(18.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Proto nejprve ten pozměňovací návrh, který je pod sněmovním dokumentem č. 5899. Krátké odůvodnění: Novelou navržená úprava § 90 odst. 1 písm. b) blíže specifikuje požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Zároveň však tyto požadavky, a tedy dopad záměru na infrastrukturu zužuje. Pozměňovací návrh si klade za cíl upravit znění tohoto zákona do obecnějšího tak, aby bylo možné v územním řízení posoudit dopad na infrastrukturu v plné šíři. Stejně se to týká i nově vkládaných paragrafů, ustanovení § 94 odst. 1 písm. b) a § 94 odst. 1 písm. b) (?), tedy případů, kdy je vedeno společné územní a stavební řízení a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí. To je jeden pozměňovací návrh a jeho zdůvodnění.

A druhý, ke kterému se v podrobné rozpravě už jen přihlásím, jeho krátké zdůvodnění. Je to číslo 5898. Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl koordinaci sněmovního tisku 927, což je stavební zákon, a sněmovního tisku 936, který obsahuje vládní návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Tisk 936 v části 4. a 5. obsahuje novely stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela stavebního zákona v tisku 936 obsahuje bod 1, který nově upravuje § 27 odst. 3, který je jiným způsobem, ovšem s totožným výsledným zněním novelizován v novele stavebního zákona v tisku 927 body 41 až 43. Proto je potřeba tyto body vypustit. V bodech 6 a 8 části 39. je potřeba provést úpravu, která reaguje na úpravy v tisku 936.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy požádám pana poslance Martina Novotného o vystoupení a připraví se pan poslanec Václav Horáček. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i moje vystoupení se týká odůvodnění pozměňovacího návrhu, který je velmi jednoduchým krokem a spočívá v záměně formulace "v souladu" za formulaci "není v rozporu".

O co jde konkrétně? Jednou z intencí předkladatelů je mj. urychlit a usnadnit stavby, které se týkají energetické infrastruktury. Můj pozměňovací návrh míří k článku XLII bod 2. Týká se § 1 odst. 4. Řeší hypotetické situace dvojího typu. Ta první situace, která může nastat, se týká stavu, kdy není hotový územní plán obce, a právní logika alespoň mně říká, že lze být v souladu pouze s existujícím dokumentem. Druhý důvod té formulační změny se týká situací, kdy energetická stavba není takového rozsahu, aby byla nadmístního charakteru, tj. aby se mohla objevit v rozlišovacím měřítku zásad územního rozvoje, tj. oné vyšší územněplánovací dokumentace krajské, která má jakési měřítko a poskytuje pouze stavby určitého nadmístního významu a jakéhosi strategického významu.

Pakliže bychom zachovali to slovo "v souladu", tak v situaci, kdy by územně plánovací dokumentace buď neexistovala, nebyla dosud schválena, anebo by nebyla součástí ZÚR, ovšem nikoliv proto, že by ZÚR s ní nesouhlasil, ale proto, že se vymyká měřítku ZÚR, tak by mohl nastat interpretační problém mezi oním slůvkem "v souladu". V souladu lze být pouze s něčím, co buď existuje, anebo co ten dokument svým měřítkem skutečně pojednává a řeší. A právě proto v těchto místech navrhuji použít formulaci "nejsou v rozporu", která nemění základní intenci té úpravy, ale řeší právě situace, které jsem uvedl.

V rozpravě podrobné se přihlásím poté už bez hlubšího vysvětlení k sněmovnímu dokumentu 5921.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Horáček a připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Prosím.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegyně Langšádlové, která je řádně omluvena. Je velmi jednoduchý, je ve dvou bodech. Myslím si, že velmi logický.

Takže za prvé: V části první čl. 1 se za bod 38 vkládá nový bod, který zní: 10. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámky pod čarou zní: § 20a Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, tak jak znělo pod čarou, tam je § 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ten druhý bod zní: V části první čl. 1 v bodě 281 v § 165 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu".

Dovolte mi krátké odůvodnění a v podrobné rozpravě už se jenom přihlásím pod číslem systému.

Pro sdílení a další zpracování informací o předpokládaném budoucím využití území, které stanoví územně plánovací dokumentace, je nezbytné, aby tyto informace měla veřejná správa k dispozici i ve formátu, který bude umožňovat jejich jednoduché zpracování. Proto je navrhováno, aby byla stanovována povinnost zpracovávat územně plánovací dokumentaci a její aktualizace nebo změny včetně úplného znění i v elektronické verzi ve strojově zpracovatelném formátu, který bude umožňovat její další jednodušší sdílení a zpracování.

Navrhovaná právní úprava umožní poskytovat data generovaná územně plánovací dokumentací v souladu se směrnicí INSPIRE. Předpokládá se, že některá data generovaná územním plánováním budou zveřejňována prostřednictvím geografického informačního systému, jistě to znáte, v GISu, který je počítačovým informačním systémem a slouží pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. V současné době se zpracovává územně plánovací dokumentace převážně pomocí počítačových programů, které v grafické části využívají vymezování jednotlivých jeho prvků pomocí vektorových souřadnic. Textová část územního plánu se zpracovává v textovém editoru. Proto požadavek, aby územně plánovací dokumentace a její změny byly zpracovány i v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, nebude znamenat zvýšení nákladů na její pořízení a nedojde ke zvýšení nákladů na veřejné rozpočty. Zakotvení této povinnosti do zákona má stanovit najisto, že projektant má veřejné správě předat územně plánovací dokumentaci i v takovém formátu, aby bylo možné její sdílení ve smyslu směrnice INSPIRE.

V podrobné rozpravě se již jenom přihlásím v systému pod číslem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Petrů, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP