(12.00 hodin)
(pokračuje Halíková)

Je to sněmovní tisk 793 a sněmovní tisk 707. Ve středu, kdy bylo toto téma na půdě Poslanecké sněmovny rozjednáno, byly tyto tisky zařazeny za sebou, a já jsem tedy předpokládala a chtěla jsem tehdy i navrhnout, abychom rozpravu ke všem těmto sněmovním tiskům vedli souběžně, protože se týkají téhož. Dnes tomu tak není. Takže bych si dovolila upozornit, že pokud tedy propustíme po dnešním prvním čtení tento zákon do čtení druhého a bude, jak je navrženo, přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pak je velký předpoklad, že kolegyně a kolegové poslanci, kteří své návrhy uplatnili ve sněmovních tiscích, o kterých jsem hovořila, to znamená 793 a 707, budou navrhovat k předloženému vládnímu návrhu zákona i své pozměňovací návrhy a budeme tak na půdě Sněmovně o nich jednat dále. Nevím, jestli je tohle úplně nejšťastnější řešení, ale řekla bych, že velice, velice pravděpodobné.

Je přitom pochopitelné, že z hlediska kompenzačního zákona návrh zákona o pohřebnictví předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj. Dovolte mi jenom připomenout, že tento zákon je jeden ze tří, o kterých jste, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, hovořila jako o jednom ze tří zákonů, které budou stěžejní z hlediska práce Ministerstva pro místní rozvoj pro toto volební období. Při uvádění tohoto zákona jste také uvedla, že cílem zákona je především zavést veřejnoprávní kontrolu a sladit zákon z roku 2002 se změnami v oblasti občanskoprávní, zdravotnické, sociálních služeb a v oblasti specializované odborné přípravy na koncesovaného živnosti. Potud v pořádku a jistě souhlas i ve vazbě na to, že poslední věcná novela zákona o pohřebnictví byla přijata před deseti lety a od té doby se mnohé změnilo. Proto jsem očekávala a možná se mnou i další kolegyně a kolegové, že předložený návrh zákona bude poněkud komplexnější, než co máme v této chvíli ve svých poslaneckých lavicích.

Vím, že na půdě Ministerstva pro místní rozvoj proběhla celá řada jednání s těmi, kteří se této problematice v praxi věnují, ať už je to Sdružení pohřebnictví v České republice, Asociace pohřebních služeb, nebo i Unie pohřebních služeb. Musím ale v této souvislosti říci, že zejména Sdružení pohřebnictví v České republice v úzké spolupráci s Asociací pohřebních služeb dlouhodobě jednalo na Ministerstvu pro místní rozvoj a již v prosinci roku 2015 odborná veřejnost zastoupená v těchto dvou asociacích předala ministerstvu návrh novely s přesvědčením, že o jejím obsahu bude dále jednáno a bude součástí předloženého návrhu zákona. V současné době to ale vypadá, že nic z toho, co tito odborníci navrhovali, v předloženém návrhu zákona obsaženo není. Takže se nutně ptám a prosím paní ministryni, aby nám vysvětlila, proč tomu tak je a k čemu vlastně došlo. Byla bych nerada, kdyby tito odborníci z praxe po projednání v Poslanecké sněmovně nabyli dojmu, že ministerstvo jedná pouze s Unií pohřebních služeb a tu další odbornou veřejnost jaksi pominulo.

Ještě si dovolím upozornit na jeden problém a současně se na něj zeptat a požádat paní ministryni, aby Poslanecké sněmovně vysvětlila, jak je to vlastně se zákonnou povinností péče obcí o hřbitovy, které z velké části jsou majetkem obcí, obce se o ně pochopitelně starají, ale jsou i hřbitovy, pietní místa a pohřební místa, která nejsou majetkem obce. A podle některých odborníků máme v České republice založen stav, kdy obce jako územní samosprávné veřejnoprávní korporace mají zákonem uloženo, ano, pečovat o tato místa, která jsou ale často soukromým majetkem. Proto bych očekávala zejména po přijetí zákona č. 428/2012 touto Poslaneckou sněmovnou, připomínám, že se jedná o zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, že projednávaná novela zákona se bude i tímto zabývat, tak abychom neukládali obcím povinnosti, a tím pádem i náklady, které jim podle mého názoru nepřísluší. Stávající zákonná úprava totiž zakládá absurdnost stavu již tím, že umožňuje volným rozhodnutím vlastníka převést povinnost pečovat o věc, tedy hřbitov, na obec, ale přitom si své vlastnictví zachovat a nechat je zušlechťovat z veřejných prostředků, což podle mého názoru není v pořádku. A jestliže byl zákon o pohřebnictví otevřen, pak bych opravdu předpokládala, že všechny tyto nesrovnalosti vyřešíme jedním zákonem.

Proto si tedy dovoluji požádat o vysvětlení a odpovědi na otázky, které jsem položila. Znovu tedy zopakuji, že jsem připravena a předpokládám, že i kolegyně a kolegové poslanci, kteří podali poslanecké návrhy zákona v souvislosti s pohřebnictvím, že je buď uplatníme jako pozměňovací návrhy při projednávání ve druhém čtení a v případě, že bychom nedostali odpovědi na problémy, na které jsem upozornila a o kterých jsem hovořila, pak budu zvažovat, jestli v podrobné rozpravě nenavrhnout vrácení zákona k přepracování.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To byla paní poslankyně Milana Halíková. Než budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Stanislava Grospiče, ještě přečtu omluvu pana poslance Petra Adama od 12 hodin z osobních důvodů. Prosím tedy pana poslance Stanislava Grospiče, připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, přiznám se, že toto téma, jakkoliv je spojeno s lidským životem a nevyhne se nikomu z nás, tak není příliš oblastí, kterou bych se zabýval nebo která by patřila k vysokému předmětu mého zájmu. Nicméně jsem byl v této souvislosti osloven, abych zde upozornil na některé skutečnosti.

Dovolím si v této souvislosti nejprve ocitovat část ze zprávy České obchodní inspekce, kterou provedla ve svém dílčím hodnocení ve druhém čtvrtletí loňského roku, to jest roku 2016, kdy se hned v úvodu hovoří, že pohřebnictví je sice citlivá oblast služeb, ve které by nikdo nepoctivé jednání neočekával, v těchto situacích jsou pozůstalí zasaženi ztrátou blízké osoby a vnímají případné nedodržování poskytovaných služeb zvlášť osobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP