(18.40 hodin)

 

Poslanec Martin Lank: Nyní se dostáváme k souboru usnesení, která pocházejí z vyšetřovací komise, kde byla odhlasována a která tady na plénu přednesl pan předseda Blažek. Nejsem si jist, jestli je nutné, abych tyto návrhy předčítal podrobně. Myslím, že je máte všichni před sebou.

První ve stručnosti by byl, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 313. Přihlášeno je 123, pro 86, proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Lank: Dostáváme se k druhému návrhu usnesení, kterým vyšetřovací komise žádá Sněmovnu, aby vyzvala vládu, aby zvážila, zda pro zajištění zákonnosti v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci postačuje podaná kárná žaloba, nebo zda jsou nutná další opatření včetně personálních.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jenom aby bylo jasno, usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu a tak dále. (Poslanec Lank: Ano.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 314. Přihlášeno je 123, pro 84, proti 32. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Dostáváme se k bodu 3 z usnesení, která byla odsouhlasena vyšetřovací komisí. Je to opět, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změny trestního řádu a trestního zákona, viz text, který máte před sebou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 315. Přihlášeno je 123, pro 85, proti 33. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Bod 4 ze souboru návrhů doprovodných usnesení z vyšetřovací komise, ve kterém navrhujeme: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změnu trestního řádu, co se týče oprávnění státních zástupců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 316. Přihlášeno je 123, pro 83, proti 37. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Předposlední návrh usnesení byl předložen panem místopředsedou Bartoškem v rámci podrobné rozpravy. Je ve znění: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby byla zabezpečena důsledná aplikace § 88 odst. 2 a 4 trestního řádu, a to v souvislosti s posuzováním důvodnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu například formou závazného pokynu, metodického pokynu, stanoviska a podobně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 317. Přihlášeno je 123, pro 65, proti 33. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Dostáváme se k poslednímu návrhu, autorem je pan kolega Daniel Korte. Jde o návrh na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny, které doplňuje zprávu vyšetřovací komise ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změnu trestního řádu tak, aby za prvé bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce udělovat policejnímu orgánu povolení ke sledování osob, při kterém mají být pořizovány zvukové záznamy podle § 158d trestního řádu, a aby byla tato pravomoc svěřena nově výlučně soudu. Za druhé, aby byl náležitě zajištěn funkční systém informování a evidence odposlouchaných osob v případě, kdy policejní orgán použil operativně pátrací prostředek ke sledování osob a věcí neúčelně a nevyužil informace takto získané v rámci trestního řízení, respektive kdy zjištěné informace nevedly k zahájení trestního stíhání, a aby bylo zajištěno, že takové informace budou následně zlikvidovány.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 318. Přihlášeno je 124, pro 57, proti 35. Tento návrh přijat nebyl.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech navržených usneseních.

 

Poslanec Martin Lank: Podle mého soudu taktéž, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nikdo neprotestuje. V tom případě končím projednávání tohoto bodu a vzhledem k času končím i dnešní jednací den. Přerušuji jednání Sněmovny do zítra do 9 hodin ráno. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP