(17.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Za třetí - zvýhodněným firmám přináší toto znění zákona neoprávněný prospěch a poškozovaným firmám značnou škodu. V novele i ve stávajícím zákoně je toto navíc uvedené termínem v uvozovkách cituji: "u jiné osoby", ačkoliv se v praxi jedná o vybranou pohřební službu.

K další námitce. V § 5 se píše, cituji: "Náklady spojené s přepravou lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma přepravy lidských pozůstatků na pitvu, hradí ten, kdo sjednal pohřbení." - Co je na to špatně? V návrhu zákona není jasně uvedeno, zda přeprava lidských pozůstatků na pitvu, myšleno na zdravotní pitvu, znamená pouze vlastní jízdu vozidla se zemřelým, nebo do toho spadá i snesení zemřelého např. z pátého poschodí ve třech pracovnících. Jelikož zdravotní pojišťovny proplácejí u převozu na pitvu pouze kilometry, a je to cca 30 korun za kilometr, tak z toho vyplývá, že tato částka nemůže pokrývat práci např. tří pracovníků. Pokud se např. zemřelý převáží na pitvu pět kilometrů, tak pojišťovna uhradí 150 korun. Kdo tedy zaplatí skutečné náklady pohřební službě za převoz na zdravotní pitvu, když je zdravotní pojišťovny nehradí, anebo tzv. nekryjí? A podle této novely je nehradí ani ten, kdo sjednal pohřbení?

Další, třetí výtku, kterou mám k tomuto návrhu zákona, je v § 7, kde se píše v odst. 1: Provozovatel pohřební služby je povinen, a pod písm. f), že do pohřbení ukládat lidské pozůstatky nebo jiné lidské pozůstatky pouze v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí nula až dva stupně Celsia a v případě, kdy doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhne jeden týden nebo kdy to vyžaduje stav lidských pozůstatků nebo jiných lidských pozůstatků v mrazicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než minus deset stupňů Celsia. - Co je na tomto návrhu špatně? Mrazit tělo na více než minus deset stupňů Celsia jen kvůli tomu, že se pohřeb bude konat za osm dní po úmrtí? Takto zmrazit tělo je v podstatě i jeho zneuctěním, jelikož když z lidského těla uděláte kus ledu, tak to znemožňuje jakoukoliv úpravu těla před samotným obřadem.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom zmíněné paragrafy buď vypustili, nebo upravili. Například vypustili v § 7 mražení lidí, nebo v případě § 4 odst. 3 a 4 vypustili povinnost uložit tělo u jiné osoby, ale místo toho dali do návrhu slova "jiné zdravotnické zařízení". Tedy v principu aby mrtví byli až do výběru pohřební služby vždy ve veřejném zařízení, nikoliv u soukromníka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Mražení dětí bych rozhodně vypustil.

Paní poslankyně Jitka Chalánková a její přihláška do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych okomentovala svůj pozměňovací návrh pod č. 5738, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Ve skutečnosti se jedná o překlopení sněmovního tisku 707, což byl poslanecký návrh novely zákona o pohřebnictví, který byl vložen do systému již podstatně dříve než vládní návrh. Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona o pohřebnictví přinesl možnost překlopení tohoto poslaneckého návrhu zákona do pozměňovacího návrhu, tak se k němu tímto způsobem hlásím. Jedná se o poměrně jednoduchý návrh, který se týká lidí, kteří zemřou a nemají žádného dědice. V tom případě potom přechází jejich majetek jako odúmrť státu. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který je přesně popsán v pozměňovacím návrhu, který máte k dispozici.

A za vaši pozornost jistě stojí také další část, kdy za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která se zabývá: Hospodaření s majetkem ČR při vystupování státu v právních vztazích stát a jeho organizační složky vždy mají postupovat v souladu s dobrými mravy. Jakkoliv je to samozřejmé a mělo by to plynout i z nového občanského zákoníku, dosavadní praxe dražeb náhrobků ukazuje, že stát se svým majetkem v souladu s dobrými mravy nenakládá, a je proto žádoucí tuto zásadu zavést přímo do zákona o majetku ČR.

Proč tento návrh vůbec předkládám? Jedná se o situaci, která vznikla i v některých konkrétních případech, kdy např. zemřela paní, konkrétně paní Cecílie Hamrová, ale určitě takových lidí může být více, která neměla rodiče, děti ani sourozence. O pohřeb se potom postaral Sekulární františkánský řád, který zajistil, aby byla uložena do rodinného hrobu. Náhrobek u rodinné hrobky ale jako součást od úmrtí získal stát a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho za dva roky po její smrti nabídl v dražbě. To považuji za zcela nepřijatelné. Byl to impuls a popud k tomu, abych vůbec se zabývala tímto návrhem a touto novelou zákona o pohřebnictví. Takže to byl ten důvod.

Tak, a myslím, že je to všechno. Ještě bych chtěla odkázat v odůvodnění svého pozměňovacího návrhu na odůvodnění, které je součástí sněmovního tisku 707, kde máte podrobně popsané odůvodnění, které je totožné s tímto mým pozměňovacím návrhem, který je vložen do systému pod č. 5738.

Ještě bych chtěla upozornit, že v momentě, kdy jsem tento pozměňovací návrh vložila do systému a avizovala jsem, že ho budu vkládat vůbec do systému, tak mě navštívili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že tato záležitost je řešena metodikou. Já se domnívám, že samozřejmě neberu tuto aktivitu úřednictva nijak na lehkou váhu, nicméně se domnívám, že pokud by byla tato situace vyřešena přímo v zákoně, považuji to za lepší cestu, a metodika má vždycky možnost až v následujících krocích.

Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem původně nechtěl vystoupit, ale když jsem slyšel paní ministryni, vystoupit musím.

Musím říct, paní ministryně, že v okamžiku, kdy napadáte výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor, že tím kopete hrob minimálně v komunikaci mezi výborem a vámi. A to neděláte dobře, protože se máme bavit o věcném řešení problému, a ne o tom, že diskuse na výboru je utrácení peněz daňových poplatníků. To kdybych byl extremista, tak říkám: Zrušte volby, žádnou Poslaneckou sněmovnu, Senát, nikoho nepotřebujeme. Stačí nám jedna osvícená bytost, která bude za nás za všechny vědět všechno, a je vyřešeno, ušetříme nejvíc peněz. Ale to doufám, že tohle nikoho nenapadlo, a moc prosím, paní ministryně, abyste brala vážně debatu s výborem, a to napříč politickým spektrem. Myslím, že nemáme vzájemně nějakou špatnou zkušenost, ale tahle prezentace se mi tedy extrémně nelíbí. A to jsem, můžete říct, opoziční poslanec, ale pokud mám informace, tak se to dotýká i poslanců, kteří reprezentují vládní poslance jako takové.

Problém tohoto zákona je v detailech. Podle mě také není možné z principu říci, že když přijde tzv. lobbistická organizace zastupující kohokoliv, pak je to a priori špatně. Svaz měst a obcí nás oslovil, řada organizací reprezentujících oblast, tu ne příliš populární oblast pohřebnictví, neskrývají se za těmi zájmy, otevřeně nás oslovují a navrhují některé věci a je na nás, jak se k tomu postavíme. A něco a priori odmítnout je příliš podle mě populistické a nemoudré. My se máme zabývat těmi detaily. A v detailech, tak jak tady říkali někteří mí předřečníci, jsou dobré i špatné věci v tomto návrhu zákona. Ty špatné budou ve svém důsledku podle mého hlubokého přesvědčení znamenat zdražení pohřbu jako takové. A kdo to zaplatí? No pokud to nezaplatí stát, obce nebo kraj, tak to zaplatí ti jednotlivci, kterých se to týká. A podle mých informací bude znamenat tato novela zdražení, tu oblast pohřebnictví, v jednotlivých částech. Někde méně a někde více. A v tomto ohledu se o tom máme bavit v detailu nejlépe na výboru, spíše než na plénu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP