(17.10 hodin)
(pokračuje Štětina)

Čili skutečně se hovořilo o reformě policie, dokonce v roce 2011 byla jakási komise, kterou vedl bývalý pan policejní prezident Tomášek. Já jsem k tomu napsal docela důrazné připomínky a odeslal jsem to 29. 11. 2011. Že k tomu nedošlo, já myslím, že bylo jenom dobře.

Bod č. 2. Vlastní práce komise pro reorganizaci policie. Já jsem dlouho zvažoval, jestli to budu říkat, nebo nebudu, ale nezlobte se na mne, že nebudu jmenovat tu osobu, se kterou jsem se potkal a které jsem řekl, že to, co bylo mezi námi, říkat veřejně nebudu, ale to neudělám.

Ale já jsem při jednání s významným policejním funkcionářem jednal o tom, jestli - mimo jiné, jinak jsme se bavili o rezortních věcech, o platech policistů, protože se mi nelíbí, že policisté dělají 150 hodin zadarmo, že mají výsluhy takové, jaké mají, to znamená za poctivou práci 20 let a více mají 15, 18 tisíc. To je strašné ve srovnání s tím, když někdo odchází od policie, je mu udělena mnohasettisícová odměna, a pak ta výsluha mu stoupne na 62, 70 tisíc atd. To je nemravnost, to si myslím, že bychom měli také řešit.

Ale já jsem se toho 25. května 2016 dozvěděl, že se žádná reorganizace nechystá. Já jsem byl velmi překvapen, že za týden byla najednou na stole reorganizace policie. Já zdůrazňuji, že ne reforma, ale reorganizace. A já se ptám, a to je teď otázka na tu komisi, jestli vůbec ta komise vyšetřovací věděla, že kompetence ÚOKFK a ÚOOZ a dalších tedy, řekl bych, útvarů v centrální působnosti mají své právní normy. Já zde musím citovat příkaz policejního prezidenta č. 103 z roku 2013 - sami si můžete zjistit, kdo byl v té době policejním prezidentem -, ve kterém v článku 6 se píše. A teď mi dovolte, abych tu stručně ocitoval, já to dělám nerad, ale musím.

V článku č. 6 jsou stanoveny úkoly policejních orgánů Služby kriminální policie a vyšetřování a útvarů policie s celostátní působností a) Národní protidrogová centrála Služby kriminální Policie České republiky, tu číst nebudu, k tomu asi dojde ještě. Ale za b) Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality slouží Kriminální policie a vyšetřování. Ta se zabývá a má úkoly šetření a prověřování a vyšetřování úmyslných trestných činů, k jejichž je příslušné Vrchní státní zastupitelství, s výjimkou trestných činů, uvedených v části druhé atd. Za 1.2. Za trestné činy, které odhalí vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, nebo které převezme na základě rozhodnutí ředitele Útvaru po předchozím souhlasu místně a věcně příslušného policejního orgánu, nebo které byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce.

Zde se musím malinko zmínit a glosovat - nemůžeme vůbec vyčlenit z tohoto postupu, který je daný skutečně zákonnými a podzákonnými normami jakýkoliv zásah státního zastupitelství, ať místního, krajského nebo vrchního.

V bodu c) - já nebudu číst další body, ale já se potom budu ptát, jestli ta komise zkoumala, jestli bylo třeba dělat tuto reorganizaci. V bodu c), že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Služby kriminální policie a vyšetřování se teda zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním za 1.1. trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin nebo zvlášť závažných organizovaných spáchaných zločinů v oblasti násilných projevů, vydírání a následných řídících systémů, užitých proti životu, zdraví nebo majetku, nedovoleným obchodováním se zbraněmi, výbušninami, vojenským materiálem, chemickými, biologickými, radioaktivními, ostatními vysoce nebezpečnými látkami a komoditami, nelegální migrace obchodu s lidmi, krádeže motorových vozidel, terorismu, extremismu, proti měně a platebním prostředkům a financování terorismu. Za druhé šetření, prověřování, vyšetřování trestných činů, páchaných formou kybernetických útoků, a potom je zajímavé za třetí šetřením, prověřováním, vyšetřováním trestných činů, které odhaluje vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, za 3.2. převezme na základě rozhodnutí ředitele útvaru po předchozím souhlasu věcně a místně příslušnému policejnímu orgánu nebo vedoucího pracovníka nebo státního zástupce.

Čili toto je tedy příkaz policejního prezidenta č. 103 z roku 2013.

Já samozřejmě jsem byl velmi překvapen, když během týdne najednou došlo k tomu, že je na stole reorganizace policie. Čili já se ptám, a samozřejmě se vší vážností a pokorou, protože vím, že ta práce v komisi není vůbec jednoduchá jak časově, tak samozřejmě právně, a myslím si prostě, že i psychicky, takže bych vůbec nesnižoval nějakými teatrálními výstupy tady, jak někdo si klade otázku, odpovídá na něco - je to pod mou úroveň.

K tomuto bodu ještě musím říci, že se mi líbil i projev pana ministra spravedlnosti, a já bych ho hodnotil jak po stránce umělecké, tak po stránce věcné jedničkou. Myslím si, že nám to řekl prostě a jasně.

Takže to je k tomu a já bych se jenom zeptal, jestli ta komise věděla a jestli tedy posuzovala tu reorganizaci, která byla tímto způsobem takto velmi rychle dána do pohybu.

A poslední věc. Jestli si vzpomínáte, když jsme jednou věci policie projednávali - teď nevím přesně, jestli to bylo ještě před svátky, ale možná, že to bylo před prázdninami, nebo jestli to bylo až po prázdninách -, tak já jsem měl velmi krátké vystoupení, kde jsem se zmínil o tomto předpisu, ale jenom jsem ho citoval, dále jsem se zmínil také o tom, že tedy musí dělat reformu policie policejní prezident a ministr vnitra, ale pak jsem vyslovil obavu. A ta obava byla jednoduchá a prostá. Všichni dobře víte, jak fungovalo vyšetřování zejména hospodářských trestných činů do roku 2010. Buď to skončilo na policii, kde byl k tomu předpis, bylo to nařízení, byl to tedy interní akt řízení a jmenovalo se to Pokyn č. 121 ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování ze dne 10. srpna 2009, ve kterém se v článku 4 jednoznačně píše: získávání poznatků ze zájmového prostředí. Před zahájením operativně pátrací činnosti formou získávání poznatků ze zájmového prostředí oprávněný policista informuje svého přímého nadřízeného, nebo v době jeho nepřítomnosti příslušného vedoucího policistu. K tomu byli vytvořeni koordinátoři. Shodou okolností ti koordinátoři byli po zrušení tohoto příkazu nějakým způsobem odveleni a dostali se - jeden je třeba na Homolce, jeden na České poště atd. Takže je zajímavé, kde tito lidé samozřejmě pracují. Když nesouhlasil nadřízený nebo koordinátor, tak se nevyšetřovalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP