(15.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Zmíněná evropská směrnice musí být v souladu s právem Evropské unie zapracována do našeho právního řádu ve lhůtě do 9. května roku 2018. Česká republika tedy potřebuje zavést všechna potřebná opatření, která povedou ke zlepšení její připravenosti na řešení kyberneticky bezpečnostních incidentů, na posílení spolupráce s dalšími státy EU. Vláda navrhuje účinnost zákona od prvního dne druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a předpokládám, že vzhledem k rychlému termínu předložení by účinnost zákona měla nastat v této předpokládané transpoziční lhůtě.

Chci poděkovat za podporu tohoto návrhu zákona v prvém čtení a chci požádat o jeho přikázání do výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi a prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Romana Váňu, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, v tomto prvém čtení začneme projednávat novelu zákona o kybernetické bezpečnosti a další související zákony, které nám zde předkládá předseda vlády ČR. Návrh doplňuje stávající legislativu, jejímž pilířem je právě zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten jsme schválili v roce 2014. Chtěl bych připomenout, že jsme byli jedni z prvních na světě, kteří takovýto zákon přijali, a zařadili jsme se tak mezi lídry v informační bezpečnosti.

V roce 2015 vláda schválila Národní strategii kybernetické bezpečnosti a postupně je naplňován také její akční plán. Nynější novela uvede v soulad naši národní legislativu se směrnicí o informační a síťové bezpečnosti, kterou přijal Evropský parlament a Rada Evropy (!?) následně tedy až po nás.

Návrh rozšiřuje působnost stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb i správce a provozovatele informačních systémů ve významných odvětvích infrastruktury. Cílem je zlepšit připravenost státu na hrozbu kybernetických útoků.

Zákon počítá také s možností dobrovolného zapojení do systému národní kybernetické bezpečnosti i pro subjekty mimo okruh stanovených orgánů a osob. Zkušenosti z posledních let ukazují, že spolupráce s národními dohledovými pracovišti přináší podnikatelským subjektům i akademickému nebo neziskovému sektoru vysoce pozitivní efekty a že zájem o tuto spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti díky metodickému působení národního dohledového pracoviště mohou vlastní infrastrukturu daleko účinněji bránit před kybernetickými bezpečnostními incidenty.

Dovolil bych si doporučit tento zákon do přikázání výboru a do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi jenom několik slov k tomuto zákonu o kybernetické bezpečnosti. Mám dojem, že to trošičku souvisí i s informačními systémy veřejné správy. Proto navrhnu přikázat tento výbor výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Už jsem to konzultoval s paní předsedkyní podvýboru pro eGovernment. Zajímaly by nás totiž určité věci, jakým způsobem to bude provázáno. Protože říkám, nějakým způsobem to navazuje. My budeme zavádět elektronizaci státní správy pomocí elektronických občanských průkazů, které budeme projednávat příští týden. Rádi bychom věděli, jakým způsobem tam bude zasahovat tato kybernetická bezpečnost, protože v době sítí je opravdu nutné - nutné - zavést tuto kybernetickou bezpečnost na vysokou úroveň, protože po sítích se šíří různé věci, ať je to xenofobie nebo nějakým způsobem dneska hodně citovaný Islámský stát a jeho teorie. Takže to je opravdu nutné monitorovat. S tím nemám problém. Otázkou je, jakým způsobem to bude hodně doléhat na naší elektronizaci státní správy, protože data budou rovněž kolovat po síti. Nás potom na výboru by zajímaly různé aspekty, jakými způsoby to bude propojeno, protože se jedná o transpozici (směrnice) Evropského parlamentu.

Takže to by bylo ode mne asi ve stručnosti všechno. V rozpravě se ještě jednou třeba přihlásím. Ale už dopředu avizuji, že navrhnu tento tisk přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost, jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 43. Přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přikázaný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázaný výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan kolega Klán navrhl přikázat dalšímu výboru - výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Laudát má ještě návrh. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že se záležitostmi kybernetické bezpečnosti zabývá vedle výboru pro bezpečnost i výbor pro obranu, a to z hlediska i rozpočtových nároků, které budou vznikat i z hlediska nějakých kontrolních mechanismů, doporučuji prosím, abychom se tímto návrhem zákona zabývali i na výboru pro obranu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi bych vás požádal o to, abyste podpořili, aby tento zákon šel do hospodářského výboru. Věcně, tematicky on patří do bezpečnosti jak vnitřní, tak vnější. Ale patří hodně moc do hospodářství. Byl bych rád, aby se už rozvinula debata o tom, kdo bude a jak redefinovat např. kritickou infrastrukturu, protože dneska bezpečnost sítí se týká veřejného sektoru, privátního sektoru. Oba tyto směry činnosti společnosti budou sdíleny na společných sítích, na cloudových strukturách apod. Tudíž moc prosím. Je to velmi racionální, abyste to poslali i do hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Jestliže někdo nemá jiný návrh na přikázání, budeme hlasovat o návrzích postupně.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 44. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Dále je tu návrh na přikázání výboru pro obranu, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro obranu? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45. Přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem je návrh pana poslance Laudáta na přikázání hospodářskému výboru, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 117, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že garančním výborem tohoto zákona byl přikázán výbor pro bezpečnost a dále jsme návrh přikázali výboru pro veřejnou správu, výboru pro obranu a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP