(18.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Návrh jednoznačným způsobem zamezí nesprávné interpretaci uvedených ustanovení o nemožnosti vyvlastnění práva věcného břemene pro účely umístění a provozování stavby energetické infrastruktury v případech, kdy je stavba na cizí nemovité věci již prováděna či na ní již existuje, a aniž by dotčený provozovatel či vlastník dotčené stavby energetické infrastruktury zřízení věcného břemene sám nezmařil. Jedná se tedy o stavby, které slouží k dodávkám základních energetických médií - elektřina, plyn, teplo - veřejnosti, a tak je třeba vnímat jejich strategický charakter.

Přestože v současné době znění uvedených ustanovení vyvlastnění práv pro zřizovanou či existující stavbu nevylučují, je v zájmu právní jistoty stavebníka takové stavby nebo provozovatele příslušné energetické infrastruktury veřejnosti, která je takovou stavbou dotčena, jednoznačně potvrdit správný výklad a dosavadní praxi. Možnost vyvlastnění věcného břemene pro zřizovanou či existující stavbu je nezbytně nutné řešení v mnoha případech, kdy dojde k zániku zajištěného soukromoprávního titulu k užití cizího pozemku, který způsobil vlastník nemovité věci bez jakéhokoliv přispění samotného provozovatele či vlastníka takové stavby. Jde například o situace, kdy dojde k zániku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene či nemožnosti plnění takového budoucího závazku, odvolání předchozího souhlasu vlastníka nemovité věci, zániku nájemní smlouvy apod.

Je třeba připomenout, že navrhovaná právní úprava není v právním řádu ojedinělá, jelikož možnost vyvlastnění práv pro zřizovanou či existující stavbu již výslovně umožňuje například i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Daný návrh již existující možnost vyvlastnění zřízení věcného břemene pro zřizovanou či již zřízenou stavbu dotčené energetické infrastruktury staví najisto, a to ne bezbřehým způsobem, nýbrž pouze v takových situacích, které provozovatel či vlastník předmětné stavby takového zařízení věcného břemene sám nezmařil.

Toť krátké odůvodnění. Říkám, nebudu analyticky rozebírat jednotlivé body. To si můžete každý najít v systému sám. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Já se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který nese číslo 5904. Jenom v krátkosti uvedu, čeho se ten pozměňovací návrh týká.

Víte, že povolovací procesy v České republice, zejména jejich délka, jsou velice dlouhé, jsou nepředvídatelné, a to velice komplikuje život investorům jak českým, tak zahraničním, zejména v high-tech technologiích, kde se poměrně složitě tyto věci prosazují. Byl novelizován zákon č. 100 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Tam mají všichni dostatečný prostor. Já si myslím, že ta technická norma, kterou stavební řízení je, by měla být kompetentním prostorem pro kompetentní orgány. Ve svém pozměňovacím návrhu omezuji vstup spolků do stavebního řízení. Chtěl bych, aby se zrychlilo projednávání stavebních povolování v České republice, a proto bych vás prosil o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý večer. Já bych chtěl v úvodu poděkovat paní docentce Putnové, která celkem zřetelně řekla některé věci, které jsem zapomněl.

Co se týká mého návrhu na prodloužení platnosti územní dokumentace, protože tam máme aktivisty, jestli zelené, modré, puntíkované, to je jedno, ale tito aktivisté v podstatě ještě s neschopným předcházejícím managementem Jihomoravského kraje způsobili to, že vlastně nebyly ani zásady územního rozhodnutí jednoznačně definovány. Teď je jiná situace od října loňského roku, ale pořád je tady to nebezpečí, že jakýkoli aktivista může přes správní soud do toho, jak se říká lidově, hodit vidle, a tím pádem v podstatě znemožnit splnění termínu. Proto v prvním pozměňovacím návrhu dávám s dalšími kolegy napříč politickým spektrem, jak se tady říká, návrh na prodloužení platnosti výjimky z územně plánovací dokumentace. Tyto úvahy jsou uvedeny v pozměňovacím návrhu číslo 5887, čímž se k tomuto pozměňovacímu návrhu hlásím.

Druhý pozměňovací návrh reaguje na současný stav konkrétně v městě Brně, kde vznikají víceméně bez povolení různé náboženské stavby a orgány státní správy se na to v podstatě jenom dívají, protože na to nemají právní nástroj. Takže se snažím v podstatě přes pozměňovací návrh 5236 zavést institut místního referenda, které by rozhodovalo o tom, jestli občané souhlasí s výstavbou náboženské budovy, nebo ne. Zdůrazňuji skutečnost, že navrhovaná úprava se vztahuje pouze a výhradně na nové náboženské stavby nově vzniklých náboženských společností a netýká se klasických etablovaných církví a náboženských společností. To je uvedeno v pozměňovacím návrhu 5236, ke kterému se hlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Snopek, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezký večer, dámy a pánové. Já se chci přihlásit k pozměňujícím návrhům pod číslem 5933. Velice stručně. Jeden pozměňující návrh se týká § 87 a je to zahájení územního řízení, pokud se týká akce více obcí, aby bylo možno využít vyhlášku podle správního řádu, a je to (nesrozumitelné) dalších paragrafů. Myslím, že by to mohlo najít shodu.

Druhý pozměňující návrh je vlastně přihlášení se k návrhu, který už jsme tady jednou měli a bohužel v hospodářském výboru neprošel o jeden hlas, bohužel mým hlasem, a je to územní rozhodnutí u vybraných staveb energetické infrastruktury. Myslím si, že to je návrh, který má šanci projít.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Josef Uhlík. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, se kterým jsem vás seznámil před chvilkou a který se týká definice liniových staveb. Tento návrh jsem vložil do systému jako sněmovní dokument 5905. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Uhlík, připraví se pan poslanec Adámek. Prosím.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden jako sněmovní dokument 5918. Odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě. Co se týká usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, odkazuji na sněmovní tisk 927/3.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Adámek, připraví se pan poslanec Kudela. Prosím.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já bych se rád přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je uveden jako sněmovní dokument číslo 5806 a druhý 5936. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kudela, připraví se pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se nyní k pozměňovacím návrhům sněmovní dokument číslo 5937. Tento pozměňovací návrh upravuje § 103 stavebního zákona, a to ve věci výrobků plnících (funkci) stavby a výrobků schválených a uváděných na trh podle jiných právních předpisů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP