(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo. To je ale velmi nelogické, protože pan premiér tady nebyl, je to interpelace písemná na premiéra. A já si nemyslím, že je možné, aby na žádnou z těch věcí, byť mohu s řadou věcí souhlasit, nesouhlasit, pan premiér neměl šanci odpovědět. Nerozumím tomu, proč když děláme vždycky při nepřítomnosti interpelovaného ministra přerušení do dalšího čtvrtka, proč by tentokrát to mělo být jinak.

V tomto ohledu trvám na tom, že jednací řád umožňuje tuto interpelaci dál projednávat, a jsem přesvědčen, že tím, že uplyne jedenáctá hodina, interpelace skončena nebyla a že ji budeme projednávat v příštím termínu písemných interpelací. Je jedenáctá hodina a ta interpelace je bez ukončení této interpelace přerušena.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, je 11 hodin, to znamená, končí čas na písemné interpelace, a tím je tato interpelace přerušena, a já tedy končím tento bod a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Berdychová z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Pilný také z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Volčík mezi 14.30 a 18. hodinou z důvodu návštěvy lékaře a paní poslankyně Zelienková se omlouvá z důvodu nemoci. Tolik tedy omluvy.

S přednostním právem pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já vám jenom chci avizovat, abyste si případně upravili svůj program zítra, že ráno v 9 hodin požádám o přestávku na jednání klubu TOP 09 na 35 minut, to znamená do 9.35 hodin, tak abyste to věděli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže Sněmovna zítra začne jednat v 9 hodin 35 minut. Dále pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím načíst jednu změnu týkající se zítřejšího dne, a to abychom po pevně zařazených bodech zařadili ještě třetí čtení sněmovního tisku 873, což je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, a druhá změna, abychom vyřadili z pořadu schůze bod 203, sněmovní tisk 715.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále k pořadu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozhodneme o návrhu pana předsedy Sklenáka. Ten si přeje na zítřek po pevně zařazených bodech, to znamená jako sedmý bod zařadit třetí čtení tisku 873.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 63, přihlášeno je 125, pro 72, proti 3. Návrh byl přijat.

 

A druhý návrh je vyřadit z pořadu schůze bod 203, tisk 715. (Nesouhlasné výkřiky a šum z pléna.) Aha, tam došlo k přečíslování, takže je to bod 215, tisk 715. Takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. (Nesouhlasný šum a výkřiky z pléna.) Bod 212. Kdo je proti?

Tak dobrá, já to hlasování prohlásím za zmatečné, protože kolegové zprava se dotazují na to, jaký je to bod. Takže toto hlasování prohlašuji za zmatečné a prosím pana předsedu Sklenáka, aby ten bod okomentoval.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, já se omlouvám, že jsem to nespecifikoval. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Je to bod, který je pevně zařazen v tuto chvíli na zítřek jako třetí čtení, a je to po dohodě řekl bych napříč Sněmovnou, že bychom nechtěli zítra o něm hlasovat ještě, proto ho navrhuji vyřadit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, stačí takto vysvětlení? (Nesouhlasný šum.) Tak ještě pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, hezký dobrý den přeji. Jako napříč Sněmovnou může být ledacos, ale v tom případě byl vynechán tamhle ten náš byť veliký, ale přece jenom roh, protože tam tedy napříč Sněmovnou nejsme, s námi to nikdo nekonzultoval. Děkuji. (Hlas z pravé části jednací síně: S námi také ne. Smích v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, ale já mám pocit, že musíme rozhodnout hlasováním, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s vyřazením bodu 212, sněmovní tisk 715. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 65, přihlášeno je 135, pro 87, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kailová hlasuje s kartou číslo 54.

 

Mám za to, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které padly. Je tomu tak a v tom případě už nám nic nebrání otevřít bod

256.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu
přihlašování se k ústním interpelacím prostřednictvím
elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny
/sněmovní dokument 5389/

Prosím pana místopředsedu Filipa. (Probíhá výměna předsedajících.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, já v tuto chvíli požádám předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Budeme tedy rozhodovat o nové možnosti, která je navíc. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Ta věc je velmi jednoduchá a myslím si, že je jasná i z názvu tohoto bodu. Stálá komise pro práci Kanceláře Sněmovny uložila Kanceláři připravit aplikaci pro elektronické přihlašování se k ústním interpelacím. (Šum a hluk v jednací síni.) Odbor informatiky tuto záležitost technicky připravil. Nicméně je to úprava, která těsně souvisí s jednacím řádem Sněmovny, a máme za to, že by bylo vhodné ji upravit usnesením Sněmovny podle § 1 odst. 2 jednacího řádu, a organizační výbor 30. listopadu loňského roku přijal usnesení 340, které je k dispozici jako sněmovní dokument 5389.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Janu Hamáčkovi za úvodní slovo. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Myslím, že není potřeba žádné další závěrečné slovo.

Přistoupíme k rozpravě podrobné a pan předseda Hamáček uvede tedy usnesení, které bychom hlasovali. A prosím sněmovnu o klid, abychom všichni rozuměli tomu, jakým způsobem bude rozšířena možnost přihlášení k interpelacím. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna podle § 1 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví:

1. Poslanci se přihlašují k podání ústní interpelace písemně u předsedy Sněmovny, a to buď v listinné podobě, anebo prostřednictvím elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny.

2. Poslanci se přihlašují k podání ústní interpelace prostřednictvím elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny tak, že do tohoto systému vloží elektronicky v určené části svoji přihlášku.

3. Přihláška učiněná prostřednictvím elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny musí obsahovat tyto údaje: zda je interpelace určena předsedovi vlády nebo jinému členu vlády, téma předložené interpelace, a předkládá-li poslanec více interpelací, označí jejich pořadí.

4. Přihlášky obsažené v elektronickém informačním systému Poslanecké sněmovny jsou neveřejné, podanou přihlášku k ústní interpelaci může poslanec upravovat nebo vzít zpět do konce termínu pro jejich podávání.

5. Po uplynutí termínu pro podávání ústních interpelací budou všechny přihlášky podané prostřednictvím elektronického informačního systému Poslanecké sněmovny sloučeny s přihláškami podanými v listinné podobě a pořadí přihlášených poslanců se určí losem podle § 111 odst. 2 a 3 zákona číslo 90/1995 Sb.

Tolik návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh usnesení k této věci? Mohu tedy uzavřít podrobnou rozpravu? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Předám řízení panu předsedovi a můžeme přistoupit k hlasování. (Výměna předsedajících.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení zazněl v podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 66, přihlášeno je 140, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím končím projednávání bodu 256. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP