(15.00 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

V návrhu zákona jsou obsaženy změny celkem sedmi daňových zákonů. Tím, že jsme tyto změny spojili do jednoho zákona, sledujeme hlavně přehlednost pro adresáty těchto změn. Novelou zákona o daních z příjmů chceme především zvýšit daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Na druhé dítě se sleva zvyšuje o 200 korun měsíčně, to je 2 400 korun ročně, a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně, to je 3 600 korun ročně v porovnání s rokem 2016.

Dále je obsahem převedení zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, do 2 500 korun, do režimu srážkové daně, aby poplatníci nemuseli kvůli těmto příjmům podávat daňové přiznání. Odejmutí daňové podpory doplňkového penzijního spoření v případě výplaty částečného odbytného a vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a z nájmu.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší také řadu věcných změn. Předně jde o zavedení institutu nespolehlivé osoby, jehož cílem je zamezit účelovému rušení registrace plátce se záměrem očistit se, v uvozovkách, od označení nespolehlivý plátce. Také dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na všechna zdanitelná plnění, která umožňuje Evropské unie. V návrhu zákona je také obsaženo zrušení specifické úpravy zdaňování společností, dříve sdružení bez právní subjektivity, nebo zavedení ručení příjemce zdanitelného plnění pro poskytnuté úplaty virtuální měnou.

Nejdůležitější změnou zákona o místních poplatcích je zvýšení maximální sazby z poplatků za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst - 20 korun a 200 korun za každý započatý den. Změna je navržena v návaznosti na vládou schválený národní program snižování emisí České republiky.

Změna daňového řádu se týká zejména úpravy úroku z daňového odpočtu, rozšíření oznamovací povinnosti správce daně vůči živnostenským úřadům, rejstříkovým soudům a jiným orgánům veřejné moci a usnadnění umožnit hradit daně, cla, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění platební kartou či obdobným platebním prostředkem.

Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2017. S ohledem na čas zbývající do konce roku jsem připraven podpořit pozměňovací návrh na změnu účinnosti na 1. dubna 2017 s tím, že vybraná ustanovení by byla použitelná již od 1. ledna 2017 a některá od 1. ledna 2018. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Registruji přihlášku pana poslance Kalouska, ale nechám ještě vystoupit zpravodaje. Tím je pan poslanec Votava. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se svou zpravodajskou zprávou. Pan ministr tady hlavní principy sněmovního tisku 873 - což je změna některých daňových zákonů, konkrétně zákonů daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob, DPH, ale týká se to i místních poplatků, správních poplatků, daňového řádu, vymáhání práv duševního vlastnictví, je to tedy širší soubor, širší problematika - již uvedl. Jak pan ministr správně uvedl, cílem toho, že tam jsou všechny změny v jednom zákonu, je, aby byl přehledný, aby to nebylo roztříštěné do jednotlivých novel zákonů.

Chci říci, že rozpočtový výbor, aniž tedy dosáhl přikázání jako garanční výbor, což předpokládám, že bude, iniciativně otevřel tento tisk, tento návrh, s tím, že po obecné diskusi, obecné rozpravě projednávání přerušil s tím, že byl stanoven termín na pozměňovací návrhy. Potom budu také navrhovat, aby byla zkrácena lhůta na projednání o 30 dnů na 30 dnů.

Možná že stojí za zmínění samozřejmě, jak to vidím, a je to i priorita této koalice, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. Nepochybně je to priorita vlády, prorodinná politika, ale jsou tam i opatření, jak bylo řečeno, v oblasti DPH, zavedení institutu nespolehlivé osoby, opatření proti daňovým únikům, rozšíření přenesené daňové povinnosti pro případ hrazení obchodů takzvanou virtuální měnou. Daňový balíček obsahuje i přísnější podmínky pro vyplácení daňového bonusu. Myslím, že je to důležité, protože právě v tomto se občas vyskytly podvody. Do limitu příjmů se nebudou moci již započítávat příjmy z nájmů a z kapitálového majetku. Je třeba si říci, že daňové bonusy mohou činit až 60 tis. korun. To je určitě také významné opatření.

Snižuje se určitá administrativní zátěž, a to v tom, pan ministr o tom již hovořil, že u těch malých příjmů, přivýdělků do 2 500 tis. korun měsíčně, se bude moci danit srážkovou daní ve výši 15 %. Nebude tedy muset daňový poplatník dělat daňové přiznání, srážkovou daň v podstatě odvede ten, kdo vyplácí daňového poplatníka, tedy plátce. U místních poplatků je potom možnost obcím dát zvýšení poplatku za vjezd ze současných 20 korun na 200 korun, tedy řada opatření.

Pane předsedo, nechtěl bych zneužívat svého postavení zpravodaje. Já bych se proto, protože v dalším budu mít určitou připomínku, přihlásil do rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. První přihláška je od pana poslance Kalouska, potom pan poslanec Stanjura, potom tedy pan zpravodaj a potom další.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Zvýšení slev na dani pro druhé a třetí dítě je určitě přijatelnější a efektivnější cesta než zvyšování sociálních dávek. V tomto případě může vláda počítat s naší podporou. Mrzí nás však, že daňové změny neobsahují věci, které, domníváme se, je vláda stále občanům České republiky dlužna, a sice vrácení prostředků, které byly zvýšeny buď přechodně, anebo ve vazbě na nějaký účel. Připomenu tři základní.

V souvislosti s penzijní reformou a se zavedením druhého pilíře byla zvýšena snížená sazba DPH z 10 na 14 %. Z tohoto vyššího inkasa DPH se předpokládalo, že bude financováno snížení příjmu do prvního pilíře, a současně nedocházelo ke zvýšení daňové kvóty, protože prostředky ukládané do druhého pilíře nejsou předmětem složené daňové kvóty. Vláda zrušila druhý pilíř, bohužel nepřišla s žádnou jinou alternativou penzijní reformy, došlo prostě k prostému zrušení. A je naprosto nelogické, proč když se zavedením druhého pilíře byla zvýšena snížená sazba na jeho financování, proč se zrušením druhého pilíře nebyly občanům České republiky jejich prostředky vráceny, protože už výpadek spojený s druhým pilířem není potřeba financovat. To je první příklad.

Druhý příklad jsou dvě operace, které byly uzákoněny na přechodnou dobu, a sice tří let. V souvislosti s krizí byly o jeden bod zvýšeny základní i snížená sazba DPH ze 14 na 15 a za 20 na 21 % a byla zavedena takzvaná solidární přirážka, které můžeme klidně říkat i druhá sazba u daně z příjmů fyzických osob. Tam bylo jasně řečeno a slíbeno občanům České republiky, že toto vyšší inkaso bude vybíráno pouze tři roky, a bylo uzákoněno, přímo v platném zákoně byla účinnosti těchto opatření omezena datem 1. 1. 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP