(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Další interpelací je interpelace pana poslance Ivana Adamce na pana předsedu vlády s tím, že pan předseda vlády je nepřítomen a pan poslanec Adamec je řádně omluven. Jsem tedy povinen sdělit, že i tato odpověď na písemnou interpelaci propadá pro nepřítomnost pana poslance Ivana Adamce a jednání o této interpelaci je skončeno.

 

Dále máme interpelaci pana poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády, který je omluven. Tato interpelace ještě nebyla projednávána. Pan předseda vlády je řádně omluven. Ptám se pana poslance Grebeníčka, co navrhuje. Navrhuje přerušit do přítomnosti pana předsedy vlády. O tom dám hlasovat.

Hlasování číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do přítomnosti pana předsedy vlády. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102. Z přítomných 83, pro 66, proti nikdo. I tato interpelace byla přerušena do přítomnosti pana předsedy vlády.

 

Další interpelací je interpelace pana poslance Františka Adámka na pana ministra kultury Daniela Hermana. Jde o tisk 889. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec František Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, vážení členové vlády, vážený pane ministře. Když jsem připravoval písemnou interpelaci pod číslem 961 k financování hudebních festivalů v České republice, věřte, že mi nebylo lehko. Vždyť přece není běžné interpelovat svého koaličního ministra. Věřte, že mě k tomuto dalo by se říci zoufalému kroku donutila bezmála tříletá komunikace s některými úředníky vašeho ministerstva.

Pane ministře, prostě nechci a nebudu asistovat u toho, jak vaše ministerstvo pomalu likviduje hudební festivaly s 52letou historií. Hudební festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích, nebo 37letý festival Smetanovy dny v Plzni, nebo 25letý festival v Českém Krumlově a další významné festivaly.

Nevím jak vy, ale já tuto vládu považuji za svou vládu a premiéra za svého premiéra. A proto jsem tuto interpelaci napsal. Velmi mě mrzí, že jste moje pohnutky a motivy nepochopil. Z čeho tak soudím? Z toho, jak je vaše odpověď, pane ministře, koncipovaná.

Vážený pane ministře, musím tvrdě odmítnout tón, aroganci, poučování a spekulaci o mém vzdělání, kterých je vaše odpověď plná.

Vážený pane ministře, kdybychom nebyli na půdě Poslanecké sněmovny a nevážil jsem si vás, použil bych známé pořekadlo, že jsme spolu husy nepásli.

A teď věcně k obsahu vaší odpovědi.

Vážený pane ministře, vaše odpověď na moji interpelaci mě přiměla ještě více prozkoumat vámi uváděné argumenty. Nejdříve k hodnocení komise a jejímu obsazení.

K výsledkům prvního kola hodnocení žádostí o dotaci v oblasti hudby. Nejjednodušším důkazem neobjektivnosti komise je rozdíl bodového hodnocení jednotlivých členů. U některých festivalů se objevuje celá škála od jednoho do deseti bodů. Například Dny Bohuslava Martinů, Hudební léto v Jezeří a další. Znamená to, že člen, který udělil jeden bod, považuje festival za zcela bezcenný, naproti tomu další ten samý festival považuje za absolutně špičkový. Napsal jste mi, jak odborně erudovanou komisi máte. Takový rozdíl mezi opravdovými odborníky, kteří by hodnotili festival podle předem stanovených kritérií, nemůže prostě nastat. Jediným vysvětlením je neobjektivnost, preferování sobě blízkého druhu hudby, spřízněnost s hodnocenými festivaly, ať již v organizační, nebo umělecké oblasti. Preference určitých druhů hudby je z výsledků ostatně zcela zřejmá. Více bodů získávají festivaly úzce zaměřené na novodobou, či naopak starou hudbu.

Součástí vyhlášení dotačního řízení je informace, že projekty budou hodnoceny formou bodování podle věcných kritérií. Dovolte mi, abych vám je připomněl. Přínos pro obor, vysoká umělecká či odborná úroveň, umělecká kreativita a podobně. Přínos projektu z hlediska zachování a rozvíjení umělecké různorodosti. Přínos pro kreativitu a inovaci. Záběr působnosti z geografického hlediska. Požadavek nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu. Obsahové zpracování projektu, jasná formulace obsahu a cíle, soulad s vyhlášeným okruhem, konkrétní realizační plány, personální zajištění, časový harmonogram projektu. Schopnost zajistit vícezdrojové financování, veřejné rozpočty, soukromé zdroje. Reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů, schopnost žadatele projekt realizovat, účelnost a oprávněnost použití dotace Ministerstva kultury v předchozím období, včetně dodržení termínu jeho vyúčtování.

Zatímco obsah prvních tří kritérií nelze jednoznačně ani vysvětlit, ani hodnotit, a koneckonců každý je bude hodnotit podle svého vidění světa, zbývajících šest je měřitelných, objektivně hodnotitelných, prokazatelných, nabývajících dvou hodnot - splněno, nesplněno.

Pořadatele tradičního festivalu působícího desítky let v daném regionu těžko může někdo považovat za neschopné zajistit vícezdrojové financování, za neschopné festival uspořádat. Pokud již mnohokrát získali dotaci, nelze je ani podezřívat, že by nebyli schopni správně vyplnit žádost a dotaci vyúčtovat. Takový festival při jednoznačném splnění šesti z devíti kritérií nemůže nikdo ohodnotit jedním či dvěma body. Přesto je podobných příkladů v tabulce bodového hodnocení řada.

Podle hodnocení předchozích ročníků jsem však navíc zjistil, že získaný počet bodů v prvním kole není pro výše přidělené dotace příliš důležitý. Ve výpočtu dotace nelze vysledovat žádný algoritmus, systém, matematický vzorec odvozený od počtu získaných bodů. Nevím tedy, jaký praktický algoritmus pan profesor Medek vytvořil. V roce 2015 získal nejvyšší bodové hodnocení festival nové hudby Ostravské dny 2015, ve druhém kole však neobdržel ani nejvyšší částku, ani nebylo vykryto nejvyšší procento jeho požadavků z jeho rozpočtu. Nejvyšší částku a nejvyšší procento vykrytí požadavků získalo Pražské jaro, které bylo v bodovém hodnocení až desáté. Nejvyšší procento z rozpočtu získal festival Hudební léto Kuks 2015 umístěný v bodovém žebříčku na 21. místě. Podobně tomu bylo i v letech minulých. Komise ve druhém kole přiděluje dotace podle svého nového uvážení a svým hodnocením v prvním kole se nijak neřídí.

Není-li možno najít v hodnocení grantové komise systém, tedy racionální vysvětlení výše přidělených bodů a dotací, otevírá se cesta k iracionálnímu, zoufalému vysvětlení, lidsky nešťastnému a poškozujícímu nejen osobnosti v komisi, ale celou kulturní veřejnost. Pak si nelze nevšimnout, že festivaly mající své zástupce v komisi mají zřetelně lepší výsledky. Například letošní skok Janáčkova máje z 19. místa v roce 2015 na letošní pátou příčku, když se ředitel festivalu stal členem komise.

Došel jsem k závěru, že stihomamné vyhledávání vztahů členů komise a porovnávání výsledků nemá smysl. Nemá smysl stejně jako celý systém údajných grantových uměleckých komisí. V malém prostoru české kultury lze spřádat nekonečné množství vazeb, protože vlastně všichni nějak spolupracují a všichni jsou nějak propojeni. Hodnotu hudby nemá nikdo právo hodnotit podle svého osobního vkusu. Smysl má pouze transparentní hodnocení podle objektivních, jednoznačně určených měřitelných kritérií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP