(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké odpoledne, jak jsem avizoval, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 5054 a také k pozměňovacímu návrhu pana kolegy poslance Váchy 5205. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Vondráčka. Připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Od chvíle, kdy jsem se hlásil do podrobné rozpravy, už uplynul nějaký čas. Já jsem se tenkrát hlásil trošku z jiných důvodů než teď. V každém případě došlo k dalším jednáním, jak už tady avizoval ve svém příspěvku pan kolega Kolovratník. Snažili jsme se najít nějaký kompromis.

Mám tady v systému zapsaný návrh 4821, k tomu se již hlásit nebudu, raději to uvádím na protokol.

Můj pozměňovací návrh, který je veden v systému pod č. 4814, by snad měl být součástí komplexního pozměňovacího návrhu, jak vznikl na půdě školského výboru. Já jej z opatrnosti načítám pod tímto číslem, když tak si s ním poradíme v hlasovací proceduře, protože by případně nebyl hlasovatelný.

V každém případě se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu 5206, který obsahuje určitý kompromis, co se týče tvorby sazebníku kolektivních správců. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kolovratníka. Připraví se pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem do systému podal tři pozměňovací návrhy, ale každý z nich se skládá z několika částí. Byl jsem požádán kolegyněmi z legislativy, abych pro jistotu do stenoprotokolu načetl číselně všechny, protože pak budu žádat, aby o nich v proceduře bylo hlasováno samostatně. Takže se omlouvám, ale teď řeknu několik čísel pro záznam.

Přihlašuji se tedy k pozměňovacímu návrhu pod č. 5193, který obsahuje čtyři samostatné části, a ty jsou v systému pod názvy souborů: 10654-14923 až 10654-14926. Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu 5194, ten se skládá ze dvou částí, 10655-14927 až 10655-14928. A konečně se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5195 a ten má osm samostatných částí pod čísly souborů 10656-14929 až 10656-14936.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Seďu. Připraví se pan poslanec Vácha.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu k tisku 724 uvedenému ve sněmovním dokumentu 5211. Stručné odůvodnění návrhu je uvedeno v tomto dokumentu. Nicméně bych chtěl upozornit, že podobný pozměňovací návrh je součástí senátního návrhu zákona, který je uveden ve sněmovním tisku 694/0 a který nám byl doručen již 13. ledna 2016. Jak je zvykem, asi na něj zřejmě nedojde, takže jsem si osvojil tento pozměňovací návrh. Je to obdobný návrh, který se týká § 98c, povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv, konkrétně odstavec 5.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Váchu. Po něm pan poslanec Krákora.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 4946 a k pozměňovacímu návrhu 5208. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Krákora a po něm paní poslankyně Fischerová.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu č. 5178, který se týká sazby odměn za provozování rozhlasového nebo televizního vysílání poskytovatelem zdravotních služeb, to znamená třeba v lázních, nejvýše 20 % v nejnižší sazbě odměny stanovené sazebníkem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Fischerovou. Po ní pan poslanec Jandák.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Také děkuji. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod č. 5177.

Prosím pro stenozáznam. Potřebuji zde ještě načíst pod bodem d) jedno slovíčko navíc, týká se to dobrovolných svazků obcí. Text písmene d) bude "v prostorách archivů státních úřadů, úřadů územích samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v závislosti na počtu přístrojů určených ke zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý přístroj činí 10 korun měsíčně".

Ještě chci říci, že tento pozměňovací návrh má plnou podporu Svazu měst a obcí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Jandáka. Po něm pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dobrý večer, pane předsedo, dobrý večer, dámy a pánové, budu velmi stručný. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu č. 4517, který jsem vám i s odůvodněním poslal do systému. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Koníčka. Po něm pan poslanec Rais.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, chtěl bych se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy v systému pod č. 5202. Jedná se o jedenáct pozměňovacích návrhů, které jsou rozepsány na pěti tiskových stranách a odůvodnění je na devíti stranách, takže se domnívám, že dostatečné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Raise a po něm pan poslanec Adámek.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Já bych se přihlásil k tisku (sněmovnímu dokumentu) 4965, kde mám pozměňovací návrh, kde hovořím o tom, že dosavadní změna umožňuje pořizovat rozmnoženiny pro vlastní potřebu i jiným způsobem než prostřednictvím přístroje pro zhotovování tiskových rozmnoženin. Vládou navržená úprava znamená restrikci v těchto možnostech pořizování rozmnoženin například prostřednictvím mobilního telefonu a tiskárny, fotoaparátu a tiskárny a podobně, případně je použití těchto přístrojů omezeno na jejich uvedení v podzákonných předpisech, které tyto přístroje taxativně uvádějí. Navržená úprava jde tedy proti trendu vzdělanosti společnosti a volného šíření informací.

Pro úplnost, kolegovi Procházkovi říkám, a on to samozřejmě ví, že to bylo také projednáno na výboru a je to součástí komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Adámka. Připraví se pan poslanec Kořenek.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně, já bych se na úvod rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 5196. Nicméně mi dovolte, abych aspoň některé věci, které navrhuji, odůvodnil konkrétně, protože si myslím, že za prvé tady už o tom mluvil kolega Bendl, řekl bych, že jsme to velmi detailně projednávali na výboru pro veřejnou správu. Bohužel jaksi nebylo schváleno usnesení jako takové a považuji za správné vás s tím seznámit.

V § 40 odst. 4 navrhuji zrušit poslední větu. Následující body se přečíslují.

Odůvodnění: Je navrženo zrušení věty: "Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí" - a to zdůrazňuji - "dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP