(11.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Dovolte mi přece jenom reagovat, a schválně až po hlasování, na onu možná zbytečnou politikářskou repliku, která tady zazněla o komunistech a jejich údajné příchylnosti pouze určitým směrem světových stran, když to řeknu velmi jemně.

Přátelé, znělo to tady v rozpravě. Smlouva nového typu, naprosto ojedinělá smlouva, kterou začíná nová éra. Pak také, a to máme dokonce v názvu tamhle na ceduli, na tabuli napsáno, strategické partnerství. Já bych chtěl poprosit všechny výbory, které si teď odhlasovaly, že to nechtějí projednávat, aby se tím tématem přece jenom dobrovolně zabývaly. Já tím návrhem, který jsem dal, který se hlasoval naposledy, jsem chtěl přitáhnout pozornost, že skutečně jde o věc, která si zaslouží, abychom se jí zabývali. Jde i o podniky vaše. Jde i o pracovní místa ve vašich městech a obcích. Jde i o spotřebitele v České republice - na Moravě, v Čechách, ve Slezsku -, kteří mohou být změnou smluvního práva, změnou strategického partnerství předznamenávající onu smlouvu CETA, těžce a dlouhodobě postiženi. Abychom skutečně mohli s čistým svědomím tuto zásadní změnu projednávat, prosím, aby všechny výbory alespoň v různém - například zemědělský výbor otázku práva zacházení s pesticidy, a další, o kterých třeba já vím méně než o tom zemědělském - si alespoň v různém ta témata zkusily projednat a zkusily potom s čistým svědomím o tomto bodě, o dohodě o strategickém partnerství Evropské unie a Kanady zde v této Sněmovně hlasovat. Jde o ratifikaci zásadního významu. A podle mého soudu o té smlouvě uslyšíme ještě dlouhodoběji a záleží na nás, co tady sedíme - pravda, je těsně před volbami, před koncem tohoto volebního období, s různými záležitostmi, které ovlivňují naše rozhodování - ale zkusme se ještě teď soustředit přece jenom na to, co je naším úkolem: Hájit zájmy České republiky a jejích občanů, jejích měst a obcí, jejich firem před tím, že jsme přece jenom tím menším partnerem, tím, který často tahá za kratší konec provazu, tím, který aniž by chtěl, je podřízen zájmům větších partnerů na světovém trhu. Neboť neexistuje svobodný a rovný trh, pokud se o něj sami nebudeme aktivně snažit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, když už se tady o tom bavíme, tak já to beru doslova, a má pan Kováčik pravdu, ale ne až tolik, možná studium smlouvy o strategickém partnerství, ale skutečně koho to zajímá, tak si přečtěte tu smlouvu CETA, nebo alespoň nějaké podklady k ní, a potom pochopíte hloubku toho, jak komunisté této zemi škodili, škodí a chtějí škodit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Raději z bezpečnostních důvodů ukončím tento bod a mezi body dám s přednostním právem... (K žádosti poslance o vystoupení:) Byla ukončena obecná rozprava, pane předsedo, omlouvám se. Ukončen bod a po skončení bodu s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl jenom ocenit, že napotřetí se podařilo tu smlouvu dostat do výboru, a chtěl bych k tomu jenom dát takovou jednu malou připomínku. To, proč jsem řekl, že je to nová smlouva vyššího typu - ono je to dobré, že to je právě s Kanadou, protože já doufám, že si všichni uvědomujete, že právě Kanada v takových otázkách, jako je ochrana spotřebitele, jako je ochrana životního prostředí, to je přesně ta země, která tady zrovna v Evropě byla schopna být velmi dobrým partnerem. Protože zrovna Kanada není země, kterou bychom měli učit ochraně životního prostředí, vysokým standardům při ochraně spotřebitele a podobně. Proto si myslím, že Kanada byla ideální na vytvoření právě takovéto dohody nového typu. A já si myslím, že když to budete studovat ve výborech, že se k tomu dostanete. Takže přeji hodně štěstí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já jsem čekal, že se pan ministr Zaorálek zastane sociální demokracie, protože když se podíváte na hlasování v Evropském parlamentu, tak spolu s našimi zástupci tam proti té záležitosti hlasovali i europoslanci za sociální demokracii. Znamená to tedy, že podle logiky pana kolegy Laudáta této zemi škodili, škodí a budou škodit také sociální demokraté? A teď, prosím vás pěkně, odhlédněme od toho, co se děje teď v této vládě a tak podobně, ale z toho dlouhodobějšího hlediska. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. (Poznámky z pléna.) Poprosím o zklidnění hluku v sále. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se, že teď posloužím jako tlumočník. Čestný předseda TOP 09 a předseda zahraničního výboru nemá přednostní právo, a já si tedy dovolím... (Poznámka pana poslance Komárka: Hovořil ministr.) Vlastně pan ministr promluvil.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Až po skončení bodu prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si tedy dovolím přetlumočit to, co vám chtěl pan předseda zahraničního výboru říci. Chtěl vám říci, že jako země s netypicky vysokým procentem průmyslu ve struktuře naší ekonomiky a s dominantně proexportní ekonomikou, protože když jsme na svém produkčním potenciálu, musíme 80 % naší produkce zboží a služeb vyvézt, je pro nás tato smlouva daleko výhodnější než pro řadu jiných zemí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Otevírám další bod, je to bod č. 270.

270.
Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 978/

Tento materiál uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté. Dotační programy na rok 2017 vycházejí z dikce § 1, § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které stanovují, že stát přispívá k zachování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržování osídlené a kulturní krajiny a rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, jsou podle § 2d odstavce 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad.

Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2017, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d odstavce 1 zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním rozpočtem. Dotační programy navazují již na osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Programy byly analyzovány a shledány efektivními. Programy jsou vysloveně účelové, sloužící podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru a českého venkova.

V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferovaná živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově, která v současnosti ztrácí pozice především v sektoru chovu prasat a drůbeže, přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách České republiky existují. Na rozdíl od předchozího roku program 16 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, jehož účelem je údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání, a program 21 - Centra odborné přípravy, jehož účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, nejsou od roku 2017 zařazeny mezi dotační programy v předkládaném materiálu a budou schvalovány a administrovány v systému programového financování EDS/SMVS Ministerstva financí. Spektrum ostatních dotačních programů zůstává stejné jako v roce 2016, pouze v jejich rámci dojde k rozšíření o nové programy 9FM - Demonstrační farmy, 10ED - Podpora české technologické platformy rostlinných biotechnologií a 10EE - Podpora české technologické platformy pro zemědělství, a program 1I může být v případě potřeby rozšířen o podprogram na podporu dopravy závlahové vody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP