidel. A poslední změna se týká oprávnění úřadu k vydání příslušné vyhlášky upravující obsah a rozsah bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu.

Tolik tedy obecné zdůvodnění. Ona ani ta úprava není o moc konkrétnější, ale popisuje tyhle tři základní parametry. Já se potom přihlásím k příslušnému sněmovnímu dokumentu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova paní ministryně. (Nepřeje si.) Pan zpravodaj? Ne. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nejprve tedy pan poslanec Novotný. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Takže teď už, kolegyně, kolegové, pouze jednou rozvitější větou se tu chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 6051, jehož obsah a zdůvodnění jsem už provedl v rozpravě obecné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 5797, a k pozměňovacímu návrhu 5799. V obou případech se jedná o legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, podrobnou rozpravu končím. I zde se táži na závěrečná slova paní ministryně a pana zpravodaje. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat v dalším bodě v rámci programu, který je schválen, a budeme projednávat

40.
Vládní návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
/sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji, vážený pane místopředsedo. Poslankyně a poslanci, cílem této novely je opět implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 214/104 ze dne 26. listopadu 2014, o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a EU o hospodářské soutěži. Návrh novely zpracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.

Cílem novely je především jednotně stanovit pravidla nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení.

Chtěla bych také dodat, že nejsou navrhovány žádné změny nad rámec směrnice. A jak už tady bylo řečeno, navrhujeme, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Důvodem pro tento postup je co nejrychlejší provedení transpozice příslušné směrnice, jejíž transpoziční lhůta již uplynula. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání tohoto bodu v režimu § 90 jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Michal Kučera. (Není přítomen.) Pan poslanec Michal Kučera se omlouvá, v tom případě budeme muset odhlasovat nového zpravodaje pro prvé čtení. Požádám vás o chvíli strpení. (Po chvíli.) Navrhuji změnu zpravodaje pro prvé čtení a navrhuji, aby se jím stal pan poslanec Urban. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zpravodaje v rámci prvého čtení, musíme tuto změnu odhlasovat. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje pro prvé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 248, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas se změnou zpravodaje pro prvé čtení.

 

Požádám pana poslance Urbana, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP