(16.40 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Pozměňovací návrhy garančního výboru souvisely především s tématy a náměty, které uplatňovali samozřejmě zástupci mnoha spolků. Jen pro vaši informaci, těch spolků zas neexistuje tolik. Klíčové jsou především tři. Ony tak trochu bojují mezi sebou. Dneska jsem se dozvěděla, že jednoho chtějí vyloučit kvůli tomu, že podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže úplně tomu příliš nerozumím. Nicméně bych chtěla poděkovat těm poslancům, kteří opravdu konstruktivně debatovali o všech pozměňovacích návrzích.

Ministerstvo pro místní rozvoj po nabytí účinnosti této novely - a já věřím, že tato novela bude postoupena do třetího čtení, kde doufám, že bude schválena, následně i Senátem České republiky. Samozřejmě následně Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor tohoto zákona vytvoří metodiku k určitým novým právním institutům a samozřejmě také vzhledem k tomu, že to je často debatované téma, které souvisí s etikou, vytvoříme etický kodex podnikatelů v pohřebnictví. Já jsem založila meziresortní skupinu někdy v lednu 2015 a v tuto chvíli se tato skupina nějakým způsobem velmi rozotřila (?) a trošičku se většina aktérů spojuje proti Ministerstvu pro místní rozvoj a proti této novele, což za chvíli uslyšíme při obecné či podrobné rozpravě od mnohých poslanců, kteří jsou zde v sále.

Chtěla bych reagovat i v tuto chvíli na nějaké dotazy, které jsou na mě posílány. Chtěla bych vám sdělit, že dostávám spoustu dopisů, e-mailů, a opravdu, když někam jdu, tak se setkávám s lidmi, kteří mi velmi děkují za to, že jsem se do této novely pustila, že jsme se s kolegy na Ministerstvu pro místní rozvoj do této novely pustili. Já bych chtěla zopakovat, že 15 let se nikdo tímto tématem nezabýval. Musím zde říct věc, která je pravdivá. Prostě všichni jednou zemřeme a já opravdu udělám všechno pro to, abychom zde společnými silami postoupili do Senátu České republiky takovou verzi vládního návrhu novely zákona o pohřebnictví, která bude funkční, nebude částečně sestavena zájmovými a lobbistickými náměty některých skupin, což právě uslyšíme za chvíli, a která bude řešit to, co potřebujeme řešit.

To znamená, cílem novely, ráda bych znovu zopakovala, opravdu nejsou papírové rakve. V České republice existuje česká technická norma od roku 2014, která byla schválena ještě před mým nástupem. Nicméně ona není povinná. Papírové rakve, tím myslím papundekl, myslím tím papírovou rakev, ve které prostě dostáváte balíky, ano, toto jsou rakve, ve kterých probíhají v tuto chvíli i některé sociální pohřby. Což jsou pohřby například bezdomovců, které následně obci proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj. V české technické normě je, že jsou povoleny papírové rakve, ale tzv. pětivrstvé, to jsou pevné rakve. Což ale opravdu je sekundární efekt této novely, že tuto českou technickou normu zavádíme povinně.

Cílem této novely je zavést kontrolu nad činnostmi v podnikání v oblasti pohřebnictví, a samozřejmě toto se jaksi ne úplně v pořádku nese různými skupinami, a zároveň zavádíme sankce za různé přestupky, což jsme velice intenzivně debatovali na garančním výboru, kde jsme měli několik pozměňovacích návrhů, kde některé části těchto pozměňovacích návrhů byly v rukopisu hrobníků, další část byla v rukopisu několika pohřebních služeb, ne všech, jenom velice dílčí části.

Výbor, kde doufám, že za chvíli uslyšíme usnesení výboru, odhlasoval tyto pozměňovací návrhy negativně, ale budou zde za chvíli předneseny s tím, že ve stejném textu, který byl projednáván na tom výboru, zde budou předneseny paní předsedkyní tohoto výboru paní Halíkovou. Musím říct, že potom já se ptám, proč tedy to diskutujeme na výborech. Je to tak trochu ztráta času nás všech, je to ztráta a celkem zneužití i peněz daňových poplatníků, když se výbor několik hodin baví o něčem, co se zde stejně dá od jednoho poslance úplně znovu. Já té novele věřím. Zajišťuji touto novelou opravdu garanci důstojného zacházení se zesnulými osobami po smrti. A doufám, že Poslanecká sněmovna a plénum Poslanecké sněmovny opravdu v této věci zachová konstruktivní názor, a samozřejmě jsem připravena reagovat následně opět v garančním výboru na všechny dotazy. A ano, pokud budu moci, tak se ho opět zúčastním osobně, což možná také nebude vítáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně, my vám věříme, když jí věříte.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 954/1 a 954/2. A nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ladislava Oklešťka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 954 byl rozeslán poslancům dne 3. 11. 2016. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. usnesením 333. Zpravodajem určil Ladislava Oklešťka a navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Chtěl bych tímto poděkovat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru za doporučení předlohu schválit ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Schválené pozměňovací návrhy lze rozdělit do dvou částí, z nichž první se týká odložení účinnosti požadavku na některé technické vybavení podnikatelských živností v pohřebnictví o dva roky. Druhá část se týká provozování hřbitovů tak, aby evidence pohřbených do země byla zjednodušena.

Garančnímu výboru byly zaslány pozměňovací návrhy od tří poslanců. Výsledkem byl návrh garančního výboru, který považuji za vyvážený kompromis.

Usnesení garančního výboru zní: "Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 52. schůzi po odůvodnění Ing. Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ladislava Oklešťka a po rozpravě přijal usnesení, kterým I. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 954 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických úprav; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; III. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Ladislav Okleštěk, zpravodaj. Jan Klán, ověřovatel. Milada Halíková, předsedkyně výboru."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Lukáš Pleticha a aby nás také informoval o projednání návrhu v jeho výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem na své 81. schůzi dne 26. ledna. Žádné pozměňovací návrhy nepřijal. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Díky, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP