Pátek 13. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně tak prosím i zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pana poslance Hegera. A chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v sněmovním tisku 810/2. Ten byl doručen 6. prosince 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 810/3.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi rychle. Vzhledem k tomu, že předložený návrh byl v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, tak bych jenom opětovně zdůraznil, že cílem zajištění transpozice unijních směrnic 2015/565 a 2015/566, které upravují postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Za tím účelem se zejména doplňují postupy nutné k zavedení jednotných pravidel v rámci EU pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupu pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovení programu schvalování inspekcí odrážejících ověřovací proces, který byl zaveden pro činnost související s tkáněmi a buňkami, které jsou prováděny v Unii. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

Vzhledem k tomu, že termín pro implementaci obou směrnic uplynul 29. října, je potřebné, aby byl návrh přijat co nejdříve.

V rámci druhého čtení byl načten pouze jeden pozměňovací návrh obsahující několik drobných oprav legislativně technického charakteru, který Ministerstvo zdravotnictví podporuje.

Dámy a pánové, děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. A pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu také končím. Zeptám se na závěrečná slova nejprve pana ministra. Přeje si závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, předložený návrh prošel vládou v dubnu loňského roku. Prošel prvním a druhým čtením. Garančním výborem byl výbor pro zdravotnictví, který přijal na svém zasedání ze dne 14. prosince následující doporučení. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: legislativně technické úpravy podané v rozpravě třetího čtení. Ty nebyly podány. Zbývá pozměňovací návrh, který jsem přijal já. Je to pozměňovací návrh, který obsahuje legislativně technické úpravy, které byly vypracovány po dohodě legislativního odboru Poslanecké sněmovny a legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví. Obsahuje jenom technické změny a nijak nemění věcnou náplň zákona. Je to tedy jediný pozměňovací návrh, se kterým souhlasil garanční výbor. A poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy k proceduře.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji jak za závěrečné slovo, tak i za návrh procedury. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k navržené proceduře, která je skutečně jednoduchá. Ale přece jenom o ní nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 92, ve kterém je přihlášeno 159, pro 135, proti nikdo. S návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, o pozměňovací návrh. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Leoš Heger: Navrhuji, abychom hlasovali o jediném pozměňovacím návrhu, kterého jsem se ujal já. Garanční výbor souhlasí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výbor tedy také souhlasí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 93. Přihlášeno je 159, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní nám zbývá hlasovat o celém návrhu zákona. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.)

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 810, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra o stanovisko? (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Za garanční výbor souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 94. Přihlášeno je 159, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat schváleným pořadem schůze, a to bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP