(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo vlády, děkuji. Pan poslanec Zahradník má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Situace, pane premiére, a vidím, že jste si toho vědom, je nová v tom, že povinnost takový speciální zákon připravit je stanovena přímo v novele atomového zákona. Teď už to není jakási libovůle vlády nebo ministerstva snažit se nějak s obcemi vyjít a nějak s nimi naložit, ale je to přímo jeden paragraf novely atomového zákona.

Já jsem měl doplňující otázku ve smyslu, kdy asi odhadujete předložení zákona do Sněmovny. Vyrozuměl jsem tedy, že to bude až určitě po volbách. Tím pádem moje otázka nebude položena. Spíše konstatuji, že považuji tento proces za dlouhý. Bylo by dobře, kdyby ve vztahu k obcím, které cítí určitou nejistotu, byl proces významně urychlen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, počítá se s tím, že ministerstvo by věcný záměr mělo znovu předložit do 30. června příštího roku, to znamená roku 2018, čili už to bude věc příštího volebního období.

Předpokládám tedy, že vláda, která vzejde z parlamentních voleb, by měla převzít tento úkol, který je dlouhodobý, ale pracovní skupina a práce už budou zahájeny v tomto volebním období. To znamená, chci, aby se ty věci rozběhly už v tomhle volebním období. Takto o tom budu jednat i se zástupci obcí a ministrem průmyslu a obchodu.

Chci také zmínit fakt, že když jsem tady mluvil o zúžení, které je zatím plánováno na rok 2020, že by to mělo být zúžení na čtyři lokality, tak podle stávající koncepce se počítá s tím, že konečný výběr dvou lokalit, jedné hlavní a jedné záložní, bude proveden v roce 2025. To znamená, že pokud by se podařilo na začátku nebo v první polovině příštího volebního období schválit zákon, tak potom by vlastně zbývalo šest nebo sedm let ještě do okamžiku, kdy by podle tohoto plánu mělo dojít k finálnímu zúžení výběru těchto lokalit. Čili předpokládám, že potom už by bylo možné postupovat i v režimu tohoto nového zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Tato interpelace končí. Půjdeme k deváté interpelaci, a to je interpelace pana poslance Stanislava Grospiče ve věci závazků České republiky k Severoatlantické alianci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, není to tak dlouho, co jsem vás interpeloval ve věci výkladu článku 43 z hlediska Ústavy České republiky, která dává alternativní možnosti a nepodmiňuje tuto věc jednoznačným nutným souhlasem ani jedné z komor Parlamentu České republiky, byť jim dává rovnocenné postavení, to znamená, že parlamenty se mohou vyjadřovat k otázce účasti spojeneckých vojsk takzvaně v rámci Severoatlantické aliance na území České republiky.

Není to tak dlouho, kdy v říjnu loňského roku vláda rozhodla, aniž o tom informovala, nebo pokud tomu bylo jinak, tak bych rád znal vaši odpověď, o přeletech amerických bezpilotních špionážních letounů Global Hawk nad Českou republikou. V České republice neexistuje žádná legislativa, která by tyto přelety bezpilotních strojů na svém území ošetřovala. Nicméně je zcela jasné, že tyto letouny mohou nést jak zbraně, tak sloužit ke špionážním účelům, a to je jejich hlavní účel.

Ptám se, jestli je záměrem české vlády tedy přispět k eskalaci válečného napětí v Evropě ve vztahu například k Ruské federaci, zda bude žádat o souhlas a bude poskytnuta tato informace a bude projednána i tato smlouva v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, případně v Senátu, a jak daleko je příprava technické dohody se Spojenými státy americkými coby vlastníky těchto letounů, případně Severoatlantickou aliancí, v této věci mezi českou vládou a vládou Spojených států amerických.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda vlády je připraven odpovědět. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato interpelace byla nazvána ve věci závazků České republiky k NATO, což je hodně široká problematika. Já tady k tomu mám určité podklady, které se snaží aktualizovat situaci z hlediska plnění našich závazků vůči NATO, pohříchu tam ale chybí pasáž, která by se týkala amerických bezpilotních letounů ve vztahu k našemu právnímu řádu a naší legislativě.

Takže jestli dovolíte, já bych pojal tuto interpelaci jako podnět, který poskytl pan poslanec k tomu, abych se na tuto problematiku jako předseda vlády podíval, a jsem připraven reagovat, jak to dělám obvykle v podobných případech, písemnou odpovědí na tuto ústní interpelaci. Otázka, která byla položena, to znamená, zdali probíhají příslušná jednání, jestli se v tuto chvíli připravují nějaké právní normy, které by na toto reagovaly, obrátím se na Ministerstvo obrany, nechám se informovat o aktuálním stavu a odpověděl bych panu poslanci konkrétní písemnou formou, protože toto je velmi detailní záležitost, kde si myslím, že musíme být maximálně přesní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec se hlásí k doplňující otázce, respektive replice.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já samozřejmě děkuji, pane předsedo vlády. Plně chápu vaši reakci, nicméně ptal jsem se, že vláda údajně v říjnu loňského roku o této věci rozhodla, tak bych jenom prostě chtěl znát, v jakém stadiu v říjnu loňského roku vláda v této věci rozhodla, zda informace doputovala bezodkladně do Poslanecké sněmovny. A jinak se samozřejmě spokojím s tím, že mi potom poskytnete písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, máte ještě slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych nechtěl, aby vznikl dojem, že vláda chce cokoliv tajit před Poslaneckou sněmovnou. To rozhodně nikdy nebyl náš záměr. Jako poslanec, který byl řadu let v opozici a ne vždycky souhlasil s návrhy, které sem vláda předkládala, si myslím, že Sněmovna má být respektována a má být suverén v klíčových otázkách, které se týkají také bezpečnosti a obrany země. Toto respektuji. Doplním do této odpovědi také informaci o tom, jestli vláda na podzim loňského roku něco takového projednávala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tato interpelace končí. Budeme mít před sebou desátou interpelaci. Je to interpelace paní poslankyně Dany Váhalové ve věci hospodářského růstu a zaměstnanosti. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti připravovaný ve spolupráci se sociálními partnery a projednaný na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody včetně společného zasedání s krajskými tripartitami je správný krok vlády na posílení vlivu sociálních partnerů na realizaci hospodářské politiky. Jde o důležitý dokument, který má posílit sociální dialog a proti jiným strategiím obsahuje přesná opatření pro řešení dané oblasti, indikátory, které se mají splnit, a také termíny, do kterých mají být jednotlivá opatření splněna.

Ráda bych se zeptala na jeho priority pro rok 2017. Česká republika poslední dva roky ekonomicky roste a vykazuje přebytek. Jaká opatření připravuje tedy vláda pro letošní rok, aby ekonomický růst udržela? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Pan předseda vlády je připraven odpovědět. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme skutečně využili nový nástroj, který tady v minulosti nebyl. Nový nástroj vznikl vlastně v rámci tripartitního dialogu, to znamená debaty mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Dohodli jsme se na tom, že budeme pravidelně připravovat pro každý rok mandátu naší vlády akční plán, který shrne klíčová opatření vlády pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Jenom připomínám, že když jsme před třemi lety nastupovali, tak to s růstem a zaměstnaností nevypadalo úplně nejlépe. Po třech letech, kdy to pro nás byla jedna z klíčových priorit, pevně věřím, že se situace alespoň o něco posunula směrem k lepšímu. Máme akční plány, scházíme se nad nimi s odbory, scházíme se nad nimi se zaměstnavateli, pravidelně porada ekonomických ministrů vyhodnocuje, jestli věci, na kterých jsme se dohodli, také plníme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP