(18.00 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Územní studii bude smět nechat zpracovat i investor, a to z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměrů na provedení změny právě v území. Schválení této studie bude ponecháno orgánu územního plánování. Informace o území, které územní plánování shromažďuje pro svou potřebu, budou uvolněny pro celou veřejnou správu, tzn. státní a územní veřejnou správu, všechny samosprávy.

Budou zkráceny lhůty pro podání návrhů na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy na jeden rok, což je zkrácení o dva roky ode dne nabytí jeho účinnosti, a to shodně pro všechna opatření obecné povahy. Dokumenty územního plánování budou povinně, a to úplně všechny, zveřejňovány na internetu. Také se odstraňuje stav, kdy dotčené orgány diktovaly své požadavky bez toho, že by tyto požadavky zdůvodňovaly a držely se zmocnění ve svém zákoně, co mohou činit.

Návrh zákona byl připravován se snahou přispět právě ke zjednodušení ve všech etapách přípravy a realizace staveb, tzn. umisťování, povolování a kolaudace. Toto jsou tři procesy, kterými se zabývají všechna rozhodování, všechny části povolení v rámci stavebního řízení. V oblasti územního rozhodování a stavebního řádu je prioritní zavedení úplně nového společného řízení, které umožní investorovi posouzení umístění i povolení stavby v jednom řízení a získání jednoho povolení na stavbu či soubor staveb také v případech, kdy tomu v současnosti brání rozdílná příslušnost stavebních úřadů. Navíc souběžně dojde také k posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, je-li vyžadováno.

Navrženou úpravu společného řízení považuji za maximum, kterého bylo možné dosáhnout při zachování současné organizace veřejné správy a v rámci formátu novely, nikoliv návrhu nového zákona, který v tuto chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje. Novela stavebního zákona žádným způsobem nezasahuje do počtu existujících obecních stavebních úřadů. Do budoucna počítáme a předpokládáme upřesnění jejich správních obvodů, a to prováděcí vyhláškou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Je také pochopitelné, že všeobecná kritika zdlouhavé přípravy staveb se soustředí na stavební zákon, protože se staví podle stavebního zákona, ale spousta staveb podléhá právě jiným zákonům. Z pohledu investora samozřejmě stavební zákon představuje až tu konečnou fázi povolovacího procesu. Vedle stavebního zákona, tzn. obecného předpisu, je řada dalších, zvláštních zákonů, které upravují povolování speciálních staveb, ochranu jednotlivých veřejných zájmů nebo mají další vazbu na stavební zákon. Úpravy provedené ve stavebním zákoně si vyžádaly, jak jsem již zmínila, změny ve více než 40 zákonech, např. zákon 416 o urychlení výstavby silniční, železniční a energetické sítě, a dokonce i horní zákon, dokonce i zákon o lázeňství. Toto všechno jsou změny, které jsou vyvolány novelou stavebního zákona.

Návrh, který je vám předložen, je slučitelný s právem Evropské unie. Ačkoliv se nepodařilo úplně zachovat návrh novely v jeho původní podobě ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a tak, jak byl ve spolupráci s meziresortní pracovní skupinou připraven, a také s vámi - a za to bych chtěla poděkovat mnohým z vás, členům všech politických klubů, protože z každého klubu jsem měla nominovánu jednu až dvě osoby, se kterými jsme projednávali vůbec kostru novely stavebního zákona. A tady musím říci, že to Ministerstvu pro místní rozvoj velmi pomohlo, než jsme tento zákon pustili do meziresortního připomínkového řízení a samozřejmě dalších debat.

Přestože vláda o některých zásadních otázkách a následně rozporech rozhodla jinak, než právě byly představy Ministerstva pro místní rozvoj, je tato novela silným a opravdu dalším krokem ke zlepšení situace. Návrh zákona obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a také přispějí ke zlepšení investičního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, především našich firem.

Nyní mi ještě dovolte stručnou informaci ke změnám v zákoně EIA, tzn. v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí, kde Ministerstvo životního prostředí je spolupředkladatelem tohoto zákona. Ačkoliv původním cílem bylo provést transpozici směrnice 2014/52/EU, kterou byla revidována směrnice 2011/92/EU, tzv. směrnice EIA, již v rámci předložené novely, s ohledem na velmi napjatý harmonogram a rozsah ustanovení, která bude třeba transponovat v rámci novely zákona o EIA, nebylo možné tuto transpozici vložit již do novely stavebního zákona. Transpozice revidované směrnice EIA proto bude provedena Ministerstvem životního prostředí samostatnou novelou, ve které budou rovněž obsaženy další úpravy reflektující snahu o zjednodušení a zkrácení procesu EIA.

Novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí navazuje na změnu stavebního zákona, která zavádí územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí. Jsou to velice složité názvy, nicméně jsou to názvy, které navrhovala Legislativní rada vlády, kde byl vyloučen název jedno povolovací řízení nebo jedno koordinované řízení. Jedná se tedy o společné řízení s posudkem ohledně EIA. Princip je nastaven tak, že žádost s jednou dokumentací bude podávána u stavebního úřadu a stavební úřad v úzké součinnosti s posuzujícím orgánem EIA zajistí v první fázi řízení posouzení vlivu stavebního záměru na životní prostředí a v druhé fázi teprve poté stavbu umístí, popř. povolí.

Na jednání vlády o rozporech dne 21. září také byl vyřešen rozpor ohledně počtu podpisů. Zde si dovolím vás o tom informovat. Samozřejmě je to součástí návrhu zákona, ale domnívám se, že je důležité to zde zmínit. Jedná se o podpisy v tzv. podporující podpisové listině, kdy zvítězila varianta navýšení počtu podpisů nad 500 osob namísto dnešního požadavku 200 podpisů. Zároveň je návrhem zákona nově omezena doba platnosti této listiny na 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví listiny, což jsou sice možná drobné změny, ale jsou to velice významné změny právě pro získání posudků EIA.

Já bych vám ráda poděkovala za pozornost. Jsem připravena samozřejmě následně při jednání ve výborech i se svými kolegy na velice detailní debatu. Velice si uvědomuji závažnost této novely. A jak jsem již zmínila, ambice Ministerstva pro místní rozvoj byly mnohem větší. A vím, že je apel na jedno kontaktní místo, jeden stavební úřad, nicméně to musí být podmíněno změnou kompetenčního zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo k tak významnému návrhu. A ještě než bude hovořit pan zpravodaj, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od Květy Matušovské z osobních důvodů od 18 hodin.

Nyní tedy pan zpravodaj Josef Uhlík se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně, členové vlády - dva, ano, jsou členové vlády... Ministerstvo pro místní rozvoj nám předkládá rozsáhlý návrh novelizace stavebního zákona a dalších 43 souvisejících předpisů. Materiál je předložen na základě programového prohlášení vlády a jedná se o jeden z nejrozsáhlejších z hlediska velikosti dopadu.

Hlavním cílem novely je zjednodušit možnost plánování, přípravy a realizace staveb za předpokladu zachování nebo zvýšení kvality těchto procesů. Novela obsahuje celou řadu technických změn, nutná doplnění a zpřesnění stávajícího zákona. Řada změn vychází z nutnosti transpozice a implementace právní úpravy Evropské unie. Šíře záběrů novely, složitost problémů a odlišný pohled jednotlivých resortů na věc dokladuje dvouletá příprava stovky zásadních připomínek v meziresortním řízení a trojí projednávání v Legislativní radě vlády. Také vláda projednávala materiál dvakrát a řešila ještě řadu zásadních rozporů. Z výše uvedeného plyne, že i nás v Poslanecké sněmovně čeká nelehké pokračování legislativního procesu. Už jen z důvodu aplikovatelnosti novelizace zákona několika resorty předpokládám, že bude návrh projednáván v řadě výborů.

Novela samozřejmě přináší i pozitiva, jež stavebnímu sektoru přinesou alespoň částečné úlevy. Paní ministryně jich tady vyjmenovala řadu, takže je nebudu opakovat, mám je tady uvedené.

Jak jsem již uvedl, změny stavebního zákona ovlivní dalších 43 norem. Ty nejvýraznější se týkají zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, kde se novelizuje zákon č. 39/2015, tzv. infringementová novela EIA. Bohužel, do novely není zahrnuta nová evropská legislativa, tj. směrnice 2014/1952, kterou taky paní ministryně zmínila. Tato novela má být transponována už podle legislativy do našeho práva do 16. 5. 2017.***
Přihlásit/registrovat se do ISP