(12.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u hlasování o pozměňovacích návrzích pana poslance Herberta Pavely. Návrh je pod písm. E. Garanční výbor navrhuje nesouhlasné stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 150. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150, z přítomných 159 pro 41, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, protože jsme rozhodli o stažení pozměňovacího návrhu pana kolegy Petra Bendla G1 varianta I, body 1 a 2, tak budeme hlasovat až o - návrh G1 varianta II je nehlasovatelný, protože bylo přijato A.XVIII. až A.XX. (Hlasy z pléna.)

Varianta I byla stažena, ale tady už jsme u G1 varianta II. Vzhledem k tomu, že jsme stáhli návrh G1 varianta I, body 1 a 2, tak posuzujeme dál návrh pana kolegy Petra Bendla. G1 varianta II je nehlasovatelná, protože bylo přijato A.XVIII. až A.XX. Jsme dál u návrhu pana kolegy Bendla: G2 varianta I je nehlasovatelná, protože bylo přijato A4. Jsme dál u návrhu pana kolegy Bendla: G2 varianta II je nehlasovatelná, protože bylo přijato A.IV. Jsme u návrhu pana kolegy Bendla: G3 až G9, přičemž G3 je nehlasovatelné, neboť bylo přijato A.II. G4 a G5 je přímo propojené s G1 varianta I bod 1. To pan kolega stáhl a my jsme to odhlasovali, proto je nehlasovatelné. G4 a G5 je nehlasovatelné, G3 je nehlasovatelné, G7 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A.II., G8 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A.X., G9 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A.II., A.XV.

Prosím, aby pan kolega Bendl prostřednictvím pana předsedajícího... Kývá. Pan kolega Bendl kývá na znamení souhlasu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je otázka, kde máme G6.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Bylo hlasováno s výjimkou G6 o všech návrzích pana kolegy Bendla. Prosím, abyste nyní nechal hlasovat o návrhu pana kolegy Bendla G6. Garanční výbor navrhuje zaujmout záporné stanovisko. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 151. Ptám se, kdo je pro G6. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 158 pro 35, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se tedy, jestli všechny pozměňovací návrhy byly vypořádány, buď že byly prohlasovány, nebo byly nehlasovatelné z důvodu kontradikce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dívám se širokým pohledem od legislativy přes všechny poslanecké kluby. Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly k hlasování, a tudíž můžeme, pane předsedající, nechat hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud nikdo nic nenamítá, já mám také všechny návrhy vypořádány. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 712, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 152... Pardon, prohlašuji hlasování číslo 152 za zmatečné. Nerespektoval jsem požadavek na odhlášení a učiním tak nyní. Odhlásil jsem vás, požádám vás o to, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, a jakmile se počet přihlášených ustálí, požádám sněmovnu o klid.

 

Zahajuji hlasování číslo 153 a ptám se, kdo je pro usnesení Poslanecké sněmovny o schválení tohoto zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 154 poslanců pro 94, proti 38. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 183.

Pan předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem. Hned vám udělím slovo, jakmile bude klid ve sněmovně. Pane předsedo, posečkejte chviličku. Vím, že zákon byl dlouho toužebně očekáván. Prosím o klid sněmovnu!

Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci jen komentovat, co se právě stalo. A jestli si pan ministr zemědělství myslí, že jako předkladatel vládního návrhu zákona tím, že pro něj nehlasuje on a jeho klub, ze sebe snímá odpovědnost, tak to tedy, pane ministře, ne. To tedy ne! Řekněme si to otevřeně. Měl jste ještě dneska, ještě před dvěma minutami jste měl několik nástrojů, kdybyste skutečně ten zákon nechtěl, jak tomu zabránit. (Ministr zemědělství protestuje.) Takhle jste ho alibisticky nechal projít.

Pane ministře, klidně se můžete přihlásit do rozpravy. Nepokřikujte na mě! Děkuji vám.

Kdyby pan ministr zemědělství chtěl, tak ten zákon mohl zastavit, mohlo to dopadnout jinak. Ale takhle je v poměrně výhodné pozici. Těm, kteří budou říkat to je dobrý zákon, bude říkat: já jsem byl pro a ono to prošlo. Těm, kteří budou kritizovat, bude říkat: ale náš klub byl většinově proti. Oni nás přehlasovali. Představte si. Klobouk dolů! Tedy opravdu, být současně pro a proti, je to třeba ocenit a já jsem nechtěl, aby to zapadlo. Jinak samozřejmě respektuji postoj všech kolegyň a kolegů, respektuji výsledek hlasování, nijak ho nezpochybňuji. Ale my, kteří jsme byli proti, se za to nestydíme a nehlasujeme chvilku tak a chvilku onak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Ještě předseda klubu TOP 09 František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Já jenom jménem klubu TOP 09 chci vyjádřit velké politování nad tím, co jste schválili, a doufám, že včetně ministra zemědělství, kteří tady udělali to, co udělali, že vás poženou malí vinaři vidlemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Já se pokusím zklidnit situaci tím, že ohlásím náhradní kartu u pana poslance Petra Kudely číslo 17, se kterou hlasuje. Od 13 hodin se omlouvá pan poslanec Petr Adam z osobních důvodů.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 175, kterým je

175.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a další související zákony
/sněmovní tisk 642/ - třetí čtení

Požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a zpravodaje garančního výboru ústavněprávního Radka Vondráčka, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 642/5, který byl doručen dne 22. září 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 642/6.

Ptám se pana navrhovatele, pana ministra Pelikána, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a první přihlášená je paní poslankyně Nina Nováková. Paní poslankyně, jste přihlášená do rozpravy. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP