(18.40 hodin)
(pokračuje Kudela)

Pozměňovací návrh 4632. Tento pozměňovací návrh naopak doporučuje rozšíření zveřejňování smluv v registru, a to o smlouvy, které souvisí s čerpáním prostředků z veřejných rozpočtů včetně evropských fondů. Přijde mi logické, že by se měla zveřejňovat nejenom samotná smlouva o poskytnutí dotace, ale i smlouvy, na které byly dotační zdroje použity.

Pozměňovací návrh 4491, ke kterému se rovněž hlásím. V zájmu zvýšení transparentnosti a kontroly nakládání s veřejnými prostředky tento návrh zahrnuje povinnost uveřejňování smluv v registru smluv rovněž pro nestátní neziskové organizace. Z důvodu omezení administrativní náročnosti se navrhuje limitovat vznik povinnosti zveřejňovat smlouvy částkou ve výši 2 mil. korun. Princip je tedy jasný. Kde se čerpají peníze z veřejných dotací, tam doporučuji smlouvy zveřejňovat. Občané pak mají právo vědět, jak jsou tyto zdroje využívány.

A poslední pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je pod číslem 4935. Stávající znění § 8 odst. 2 nařizuje v rozporu s principy soukromého práva a s § 559 občanského zákoníku výslovně pouze písemnou formu jako jedinou možnou formu uzavíraných smluv, které se zveřejňují v registru smluv. Je přitom evidentní, že i smlouvy uzavírané z různých důvodů v jiné formě, zejména ve formě ústní, telefonické, automatizované, které si vyžaduje praxe, lze následně zachytit v písemné podobě a uveřejnit v registru smluv.

Tolik přihlášení se k pozměňovacím návrhům a jejich krátké odůvodnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi. Kolega Birke už řekl ve svém předchozím vystoupení pozměňovací návrhy, čili zbývá nám paní poslankyně Jana Hnyková a pan poslanec Antonín a potom samozřejmě kolega Milan Urban. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňujícím návrhům, které vložil do systému předseda výboru pro sociální politiku pan Jaroslav Zavadil. A protože je na služební cestě a vrací se zpátky, nemohl to zde odůvodnit sám, takže si dovoluji v jeho zastoupení odůvodnit a přihlásit se k těmto pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému pod číslem 4675 a 4693, kdy se vypouštějí ze zákona o registru smluv kolektivní smlouvy.

Dovolím si jen v krátkosti odůvodnit z důvodové zprávy, protože mě o to požádal během obecné rozpravy. Dovolila bych si tady jenom říci a odůvodnit, proč chceme vyjmout kolektivní smlouvy právě z tohoto zákona.

Zákon o registru smluv se nemůže vztahovat na kolektivní smlouvy uzavírané mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi s ohledem na závazky České republiky týkající se svobody sdružování, zejména vyplývající z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se odborově organizovat, dále z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a dále z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejňování prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejňování. To je v rozporu s § 26 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.

Já chci jen říci na závěr, že aplikace zákona o registru smluv (, která se?) se vztahuje ke kolektivnímu vyjednávání a ke kolektivním smlouvám, by vedla k podstatnému snížení počtu uzavíraných kolektivních smluv. Aby bylo možné se vyhnout uvedeným problémům, byly by podnikové kolektivní smlouvy nahrazovány vnitřními předpisy zaměstnavatelů, které zveřejňovány být nemusí a na jejichž obsah nemají odborové organizace vliv. Navrhovaným vypuštěním kolektivních smluv z rozsahu zákona o registru smluv se uvedené problémy odstraní a bude zajištěn soulad české právní úpravy i praxe s uvedenými úmluvami.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Janě Hnykové. Nyní tedy podle pořadí pan poslanec Antonín se svým pozměňovacím návrhem v podrobné rozpravě, následuje vystoupení pana poslance Milana Urbana a Vlastimila Gabrhela. A prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Pavel Antonín: Já se přihlašuji tímto ke svému pozměňovacímu návrhu č. 4505, který je uložen v systému a týká se všech subjektů, které mají navázaný stav aspoň s jednou zdravotní pojišťovnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínovi. Nyní pan kolega Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: 4319 a 4321 - to jsou pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu kolegu Urbanovi. Nyní pan poslanec Gabrhel se svým pozměňovacím návrhem. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Gabrhel: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přihlásil bych se k pozměňovacímu návrhu označenému číslem 4474. Je uložen v systému včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Jenom zkontroluji s panem zpravodajem nebo s pány zpravodaji, abych byl přesnější, jestli padl nějaký návrh, který je hlasovatelný ve druhém čtení. Podle poznámek nepadl, a mohu tedy druhé čtení bodu číslo 13 návrhu novely zákona o registru smluv ukončit. Děkuji všem zpravodajům i zástupci navrhovatelů.

 

Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze je bod číslo

14.
Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 866/ - druhé čtení

Já bych požádal, aby se ke stolku zpravodajů dostavili za navrhovatele poslanec Stanislav Huml a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais. Zároveň žádám, aby pan poslanec Stanislav Huml uvedl návrh skupiny poslanců.

Ještě vám nedám slovo a znovu požádám sněmovnu o klid. Diskuse nad jiným tématem, než je daň z příjmů, prosím v předsálí! Paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý podvečer. Já znovu připomínám stejně jako v prvním čtení, že jenom vracíme stav před účinnost z roku 2013, kdy výsluhy policistům, hasičům, vojákům z povolání byly zdaněny, a ten návrat před stav 2013 znamená, že od účinnosti tohoto zákona, který je navrhován, aby platil od 1. ledna příštího roku, by zdaňovány nebyly. Týká se to u vojáků i náhrad za bydlení. Ty jsou také od roku 2013 zdaňovány. Nově navrhujeme, aby zdaňovány nebyly. Je to jenom návrat k balíčku úsporných opatření, který byl v tom roce... Já říkám 2013, ono to bylo 2010, že? Takže omlouvám se. Takže z roku 2010... Které byly zdaněny 15procentní srážkovou daní, a my to vracíme zpět do doby před tím rokem 2010. To je všechno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP