(16.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Mám výhrady k bodu III. písm. b. Tady je požadavek na novelizaci trestního zákoníku v přerušení běhu promlčecí doby za trestnou činnost spojenou se zneužitím pravomoci u státních zástupců. Musím říct, že ze všech těch výroků mě tenhle bolel nejmíň, ale když se nad tím zamyslíte, tak tento návrh je také v rozporu s Ústavou, protože naráží na zásadu rovnosti občanů. I vedoucí státní zástupci a jejich náměstci jsou osoby jako každé jiné, mají svá práva a nějaká jiná pravidla během promlčecích lhůt vázaná pouze a výhradně na jejich funkci je zjevně požadavkem diskriminačním. Mám za to, že by nemohl projít testem ústavnosti. Mimochodem, vždycky když řešíme nějaký podobný exces v naší Sněmovně, vždycky tady skončím já a řeším ústavnost, vždycky je to směrováno nějakým směrem. My jako Sněmovna, jako zákonodárci, bychom se opravdu měli začít chovat a trošku respektovat oblast základních lidských práv a českou Ústavu. Já v návrhu ani nevidím ani schopnost naplnění účelu, ani faktickou potřebu, a už vůbec ne přiměřenost takového opatření ve vztahu k zamýšlenému účelu. Obdobné postupy bývají spojené s imunitou určitých osob, ale vedoucí státní zástupci a jejich náměstci žádnou imunitu nemají, a to ani přestupkovou. Předmětný návrh de facto staví vedoucí státní zástupce do role a priori podezřelých osob a státní zastupitelství jako instituci absolutně neschopnou plnit svoji roli. Já myslím, že v takové situaci nejsme.

Budu zkracovat svůj příspěvek, protože dál je právní a mám tam citaci paragrafů, to, co jsem si stihl od rána opatřit. Takže k bodu IV. písm. a). Vyšetřovací komise navrhuje novelizovat trestní řád v tom směru, aby bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v trestním řízení. Tímto rozhodnutím se nemění policejní orgán jako takový, ale státní zástupce pouze vyloučí z dalšího zpracování dosavadního zpracovatele, tzn. osobu činnou u konkrétního policejního orgánu, konkrétního policistu, a služební funkcionáři příslušného policejního orgánu pak v návaznosti na toto rozhodnutí určí jiného zpracovatele. Státní zástupce postupuje podle tohoto ustanovení zejména v případech, kdy zjistí vážné nedostatky v činnosti dosavadního zpracovatele věci nebo shledá, že taková osoba služebně činná v policejním orgánu nerespektuje jeho pokyn nebo neprovede požadované doplnění dokazováním. Tímto návrhem tak vyšetřovací komise de facto navrhuje, aby státní zástupce neměl možnost dostát své odpovědnosti za zákony a efektivní průběh přípravného řízení trestního.

Já si vzpomínám, že jsem zde, a už nevím v jaké věci, interpeloval pana ministra Chovance ve věci činnosti orgánů činných v trestním řízení a on mě tenkrát noblesně odkázal na pana ministra Pelikána s tím, že je to státní zástupce, který je pánem sporu, je to on, který určuje vlastně směřování. A vy mu teď tu kompetenci vezmete. Naprosto se tím rozhasí stávající systém. A myslím si, že není ministerstvo, není legislativní odbor, který by byl schopen takovému úkolu dostát a zpracovat ho. Tak prosím, mějme to na paměti, až budeme my jako Sněmovna ukládat něco, co uložit nelze. Opravdu reálně čistým zdravým rozumem to uložit nelze.

K bodu IV. písm. b) - novelizace v trestním řádu vypuštěním § 174 odst. 2 písm. c), podle kterého může státní zástupce osobně provést kterýkoli jednotlivý úkon i celé vyšetřování. Tímto postupem státní zástupce může nahradit ve vyšetřování činnost policejního orgánu jak pro jeden úkon, tak úplně, pokud se rozhodne, že provede vyšetřování celé. S návrhem vyšetřovací komise není možné souhlasit, neboť popírá na koncepční úrovni rozdělení rolí mezi státní zástupce a policejní orgán v přípravném řízení trestním. Státní zástupce je osobou finálně odpovědnou za zákonný a efektivní průběh přípravného řízení trestního. Policejní orgán je nadán procesní samostatností, ale ta je logicky limitována právě nadřízenou rolí státního zástupce jako osoby vykonávací dozor nad zákonností přípravného řízení. Je to také státní zástupce, kterému je uložena povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Takže opět vynechávám další tři odstavce, které jsem si stihl ve Wordu překopírovat, nebudu vás tím zdržovat. Ale prosím, mám výrazné výhrady ke kvalitě navrženého textu. Jestliže tady bylo, jestliže jsem byl vyzýván, že máme věřit vyšetřovací komisi, máme věřit profesionalitě, tak vám říkám, že tady jsou limity, kdy jim věřit nemůžeme, kdy se nad nimi musíme samostatně zamyslet v rámci pléna, musíme použít svůj rozum a musíme podle něj hlasovat. Myslím, že to, co nám předložila komise, je nehlasovatelné, chceme-li se zachovat odpovědně jako zákonodárci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Než přejdeme k faktickým poznámkám, tak ještě omluvy. Pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se omlouvá dnes od 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Antonín se omlouvá dnes od 15 hodin ze zdravotních důvodů, pan předseda ústavněprávního výboru a pan poslanec Jeroným Tejc se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Gabal se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne, pan poslanec Petr Adam se omlouvá od 14.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Antonín už je přítomen, takže stahuje svoji omluvu, pan poslanec Martin Plíšek se omlouval mezi 14.30 a 16.30, pan poslanec Michal Kučera se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Okamura se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních dnů, paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes od 16.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne. Tak to byly omluvy.

S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, ten ale není přítomen, takže jeho faktická poznámka propadá. Následuje pan předseda Blažek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Nebojte se právničiny. Já jenom v reakci na pana kolegu Vondráčka. My nejsme ve třetím čtení nějakého zákona. Ta usnesení jenom říkají - Sněmovna si myslí, milá vládo, vyzýváme tě, aby ses zamyslela nad tím, jestli pokud jde o zákonnosti v činnosti olomouckých státních zástupců, postačí to, že byla podána kárná žaloba na náměstka pana JUDr. Ištvana Komára. Toť vše. No, pokud ani tohle nesmíme, tak už nesmíme nic. Jenom chceme po vládě, aby se tím zabývala. A vláda řekne třeba - podle nás to stačí. To je všecko. Ale jinou možnost nemáme, protože za státní zastupitelství odpovídá vláda. Tak komu to máme tedy napsat? To máme napsat do Bruselu nebo kam? No jedině vládě. Jiná možnost neexistuje. A vláda ať si to rozebere, jak myslí. A je pravda, že vláda k tomu má nástroje, ano, ten zákon je dobře koncipovaný, vždy jenom v součinnosti s nejvyšším státním zástupcem. To je v pořádku. Ale vláda třeba dospěje k tomu - nám to stačí. Vy to čtete od konce. Vy tam vidíte ty personálie a už tam vidíte nějaká konkrétní jména. Ale vláda třeba řekne - ne, nám to stačí. Na jejich odpovědnost ale. Já kdybych v té vládě seděl, tak bych si odpovědnost za Olomouc nevzal. Vy si ji klidně vezměte, já vám to přeju.

Pokud jde o další návrhy, které se týkají zákonů, tak tam jde jenom o to, aby vláda něco předložila. Tak vláda nám napíše třeba, že to nejde z těch důvodů, co říkal pan Vondráček. Teď je jedno, já si o tom věcně myslím něco jiného, ale pro boha svatého, to už si nesmíme ani vládu požádat, aby něco zpracovala? Co teda potom můžeme? Toto není třetí čtení zákona. Můžeme vést věcnou diskusi, jestli to má smysl, nebo ne. Ale tahle Sněmovna buď bude mít vůli říct si: my si myslíme, že by se to či ono mělo upravit nebo že by vláda svoji pozornost měla orientovat na vrchní státní zastupitelství a zákonnost v jeho činnosti. To je všechno. Co je na tom tak dramatického, nechápu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, po něm pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat Radkovi Vondráčkovi, že skutečně tu diskusi nasměroval do věcné roviny. A mě jeho slova zaujala z toho pohledu, že skutečně nejsem právník, a já nejsem schopen v této chvíli posoudit, zdali jeho argumenty, které nám tady sdělil, jsou relevantní, nebo ne. Reagoval tady kolega Blažek prostřednictvím pana předsedajícího - taky nejsem schopen relevantně posoudit. To znamená, já bych se chtěl poradit, jak mám dál postupovat, tzn. vznesl bych procedurální návrh. Ještě než ho přednesu, myslím, že nejsme v nějakém časovém presu. To znamená, půl roku proběhlo od sjednocení těch dvou policejních útvarů. Ten útvar pracuje. Bylo tady konstatováno, že tam odešlo pár lidí, ale pracuje. To znamená, v této chvíli si myslím, že nejsme v časovém presu. Takže bych navrhoval, abychom skutečně prodiskutovali, projednali to, co je tady dneska navrhováno.

Z toho titulu navrhuji procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do čtvrtka 23. listopadu 11 hodin. (Z pléna - listopadu?) Února, děkuji. (Smích v plénu.) Tady dneska už byly ty vítězné únory a letos bude sto let VŘSR, tak mně to tak nějak trošku v té hlavě... (Smích.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP