(16.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Všechny tyto trestné činy jsme přijali v rámci projednávání sněmovního tisku 886. A vzhledem k tomu, že v tomto materiálu byla účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, myslím si, a můžete mě případně opravit, ale vidím, paní kolegyně profesorka Válková zde přikyvuje, že tento sněmovní tisk a respektive tyto nové trestné činy už jsou součástí našeho trestního zákoníku.

Pokud bychom tedy diskutovali o návrhu zákona, který předkládá skupina poslanců a o kterém nyní diskutujeme pod sněmovním tiskem číslo 670, měli bychom jistě do jejich materiálu v § 309a pod pojem terorismus zahrnout i nové skutkové podstaty, které už jsou v této době součástí trestního práva České republiky. To není výtka na stranu předkladatelů, protože oni svůj materiál předložili daleko dříve než vláda sněmovní materiál 886, který jsme projednali ve zkráceném řízení. Takže to jenom poznámka, aby v případě, že se rozhodneme s tímto návrhem kolegů poslanců dále pracovat, abychom věděli, jaký je současný stav na poli trestního práva.

Nová skutková podstata, kterou zde kolegové zavádějí do trestního práva, § 365 - odměňování trestného činu. Víte, pokud si přečtete tu skutkovou podstatu, je to jinou formou forma trestní součinnosti a mohli bychom to hledat někde jinde. Ale i tak popis té skutkové podstaty není ideální. Ale s tím bychom se určitě s kolegy a kolegyněmi na ústavněprávním výboru uměli vypořádat a váš zástupce, který je v ústavněprávním výboru, by jistě přispěl k tomu, aby taková právní úprava byla možná. Vy jste to sami deklarovali, že jste si vědomi toho, že vláda využila toho časového prostoru, kdy ten váš materiál, sněmovní tisk 670, zde ležel, a předložila svůj materiál 886, o kterém jsem hovořil, a jste připraveni na takovou diskusi, za což vám samozřejmě je potřeba poděkovat.

Pokud mluvíme o změně ostatních částí, vy hovoříte také o změně zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, kdy do výčtu § 7 chcete vložit právě i slova teroristický útok podle § 311 trestního zákoníku, která by nahrazovala... Pardon, obráceně. Že slova teroristický útok podle § 311 by nově nahrazoval pojem terorismus podle § 309a, který v sobě v podstatě zahrnuje veškeré ty trestné činy, o kterých jsem zde hovořil, a museli bychom to rozšířit zřejmě o ty trestné činy, které už byly přijaty v rámci sněmovního tisku 886.

A přejdu k té třetí části vašeho návrhu a tou je změna trestního řádu, kdy do § 67, důvodu vazby, vkládáte v podstatě nový § 67a, vazba obviněného z terorismu, který by zněl: Obviněný smí být vzat do vazby rovněž tehdy, je-li stíhán pro terorismus a nasvědčují-li dosud zjištěné skutečnosti tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má znaky zločinu a jsou dány důvody podezření, že tento zločin spáchal obviněný. - To zcela popírá trestní řízení, které u nás máme, a to rozhodování soudu jenom proto, že se někdo dopustil trestného činu, který policejní orgán, zpracovatel, chcete-li název, vyšetřovatel kvalifikuje jako některý z trestných činů terorismu nebo jako teroristický trestný čin podle nového pojetí, které je už v současném znění právě v tom materiálu, který jsme schválili v tom 886 podle § 129a. To by asi nebylo správné, protože soud přece nemůže při rozhodování o vzetí do vazby rozhodovat pouze na základě toho, jaký trestní čin nebo zločin byl spáchán, ale také musí posuzovat všechny ostatní věci, které jsou důležité při rozhodování o vzetí obviněného do vazby. U jiných obviněných máme možnost náhrady vazby. Tady bychom asi ani nedávali obviněnému tu možnost, aby nějaká náhrada vazby mohla být uplatněna ve smyslu trestního řádu. I tento materiál, to znamená vazbu obviněného, která by se v podstatě stávala obligatorní, by bylo potřeba nějakým způsobem přepracovat.

Takže vrátím se na začátek k tomu, co v podstatě konstatovala vláda, s tím, že vláda na svém jednání, které bylo víc než před rokem, a to je výsledek naší práce, 13. ledna 2016, vyslovila nesouhlas s tímto sněmovním tiskem číslo 670. Já jako poslanec si proto dovoluji podat návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Válková. Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Já jenom chci doplnit. Kdo z těch, kteří pochybují o tom, co zde bylo řečeno bohužel v neprospěch toho návrhu, by si chtěl ověřit v platném znění, a je to již skutečně součást našeho právního řádu, tak se může podívat do novely trestního zákoníku, která vyšla pod číslem 455/2016 Sb., a kde je právě zmíněný sněmovní tisk 886. A my jsme tam rozšířili několik skutkových podstat a jsou tam některé nové skutkové podstaty, které v podstatě ještě daleko komplexnějším způsobem pokrývají různé formy trestné součinnosti, a samozřejmě ten zmíněný terorismus je tam ošetřen lépe. Tomu korespondují i ty takzvané podpůrné prostředky, které jsou v trestním řádu. Myslím si, že tento návrh je trochu obsolentní. Bylo už zde řečeno, že navrhovatelé za to nemohou, ale to, co jsme nyní schválili, je lepší trestněprávní úprava než ta, která je navrhována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. To je dobře, že se navzájem posloucháme, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. A děkuji za pozornost, vážení členové vlády a vážení kolegové. Dovolte mi také několik poznámek nebo vystoupení k předloženému tisku z návrhu poslanců pana Martina Lanka, Davida Kádnera, Černocha, Olgy Havlové, Jany Hynkové, Karla Fiedlera, Jaroslava Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona proti terorismu.

Myslím si, že se jedná o nesmírně závažné téma, které má v současné době dva podtexty v České republice. Jednak reálnou hrozbu teroristických útoků, tak jak ji zažívají některé země Evropské unie, a nejenom Evropské unie, protože v tomto bychom neměli být asi krátkozrací a měli bychom si uvědomit, že Evropa, Evropská unie není pupkem světa, ale že se tak děje i v jiných zemích, často označovaných jako země třetího světa, a tam teroristické útoky mají mnohdy ještě brutálnější a drastičtější podobu. Tímto říkám, že zaslouží odsouzení rovněž tak jako útoky, které zažila Evropa v nadcházejících letech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP