(12.00 hodin)
(pokračuje Šrámek)

My jsme za minulý rok měli 39 kontrol za rok. To máte každý týden kontrolu. Kdežto toto se u velkých výrobců příliš neděje. I když ne u velkých výrobců, ale ti, kteří k nám potraviny dovážejí, tak v těch vlastních zemích těmto kontrolám vystaveni nejsou. Jsou velmi podporováni, například polští výrobci, francouzští a němečtí výrobci, rakouští výrobci, jsou velmi podporováni místními, místní administrativou a i místními vlastně kontrolními a vůbec místními politiky a to se bohužel u nás neděje. Počet prvovýrobců a zpracovatelů velmi poklesl, skoro na třetinu, ale počet pracovníků v kontrolní správě se nezměnil. Takže vy dneska máte v podstatě třikrát více kontrolorů na dané výrobce. Čelíte třikrát vyšším kontrolám, než byly dříve. A to si myslím, toto bych chtěl vyzvat - my v poslední době to s panem ministrem řešíme. Chtěl bych poprosit, aby toto se opravdu řešilo, protože ti malí a střední výrobci jsou opravdu vystaveni nadměrné kontrole naprosto nesmyslných opatření. Opravdu ve stylu Franze Kafky. Když si přečtete Kafku, tak tam pochopíte, proč to v českých zemích tak funguje.

Ale ještě jednou bych chtěl pochválit - pan ministr se opravdu snaží podpořit malé a střední zpracovatele, ale kontrolní orgány pořád jedou skoro ve stylu starého socialistického zřízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. A nejdříve na mého předřečníka prostřednictvím předsedajícího. Zeptejte se Asociace soukromého zemědělství, co si myslí o podpoře malého a středního sektoru v oblasti zemědělství, a zjistíte, že tam žádné velké pochvaly nejsou.

Ale ještě jsem zapomněl na jednu věc a to se týká toho vzniku nového marketingového fondu a zavádění povinných odvodů do jakéhosi fondu, kde dvacet lidí nebo dvacet členů komise má potom rozhodovat o tom, jak se rozdělí peníze všech, kteří produkují brambory, mléko, maso atd. Všechno, co jsem tady četl. Ten rozdíl mezi plánem, aspoň tedy jak já jsem se to dozvěděl, je významně v tom, že u Vinařského fondu ten odvod není povinný, ale u toho plánovaného marketingového fondu Ministerstva zemědělství je odvod povinný. Já myslím, že je významný rozdíl, o kterém bychom měli už teď přemýšlet, jestli to je takhle správně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho... Pan ministr se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Protože pan poslanec Bendl tady hovořil o tom, ať se zeptáme Asociace soukromého zemědělství o podpoře malých a středních farmářů v České republice, tak já bych tady chtěl říct jen pár čísel.

Za období 2007 až 2013, kdy z toho šest let byli ministři v barvách ODS, tak se pro malé farmáře v projektech do jednoho milionu korun vyplatilo 240 milionů. Za dva roky, za dvě kola výzvy této koalice, se malým farmářům zazávazkovalo a bude vyplacena částka přes 1 miliardu korun. Takže to jsou čísla sedm let - 240 milionů korun, dva roky - 1 miliarda. Z toho v posledním kole, třetím, malí zemědělci, kteří žádali na projekty do živočišné výroby, byli uspokojeni ze sta procent. Každý, kdo si podal z malých zemědělců, dostal sto procent. Takovéto uspokojení kromě zemědělců zpracovatelů už v tom třetím kole neměl vůbec nikdo.

To je moje reálná odpověď v řeči čísel, jestli děláme pro malé zemědělce dost, nebo neděláme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Těmi čísly se dá různě žonglovat. A buď je sklenice poloprázdná, nebo poloplná. A je možné vždycky vytrhnout něco z kontextu a říct podívejte se, to absolutní číslo je takové. To bychom k tomu museli dát ta čísla, která jdou na podpory ostatních. A o tom, jak se znevýhodňují na trhu malí a střední, co všechno za byrokracii po nich chceme, to tady koneckonců padlo od předřečníka z vládních poslanců, že zkrátka jestli něco tíží malé a střední, tak to není přemíra dotací. To je spíše trápí veškerá administrativa, která je spojená s produkcí. Tam jim bráníme v tom, aby mohli být konkurenceschopní. Oni to - a myslím jen slepí nevidí, že zkrátka ti větší mají výhodu na trhu. A není to o míře dotací, jestli dostali o milion více, anebo méně. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se tedy, zda ještě někdo další se hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím.

Pane zpravodaji, odkážete nás na usnesení výboru, abychom měli možnost o něm hlasovat?

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Já jen připomenu, že zemědělský výbor Poslanecké sněmovny přijal 142. usnesení na 37. schůzi 15. prosince, doporučil Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu SZIF na rok 2017, sněmovní tisk 986, schválit bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování, a poté dám hlasovat.

 

Ještě jednou přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, a to je: "Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu SZIF na rok 2017 schvaluje

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 68. Přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Otevírám první bod z bloku smluv a tím je

198.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině,
přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016
/sněmovní tisk 967/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je stále hlučno.)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě než budete pokračovat ve své řeči, omlouvám se, že vás přerušuji - ale kolegyně a kolegové, jestliže máte něco důležitého, o čem potřebujete diskutovat, jděte do předsálí. Tedy ještě jednou, žádám vás o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za váš pokus udělat mi prostor pro úmluvu o krajině. Já chápu, že to není tak, řekněme, šťavnaté téma jako předcházející bod, ale proto se budu snažit být maximálně stručný.

Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, byl přijat výborem zástupců ministrů Rady Evropy za účelem otevření Evropské úmluvy o krajině mimoevropským státům. Obsahově se tedy jedná o změnu stávající úmluvy, byť prováděnou formou samostatného protokolu. Co je cílem úmluvy. Podpořit ochranu, péči a plánování v krajině a organizovat také mezinárodní spolupráci v této oblasti.

Úmluva je založena na společném zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny. Protokol je tak výsledkem dlouhodobého záměru řídicího výboru Rady Evropy otevřít Evropskou úmluvu o krajině také mimoevropským zemím a poskytnout jí tak globální smlouvu pro otázky týkající se krajiny. Obsahem samotného protokolu je pouze změna článků úmluvy, ve kterých je obsažen odkaz na současný výhradně evropský rozměr úmluvy, a dále také změna samotného názvu úmluvy na úmluvu Rady Evropy o krajině. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP