(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Protože jsem požádal diskutující o jiném tématu, aby opustili sál, tak já je sice přivolám gongem, ale zároveň vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom měli jasné otázky v přítomnosti poslanců. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tomto návrhu hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 172 a ptám se, kdo je pro změnu tohoto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 172, z přítomných 130 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Schválili jsme tedy změnu i naší komise, která se činností tohoto Finančního analytického útvaru zabývá. Děkuji panu poslanci Adolfu Beznoskovi a končím bod 283.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 959/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni Kateřinu Valachovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Požádám o totéž paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, která je zpravodajkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ta už je také u stolku.

A nyní tedy požádám paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou, aby druhé čtení tohoto tisku uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit další fázi při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás opět přeruším. Žádám velmi důrazně všechny kolegy a kolegyně, kteří vedou jinou diskusi, než je tisk 959, aby tak činili v předsálí! Paní ministryně má právo na to, aby nám přednesla z pověření vlády, co si o projednání ve výborech myslí, jaké je její stanovisko. A jistě je důležité, abychom ji vnímali. (Sněmovna se postupně ztišila.) Děkuji. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Jedná se o kariérní řád učitelů. Jak všichni víte, kariérní řád učitelů je dlouhodobě očekávaným dokumentem a chybějící profesní podpora učitelů je bolem, který trápí naše školství. Já děkuji za projednání ve školském výboru i v podvýborech. Chtěla bych také informovat Poslaneckou sněmovnu, že školský výbor se sešel na společném zasedání se školským výborem Senátu, aby společně poslanci a senátoři diskutovali o budoucí profesní podpoře učitelů. Chtěla bych samozřejmě za toto projednání poděkovat, stejně jako za účast poslanců na kulatých stolech s učiteli v regionech, které poslanci spolu se mnou podnikli.

Co se týká kariérního řádu učitelů, nebudu znovu opakovat to, co bylo už předneseno v prvním čtení. Klíčové je, že se jedná o chybějící profesní podporu, o zavedení nové profesní dráhy učitele, o podporu začínajících učitelů, o vyšší podporu ve specializaci a lepší další vzdělávání učitelů samotných a koneckonců lepší ohodnocení vynikajících učitelů v rámci třetího kariérního stupně. Z hlediska finanční podpory lze shrnout podporu v případě začínajících učitelů při přechodu k samostatnému učiteli příplatkem 2 tis. korun, při přechodu ze samostatného učitele k vynikajícímu učiteli příplatkem 5 tis. korun. Bylo by však velmi zjednodušující mluvit o kariérním řádu učitelů jako o něčem, co zásadně změní ohodnocení učitelů. Klíčová je profesní podpora, organizace, systém profesní podpory a její nárokovost na všech školách na území České republiky pro naše učitele.

Kariérní řád, tak jak byl diskutován ve školském výboru, se inspiroval tím, co už v praxi funguje. A oceňuji snahu poslanců, protože já jsem byla vedena stejnou snahou při předkladu a podporuji jakýkoli krok, který půjde tímto směrem, snížit možnou byrokratickou zátěž spojenou s kariérním řádem učitelů. V tomto ohledu bych chtěla upozornit na shodu školských výborů obou komor Parlamentu ve smyslu prodloužit plány profesního rozvoje z roku na dva roky, anebo odstartovat podporu samostatných učitelů a nutnost právě zpracování těchto plánů profesního rozvoje o rok později, tzn. od září 2018. Také toto bylo diskutováno s odbornými asociacemi školskými a také ony toto podpořily.

Současně bych chtěla říct, že byla velká shoda na podpoře zahrnutí sociálního pedagoga mezi rodinu pedagogů, a jsem ráda, že také toto je podporováno jednotlivými poslanci a senátory obou školských výborů Parlamentu.

Velká diskuse se vedla o tom, zda pustit, nebo nepustit mezi učitele také neučitele a podpořit tak počty učitelů, které jsou zejména na prvních stupních základních škol v tuto chvíli v regionech, jako je Praha nebo Středočeský kraj, nedostatečné. Tady bych chtěla velmi důrazně říct svoji pozici. My máme velký problém se zajištěním učitelů z toho důvodu, že je špatně ohodnocujeme, nemáme profesní podporu učitelů a máme tyto problémy proto, že také respektu k učitelské profesi se v posledních letech nedostávalo, nebyl tak silný, jaký by měl být. Výsledkem je, že nám kvalifikovaní učitelé odcházejí ze škol po pěti nebo deseti letech praxe z jednoduchého důvodu - neuživí svou vlastní rodinu. Jsou to učitelé motivovaní snahou zůstat ve školách, ale my jim k tomu nevytváříme podmínky. Stejně tak více jak 60 % absolventů pedagogických fakult nenastupuje do škol, nestává se učiteli. Toto je náš problém, toto je věc, kterou musíme vyřešit a kterou musíme změnit.

Ty, co mají obavu z toho, jak proběhne mezigenerační obměna učitelů a učitelek v následujících letech, chci ubezpečit, že pokud se nám podaří do roku 2020 zvrátit tento trend, který jsem popsala, a obrátit ho, tzn. aby více jak 60 % učitelů - absolventů pedagogických fakult naopak mířilo do škol, ne že z nich utíká, jen se za nimi práší, nebudeme mít problém s mezigenerační obměnou. Tohle není náš problém. Problém je chybějící ohodnocení, špatná profesní podpora a to, jaké podmínky v minulosti učitelé pro svou práci měli. Pojďme to prosím změnit. Myslím si, že tato vláda koneckonců i za podpory Parlamentu udělala hodně kroků k tomu, aby tyto vady na kráse podpory učitelské profese odstranila. A myslím si, že to je ta správná cesta.

Na druhé straně chci říct, že podporuji snahu poslanců a senátorů učinit učitelskou profesi prostupnou směrem k odborníkům z praxe. Koneckonců tento trend Poslanecká sněmovna podpořila i v rámci vysokoškolského vzdělávání systémem zvlášť významných odborníků, mimořádných profesorů - všichni si na tuto debatu jistě vzpomenete. Proto podporuji jako ministryně pozměňovací návrhy, které by umožnily na odborných školách v případě odborných předmětů nebo na gymnáziích v případě odborných předmětů vstup vysokoškolsky vzdělaných neučitelů, kteří by si ovšem museli do čtyř let zajistit alespoň pedagogické minimum, ale už za podpory kariérního řádu.

Na závěr bych chtěla říct, že je velkou škodou, že kariérní řád učitelů nebyl schválen už před deseti lety. Protože kdyby tomu tak bylo, mohli bychom si odpustit formální byrokratickou a razítkovou šikanu deseti let směrem k našim učitelům a učitelkám, kteří si museli doplňovat natřikrát své aprobace, aby se nakonec zase dozvěděli, že zase jsou podle nás tzv. nekvalifikovaní. Z tohoto také musíme vycházet a nemůžeme hodit přes palubu tyto učitele, kteří si formální vzdělání velmi často ve svém volném čase za svoje vlastní peníze, za ten mrzký plat, dodělávali, a teď bychom jim řekli: a zase změna a zase to neplatí. Proto si myslím, že tak jak je diskutováno o pozměňovacích návrzích ve školském výboru jak Sněmovny, tak mimořádně i Senátu, záleží nám na tom najít shodu, tak se nám daří najít jakousi cestu, kterou podporují všichni. A tato cesta byla vtělena do společného komplexního pozměňovacího návrhu, který schválil školský výbor a byl takto blokově školským výborem hlasován.

Ještě jednou bych chtěla v tuto chvíli poděkovat všem poslancům a senátorům za jejich dosavadní práci na kariérním řádu učitelů. Myslím si, že se nám daří kariérní řád posouvat správným směrem. Usilujeme zjednodušeně řečeno o co nejvyšší profesní podporu a o co nejméně papírů. Chceme více času pro děti, méně papírů v našich školách. Děkuji vám za pozornost a těším se na rozpravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP