(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si zde chce vzít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh přikázání výborům. Zahraniční a ...

 

Poslanec Václav Zemek: Já jsem navrhoval právě ten zdravotní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zdravotní, děkuji. Je zde ještě jiný návrh na přikázání? Nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých výborech samostatně. Eviduji žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti nikdo.Tento návrh byl přijat.

 

Dále dám hlasovat a zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 71, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a zdravotnímu výboru. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi.

 

Otevírám další bod a tím je

200.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem
na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016
/sněmovní tisk 988/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobré poledne, pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Jak bylo už sděleno, předkládám vám k projednání dohodu o partnerství mezi Novým Zélandem a Evropskou unií. Důvod je ten, že vztahy mezi Evropskou unií a Novým Zélandem jsou poměrně stále intenzivnější a ta dynamika roste. Myslím si, že Nový Zéland je nám poměrně velmi blízkou zemí, myslím z hlediska pohledů a zájmů na mezinárodním prostředí. My v něm máme podle mě dobrého partnera. Pro Evropskou unii představuje sice menší trh, nicméně když vezmeme obchod mezi Českou republikou a Novým Zélandem, tak ten činí 3 miliardy korun ročně, což zas není tak úplně malá suma. Abyste věděli, že mezi Českou republikou a Novým Zélandem máme velmi dobré vztahy, tak vám připomenu, že jsme schválili pracovní prázdniny pro Čechy mladé a Novozélanďany mladé. V současné době pobývá na Novém Zélandu tak 1 200 mladých Čechů, tedy Moravanů a Slezanů. Takže jenom abyste měli představu, že je to poměrně pro nás a naše občany velmi zajímavá země a třeba těch pracovních prázdnin opravdu využívá velké množství mladých lidí v České republice. Takže pro nás ty vztahy jsou docela zajímavé a rozvíjejí se také velmi slušně. Nový Zéland v jisté chvíli požádal Evropskou unii, že má zájem o právně závazný vztah, a na to Evropská unie reagovala právě tím, že bychom tedy mohli uzavřít tuto rámcovou dohodu. A to je tedy ta, kterou tady dnes máte.

To znamená, kdybych to měl shrnout, je to důležitý partner obchodně, je to partner významný v asijsko-pacifickém regionu. Pro Nový Zéland je Evropská unie důležitá, po Číně a Austrálii je to třetí nejvýznamnější partner Nového Zélandu - Evropská unie jako celek. Takže já si myslím, že důvody, proč to podpořit, jsou nasnadě.

Jenom připomenu, je to smíšená smlouva. To znamená, Evropská unie ji musí sjednat společně s členskými státy, protože nemá Unie výlučnou pravomoc ke sjednání celého obsahu dohody. Některé věci zůstávají v kompetenci jednotlivých států a Evropská unie pak může tu dohodu realizovat jenom v té oblasti, která jí patří. To je obsah toho výrazu smíšená smlouva. Některé věci jsou na úrovni členských států, proto některé věci bez našeho potvrzení nemohou vejít v platnost, samozřejmě.

Myslím si, že tahle dohoda je v zájmu České republiky, není ve sporu s žádnými našimi ustanoveními a nemá dopad na státní rozpočet, takže já ji mohu Sněmovně vřele doporučit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Pan ministr to přednesl celkem vyčerpávajícím způsobem, já bych se dotkl některých detailů v navrhované dohodě. Pouze bych zde zmínil některé oblasti, kterých se ta dohoda týká: jednak tedy politický dialog, jednak spolupráce v zahraniční politice a bezpečnostních otázkách, spolupráce v boji proti terorismu, akceptace a zdůrazňování důležitosti působnosti Mezinárodního trestního soudu, boj proti šíření zbraní hromadného ničení, spolupráce při humanitární pomoci, spolupráce v hospodářské oblasti včetně podpory investic, boj proti kyberkriminalitě, financování terorismu a praní špinavých peněz, spolupráce v oblasti azylové a migrační politiky, spolupráce v oblasti výzkumu, inovací a informační společnosti. A pouze bych na závěr zmínil, že vztahy mezi Evropskou unií a Novým Zélandem by měl řídit vlastně společný výbor, což je ten institucionální rámec, který vlastně by byl touto dohodou zaveden. Takže myslím si, že to je velmi přínosné.

Navrhuji přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment nevidím žádnou přihlášku, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova - ani pan zpravodaj, ani pan ministr. Dobře.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zda má někdo ještě jiný návrh k přikázání. Nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve přečtu návrh. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání v zahraničním výboru.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP