(11.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, tak ji končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou a v té prosím pana zpravodaje, zda by nás seznámil s usnesením, nebo na něj alespoň odkázal. Prosím.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak bylo avizováno, usnesení číslo 195 výboru veřejné správy a regionálního rozvoje - výbor schvaluje předložený návrh a doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu a roční účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015 projednat a schválit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, nicméně text usnesení, o kterém budeme hlasovat, by tedy zněl, že Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu a roční účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2015. To je tedy návrh usnesení.

Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, takže ji končím. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Ještě zavolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 67. Přihlášeno je 123, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem

269.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017
/sněmovní tisk 986/

Prosím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, předložený materiál návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 byl zpracován na základě § 6c zákona 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 respektuje v souladu s ustanovením § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství pro Státní zemědělský intervenční fond na rok 2017 ve výši 37 miliard 230 milionů 918 tisíc korun. Z toho na společnou zemědělskou politiku je vyčleněno 35 miliard 290 milionů 918 tisíc korun, na marketingovou činnost 170 milionů a na správní výdaje 1 miliarda 770 milionů korun.

Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z přidělených dotací z kapitoly Ministerstva zemědělství pro Státní zemědělský intervenční fond oznámených správcem kapitoly dne 25. července 2016 a dne 18. srpna 2016. Základní příjmy v návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 představují právě zmíněné dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství v celkové výši 37 miliard 230 milionů 918 tisíc korun, z toho dotace ze státního rozpočtu je ve výši 6 miliard 538 milionů 958 tisíc korun a dotace z rozpočtu Evropské unie je 30 miliard 691 milionů 960 tisíc korun.

Přidělené dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2017 na přímé platby Programu rozvoje venkova včetně horizontálního plánu rozvoje venkova a marketingovou činnost plně nepokrývají předpokládané výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu v roce 2017. Chybějí finanční prostředky na přímé platby, přechodnou vnitrostátní podporu, Program rozvoje venkova včetně horizontálního plánu rozvoje venkova a budou kryty z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a na marketingovou činnost budou kryty ze zůstatku finančních prostředků z roku 2016 a budou do rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu též zahrnuty v rámci jeho první změny.

Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017, činí celkem 544 milionů 599 tisíc korun, z toho finanční dávka z výroby cukru, včetně podílu na dávkách cukru, je 145 milionů 54 tisíc korun, tržby z prodeje ve výši 382 milionů 985 tisíc korun, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova jsou ve výši 16 milionů 500 tisíc korun a ostatní příjmy z vlastních činností, za pronájem kanceláří, vybavení apod. je 60 tisíc korun.

Předpokládané intervenční nákupy v roce 2017 ve výši 245 milionů 800 tisíc korun budou financovány zápůjčkou Ministerstva zemědělství.

Na zabezpečení společné zemědělské politiky připadají finanční prostředky ve výši 36 miliard 40 milionů 581 tisíc korun, z toho na přímé platby je 23 miliard 188 milionů korun, Program rozvoje venkova včetně horizontálního plánu rozvoje venkova je ve výši 11 miliard 400 milionů korun a opatření společné organizace trhu jsou ve výši 1 miliardy 452 milionů 581 tisíc korun.

V roce 2017 předpokládá Státní zemědělský intervenční fond správní výdaje ve výši 1 miliardy 810 milionů 736 tisíc korun. Tady bych chtěl podotknout, že v loňském roce tato částka byla nižší, ale byla potom v rámci rozpočtové změny kryta z nespotřebovaných nároků předchozích let. A pokud jde o správní výdaje, tak Státní zemědělský intervenční fond České republiky patří zhruba do osmi nejlepších fondů v rámci Evropské unie v poměru celková administrovaná částka a celkové náklady na správní výdaje. Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na tyto výdaje dotaci ve výši 1 miliardy 770 milionů korun. Tyto finanční prostředky navýšené o podíl na dávkách cukru, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova a příjmy z vlastní činnosti umožňují plně správní výdaje pokrýt.

Výdaje na marketingovou činnost předpokládá Státní zemědělský intervenční fond ve výši 250 milionů korun. Tyto výdaje jsou pokryty objemem finančních prostředků pouze ve výši 170 milionů korun, rozdíl ve výši 80 milionů korun bude pokryt ze zůstatku finančních prostředků z roku 2016 a bude do rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu zahrnut v rámci jeho první změny.

Celkové zdroje a jejich užití v roce 2017 představují finanční prostředky ve výši 38 miliard 21 milionů 317 tisíc korun a plně respektují výdajový rámec stanovený metodikou sestavování státního rozpočtu na rok 2017 včetně salda.

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 byl dne 23. listopadu 2016 schválen vládou České republiky. Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.

Děkuji za podporu a za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Usnesení zemědělského výboru vám bylo doručeno jako tisk 986/1 a prosím, aby se za omluveného zpravodaje pana poslance Velebného ujal slova pan poslanec Kováčik, který nás bude informovat o jednání výboru a také přednese návrh usnesení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký den a dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením, a to 142. usnesením, zemědělského výboru z 37. schůze ze dne 15. prosince 2016 k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017, sněmovní tisk 986.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodních slovech náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestiána, zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017, sněmovní tisk 986, schválit bez připomínek;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Je tady přihláška pana poslance Bendla a pana poslance Pavery. Pan poslanec Bendl dává přednost panu poslanci Paverovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP