(16.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je hlasovatelný protinávrh. Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se!

Já nejprve nechám hlasovat o protinávrhu, který přednesl pan poslanec Brázdil. Ten navrhuje, aby za základ byl brán původní vládní návrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo... (Ze sálu se ozývají protesty, že nejsou přítomni všichni poslanci.) Já jsem už několikrát oznamoval... Takže hlasování prohlašuji za zmatečné, končím ho a upozorňuji, že jsem včas avizoval v předsálí, že se bude hlasovat. Takže ještě jednou.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Brázdila, aby se pozměňovací návrhy dávaly k tomu původnímu vládnímu návrhu, což je protinávrh návrhu pana poslance Kasala. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 151. Přihlášeno je 165, pro jsou 4, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o... všechny vás odhlásím na žádost pléna. Prosím o novou registraci. A budeme hlasovat o původní... (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Tak ještě s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jenom propříště. Myslím si, že to hlasování, které zrovna proběhlo, se hlasovat nesmí a nemá. Takže nevadí, ale prostě není možné o tomhle hlasovat. Omlouvám se. O tom, o čem jsme zrovna hlasovali. To budeme příště hlasovat, že dneska je úterý. Já nevím. Prostě pane předsedo, vznáším námitku. Takové hlasování nemělo být vůbec spuštěno. O tom návrhu pana poslance Brázdila.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Samozřejmě byly dvě alternativy. Buď rovnou hlasovat o návrhu pana poslance Kasala, nebo dát možnost panu poslanci Brázdilovi uplatnit protinávrh. Přišlo mi jednodušší nechat to odhlasovat. Pokud trváte na své námitce, tak ji prosím zformulujte, pane předsedo Stanjuro. Je to námitka proti postupu předsedajícího, nebo... (O slovo se hlásí poslanec Benda.) Tak pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Pane předsedající, pokoušel jsem se na vás mávat, ale neviděl jste mě. Toto hlasování pokládám za zmatečné a byl bych rád, aby z úrovně předsedajícího bylo prohlášeno za zmatečné. My můžeme hlasovat o tom, že vezmeme něco jiného jako podklad pro druhé čtení. Ale nemůžeme hlasovat o tom, že dodržíme zákon a vezmeme původní podklad. Představme si situaci, kdy by neprošel návrh pana poslance Brázdila a neprošel by ani návrh pana poslance Kasala. Tak jsme v úplném absurdistánu, protože nevíme, co projednáváme dál. Prostě může se hlasovat o tom, že se vezme za základ něco jiného, nemůže se hlasovat o tom, že se vezme za základ původní návrh, protože pokud to neprojde, dostáváme se do pasti, kterou nejsme schopni vyřešit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, kloním se k tomuto výkladu. Omlouvám se. Možná jsem byl příliš benevolentní k návrhu pana poslance Brázdila, ale rozumím té vaší argumentaci, která mě přesvědčila. Příště se to nebude opakovat. To znamená, že hlasování prohlašuji za zmatečné a budeme hlasovat o tom původním návrhu pana poslance Kasala. To znamená, ještě jednou. Ještě zazvoním.

 

Jedná se o to, že komplexní pozměňovací návrh zdravotního výboru bude brán za základ pro podávání pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 152. Přihlášeno je 135, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

V této fázi tedy končím obecnou rozpravu a zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Zda je zájem? Není tomu tak. Nemám tady poznámku od kolegy místopředsedy, že by padl návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, takže v této fázi o ničem dalším hlasovat nemůžeme.

V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a máme tady devět přihlášek. Prosím pana poslance Hegera a připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji pane předsedo. Musím konstatovat, že po této rozpravě to vyžaduje jistou politickou odvahu tady přednášet pozměňovací návrhy. Leč dovoluji se přihlásit ke třem, které jsou v systému pod čísly 4883, dále 4884 a poslední 4885. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kasala.

 

Poslanec David Kasal: Souhlasím s kolegou Hegerem o té odvaze. Budu tedy pokračovat. V podrobné rozpravě se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům pod číslem 4843, 4902, 4904, 4907 a 4908. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Také děkuji za slovo. Chtěl bych stáhnout jeden svůj pozměňovák. Protože ten jsme vyřešili v tom komplexním. Což byl 4788, tedy stáhnout. A přihlašuji se ke čtyřem svým pozměňovacím návrhům pod číslem 4882, 4789, 4786 a 4787. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Pastuchovou. Připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4828.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Svoboda. Připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, také se chci zařadit ke statečným a přihlásit se ke svému pozměňovacímu návrhu 4529, který se týká praktických lékařů pro děti a dorost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Hovorka. Po něm pan poslanec Benda.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně a páni kolegové, hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému pod číslem 4892. Jedná se o pozměňovací návrhy, které se týkají zachování oboru praktický lékař pro děti a dorost. Dále k omezení, které se týká § 36. Krátké odůvodnění. V návrhu zákona v důvodové zprávě se v § 36 uvádí, že u odst. 1 se jedná o zpřesňující dosavadní úpravu tohoto paragrafu, která ale neměla a ani dosud nemá žádné časové omezení. Institut povolení k výkonu zdravotnického povolání, zejména k provedení jednorázových výkonů, je běžně používán. Předvádět jednorázové výkony jezdí odborníci z celého světa. Nepožaduje se po nich naplnění požadavků tohoto zákona. Vzhledem k intenzitě a k obvyklé délce pobytu by šlo omezit tyto činnosti podle § 36 odst. 1 nejvýše na tři měsíce během jednoho kalendářního roku, což lze považovat za dostačující, a zároveň je to opatření, které znemožní případné zneužívání tohoto institutu.

Další pozměňovací návrh v § 5a se týká vypuštění výrazu maxilofaciálního chirurgického kmene. Krátké odůvodnění. K maxilofaciálnímu chirurgickému kmeni lze uvézt, že jako naprosté novum byl přidán mezi základní obory i obor maxilofaciální chirurgie. Vzhledem k marginálnímu počtu lékařů v tomto oboru, odhadem několik desítek lékařů, je takové zařazení mezi základní obory zjevně nesystémové. Je otázkou, co bylo skutečným důvodem pro takové zařazení. Navrhuje se proto převedení oboru maxilofaciální chirurgie mezi nástavbové obory se vstupní specializací v oboru chirurgie nebo ORL a zrušení maxilofaciálně chirurgického kmene.

Další pozměňovací návrh, který jsem uváděl podrobněji v obecné rozpravě, se týká § 43b, pověření k výkonu některých činností, kdy se navrhují následující změny podle tohoto pozměňovacího návrhu: Změna ustanovení v § 43b odst. 2, kde je definována pověřená organizace, se kterou může Ministerstvo zdravotnictví uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Návrh umožňuje těmto právnickým osobám provádět vzdělávací činnost v rámci postgraduální přípravy. Ale administrativní činnosti, tedy zejména zařazování do oborů a organizaci atestačních zkoušek, ponechává u právnické osoby zřízené Ministerstvem zdravotnictví. Zde se tedy jedná o to, aby zařazování do oborů a organizace atestačních zkoušek byla ponechána IPVZ. Je to ověřená organizace, která se tímto zabývá od roku 1953. A podle toho, co jsem uváděl v podrobnějším zdůvodnění, je i poptávka mezi lékaři, aby jednak zařazováním do oborů a jednak výkonem zkoušek byl pověřen právě IPVZ.

To jsou moje pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlašuji a které jsem vložil do systému pod uvedeným číslem 4892. Prosím, aby se o každém hlasovalo potom jednotlivě. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP