(10.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 855/5, který byl doručen 30. listopadu loňského roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 855/6.

Ptám se navrhovatele, pana předsedy vlády, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Ale rozpravu otevřít musím. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Ano, paní poslankyně Jana Černochová se hlásí ve třetím čtení, rozpravu povedeme. Tak, paní poslankyně, máte slovo.

Ještě ale než začnete mluvit, požádám sněmovnu o klid! Vidím tady hloučky a žádám kolegy a kolegyně, aby zaujali místo podle zasedacího pořádku, ukončili debaty, protože jsme ve třetím čtení a po rozpravě, která pravděpodobně bude krátká vzhledem k tomu, že nemám další přihlášené, budeme rozhodovat o velmi důležitém zákoně. Ještě chviličku, paní kolegyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, padne místopředsedo. Já se také pokusím být velmi stručná.

Jak víte, tato norma byla diskutovaná na půdě Poslanecké sněmovny už v minulém volebním období. V tomto volebním období jsme začali hned zkraje. Ten proces je dlouhý, protože je to skutečně velmi zásadní norma. Je to o něčem, co si řada z nás v Poslanecké sněmovně přála, aby tato dvoustupňová kontrola byla v co nejlepší podobě, podobě té, která bude vyvolávat důvěru v naší veřejnosti.

Při minulém jednání, kdy jsme tady projednávali ve druhém čtení pozměňovací návrhy, tak tady ne úplně šťastně bylo řečeno, že v ústavněprávním výboru už se ty věci vypořádaly. Nevypořádaly se, bohužel nemohl reagovat můj kolega Marek Benda, který v ten den, kdy se tato norma projednávala, byl hospitalizován v nemocnici. Já jsem ho informovala o tom, jak to tady proběhlo, a on mě požádal o to, abych tady načetla dneska návrh, abychom vrátili tuto normu do druhého čtení, tak aby se ústavněprávní výbor mohl vypořádat i s těmi věcmi, které byly avizovány, že do této normy přibudou. Ale bohužel vzhledem k tomu, že nemohlo kolega Benda reagovat v prosinci hned a načíst pozměňovací návrhy, tak už prekludovala ta lhůta.

Takže já vás velmi pěkně, kolegyně a kolegové, prosím o to, abyste zvedli ruku pro vrácení této normy do druhého čtení, tak aby bylo možné ještě do této normy zahrnout nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Janě Černochové. Hlásí se pan předseda vlády. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já se domnívám, že tento návrh zákona byl předložen do Poslanecké sněmovny včas. Jsme v tuto chvíli před třetím čtením projednávání návrhu zákona. Domnívám se, že zde existuje ještě do konce volebního období dostatečný časový prostor, abychom tuto normu mohli doprojednat. Myslím si, že cílem není spěchat za každou cenu, ale cílem by mělo být, abychom tuto věc dostatečně uvážili. Jde přece jenom o systémovou změnu. Zavádíme zde poprvé v historii dvoustupňový systém kontroly tajných služeb a já se rozhodně nebráním tomu, aby se diskuse tady na půdě Poslanecké sněmovny o něco prodloužila. Pouze bych chtěl požádat o to, abychom se v rozumné době k tomu návrhu tady ve druhém a ve třetím čtení na plénu Poslanecké sněmovny vrátili, aby tady byla i bezpečná rezerva z hlediska vyjádření stanoviska Senátu a abychom v rámci volebního období splnili velký úkol, který se koneckonců od nás očekává, že tuto reformu schválíme.

Takže souhlasím s tím návrhem, který zde předložila paní poslankyně. Pouze bych chtěl požádat, abychom mysleli na to, že se blíží závěr volebního období, a abychom měli i rezervu na eventuální stanovisko Senátu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Bohuslava Chalupy a potom přihláška paní kolegyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já si myslím, navážu na to, co tady řekli předřečníci, myslím si, že to je rozumný návrh. Opravdu máme dost času na to, abychom tu normu připravili opravdu kvalitně. Takže já se v podstatě přidávám k apelu, zvedněte ruku pro vrácení do druhého čtení. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová ještě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Chtěla bych poděkovat panu premiérovi, zástupcům vládní koalice za jejich vstřícnost, protože jsme ve shodě všichni v tom smyslu, že tato norma je normou, která by měla být hlasována nikoli silou koaličních hlasů, ale silou co největšího množství poslanců a poslankyň této Sněmovny. Protože je to skutečně norma, která by měla být nadčasová a neměla by být poplatná tomu, kdo zrovna je u moci, kdo je v pozici nebo v opozici. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Máme před sebou procedurální hlasování, a to o vrácení předloženého návrhu do druhého čtení. Rozhodneme v následujícím hlasování. Já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Posečkám, než se ustálí počet přihlášených. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování 167 a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 148 pro 144 proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji tedy předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 215 s tím, že máme před sebou projednání znovu ve druhém čtení.

 

Dalším bodem naší schůze je bod číslo 216, ale předtím se ještě hlásí předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si požádat o přestávku na poradu klubu v délce deseti minut. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, sejdeme se v 10.38, abych nebyl kritizován, že vám ubírám minuty.

 

(Jednání přerušeno v 10.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP